Новітні теорії в бухгалтерському обліку

Спеціальність: Облік і оподаткування
Код дисципліни: 8.071.00.O.7
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: професор Височан Олег Степанович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Уміння об’єктивно оцінювати рівень розвитку сучасної облікової думки у руслі новітніх загальносвітових та вітчизняних економічних вчень. 2. Уміння використовувати діалектичний метод пізнання, системний та спеціалізовані підходи до дослідження проблем бухгалтерського обліку. 3. Уміння застосовувати міжнародний досвід для встановлення цільових рамок розвитку бухгалтерського обліку в інформаційну епоху. 4. Уміння формувати окремі аспекти життєздатної облікової теорії, встановлювати норми її практичної адаптації для здійснення додаткового внеску у вітчизняну облікову науку сьогодення. 5. Уміння встановлювати перспективні напрямки вдосконалення новітніх концепцій бухгалтерського обліку (інституційної, стратегічної, ціннісно-орієнтованої тощо). 6. Уміння оцінювати економічну доцільність розробки нових положень сучасних облікових теорій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Методологія наукових досліджень в обліково-аналітичній сфері знань Обліково-звітна система в архітектоніці сучасної економіки
Короткий зміст навчальної програми: Сучасний стан та напрями розвитку бухгалтерського обліку як науки. Загальнонаукові та специфічні методи дослідження проблематики бухгалтерського обліку. Сутність теорії бухгалтерського обліку. Категорійно-понятійний апарат бухгалтерського обліку. Антропологічна, процесна, інформаційна та біхевіористична облікові парадигми. Методологія побудови бухгалтерських теорій. Інституціональна, стратегічна, ціннісно-орієнтована, кластерна теорії та концепції бухгалтерського обліку
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (ПК) - індивідуальне науково-дослідне завдання – 30 балів Екзаменаційний контроль (ЕК) - письмова компонента – 60 балів; усна компонента – 10 балів
Рекомендована література: 1. Бутинець Т.А., Давидюк Т.В., Жиглей І.В., Замула І.В. Розвиток науки про бухгалтерський облік і господарський контроль: забезпечення стійкого розвитку економіки України : монографія. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – 308 c. 2. Бухгалтерский учет и психология : монография / под общей редакцией Н.А. Каморджановой. – Москва : ООО “Просвет”, 2014. – 192 с. 3. Інформація в антикризовому управлінні: глобальний аспект стандартизації обліку та фінансової звітності : монографія / Т.І. Єфименко, В.М. Жук, Л.Г. Ловінська. – К.: ДННУ “Акад. фін. управління”, 2015. – 400 с. 4. Корягін М.В. Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку: монографія / М.В. Корягін, П.О. Куцик. – Львів: ЛКА, 2015. – 239 с. 5. Легенчук С.Ф. Багатоваріантність в бухгалтерському обліку: історико-теоретичні аспекти. – Житомир: ЖДТУ, 2017. – 204 с. 6. Лоханова Н.О. Інтеграційні процеси в обліку в умовах інституціональних перетворень : монографія. – Херсон: Грiнь Д.С., 2012. – 400 с. 7. Муравський В.В. Комп’ютерно-комунікаційна форма обліку: монографія. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 486 с. 8. Павликівська О.І. Управління соціально відповідальною діяльністю підприємств на основі концепції обліку та контролінгу (теорія, методологія, практика). – Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2018. – 405 с.