Концептуальні засади, методи та інструментарій податкового планування

Спеціальність: Облік і оподаткування
Код дисципліни: 8.071.00.M.17
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: професор Загородній Анатолій Григорович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність продемонструвати знання історичних та сучасних концептуально-методологічних та методичних засад у сфері податкового планування; • здатність продемонструвати фундаментальні знання українського і зарубіжного наукового доробку та практичного досвіду у сфері податкового планування; • застосовувати одержані знання з різних предметних сфер обміну та оподаткування для формування та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у дослідженнях з податкового планування; • інтегрувати та застосовувати одержані знання з різних міжпредметних сфер у процесі розв’язання теоретико-прикладних завдань у дослідженнях з податкового планування; • здійснювати економіко-математичне моделювання та соціально-економічне діагностування процесів та об’єктів у сфері податкового планування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Методологія наукових досліджень в обліково-аналітичній сфері знань
Короткий зміст навчальної програми: Сутність, мета та завдання податкового планування. Принципи та види податкового планування. Концепція податкового планування та його організація на підприємстві. Інформаційне забезпечення податкового планування. Інструменти податкового планування. Використання інструментів податкового планування на підприємствах. Технологічні карти як інструмент податкового планування на підприємствах. Оцінювання податкового навантаження та ефективності податкового планування. Ризики податкового планування та управління ними.
Методи та критерії оцінювання: •усне опитування, індивідуальне науково-дослідне завдання – 30%; •письмове тестування – 70%.
Рекомендована література: 1.Загородній А.Г. Податки. Оподаткування. Податкове планування: навч. посібник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Л.М. Лучишин, В.Я. Оліховський. – Львів: ЗУКЦ, 2017. ? 512 с. 2.Загородній А.Г. Податки та податкове планування підприємницької діяльності: монографія / А.Г. Загородній , А.В. Єлісєєв. – Львів, Центр Бізнес-Сервісу, 2003.- 152 с. 3. Иванов Ю.Б. Налогове планирование: принципы, методы, инструментарий: монографія / Ю.Б. Иванов, В.В. Карпова, Л.Н. Карпов. –Х. ИД «ИНЖЭК», 2006. – 272 с.: 4. Карпова В. Оптимізація податкових платежів / В. Карпова. – Х.: Фактор, 2012. – 208 с.