Методологічні засади аналізу і контролю розвитку підприємства

Спеціальність: Облік і оподаткування
Код дисципліни: 8.071.00.M.18
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: канд. екон. наук, доц. Чубай Володимир Миколайович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знання: концептуально-теоретичних аспектів розвитку підприємства, інструментарію його аналізу і контролю; методологічних засад визначення рівня розвитку підприємства та аналізу впливу на нього факторів зовнішнього і внутрішнього середовища; механізму аналізу альтернативних моделей та стратегій розвитку підприємства, а також ефективності їх реалізації з врахуванням тенденцій економічних та інших процесів на мікро- та макрорівні; методології здійснення контролю за розвитком підприємства тощо. вміння: проаналізувати рівень і перспективи розвитку підприємства; проаналізувати рівень і достатність потенціалу підприємства для реалізації конкретної його моделі чи стратегії розвитку; проаналізувати достатність конкурентних переваг для досягнення поставлених стратегічних цілей і якість взаємовідносин з контрагентами в контексті забезпечення ефективного розвитку підприємства, здійснювати контроль за ним; організувати систему контролю за розвитком підприємства тощо.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: «Методологія наукових досліджень в обліково-аналітичній сфері знань». - кореквізит: «Обліково-звітна система в архітектоніці сучасної економіки».
Короткий зміст навчальної програми: Аналіз рівня розвитку підприємства. Аналіз конкурентних переваг і їх впливу на розвиток підприємства. Аналіз якості взаємовідносин підприємства з контрагентами в контексті забезпечення його розвитку. Аналіз альтернативних моделей і стратегій розвитку підприємства. Аналіз реалізації обраної моделі та стратегії розвитку підприємства. Формування і оцінювання функціонування системи стратегічного контролю розвитку підприємства. Організація і методика контролю за параметрами розвитку підприємства.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (30%): перевірка індивідуального науково-дослідного завдання, усне опитування. - підсумковий екзаменаційний контроль (70%): письмова та усна компонента.
Рекомендована література: • Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу, контролю і аудиту: монографія / під заг. ред. А.А. Пилипенко та Г.Ф. Азаренкова. – Харків: ВД «Інжек», 2012. – 640 с. • Закономірності розвитку підприємств в умовах невизначеності економічного середовища: монографія / Н. В. Бичкова, О. В. Горняк, О. В. Копилова та ін. ; [за заг. ред. О. В. Горняк]. – Одеса : ОНУ, 2015. – 216 с. • Лепейко Т.І. Процесний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства : монографія / Т. І. Лепейко, А. В. Котлик. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 315 с. • Шумпетер Й.А. Теорія економічного розвитку. Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу / Й. А. Шумпетер ; пер. з англ. В. Старка ; [наук. ред. Ю. М. Бажал]. – К. : ВД «Києво-Могил. акад.», 2011. – 244 с.