Обліково-аналітичне забезпечення інвестиційної діяльності

Спеціальність: Облік і оподаткування
Код дисципліни: 8.071.00.M.19
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: к.е.н., доц. Шепель Тетяна Павлівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - здатність продемонструвати глибинні знання вітчизняного і зарубіжного наукового доробку та практичного досвіду у сфері обліку та оподаткування; - здатність продемонструвати глибинні знання теоретико-прикладних засад широкого спектру різновидів та сфер обліку і оподаткування; - здатність продемонструвати грунтовні знання і розуміння класичної та сучасної методологічно-методичної бази досліджень соціально­ економічних явищ і процесів у різних сферах облікова-аналітичних парадигм, процесів управління та адміністрування податків. - застосовувати одержані знання з різних предметних сфер обліку та оподаткування для формулювання та обrрунтування нових теоретичних положень 1 практичних рекомендацій у конкретній області досл ідження; - інтегрувати _та застосовувати одержані знання з різних міжпредметних сфер у процесі розв'язання теоретико-прикладних завдань у конкретній області дослідження; - обирати і застосовувати методологію та інструментарій наукового дослідження при здійсненні теоретичних й емпіричних досліджень у сфері обліку та оподаткування; - здійснювати економіко-математичне моделювання та соціально­ економічне діагностування різних процесів та об'єктів у сфері обліку та оподаткування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: «Новітні теорії в бухгалтерському обліку», «Методологія наукових досліджень в обліково-аналітичній сфері знань» кореквізит: «Методологічні засоби аналізу і контролю розвитку підприємства», «Сучасні концепції та технології стратегічного аналізу»
Короткий зміст навчальної програми: Обліково- організаційне забезпечення обліку та аналізу інвестиційної діяльності підприємств. Облік, аналіз, контроль та звітність в системі управління інвестиційною діяльністю підприємств. Концептуальні підходи та інструментарій обліку фінансових інвестицій підприємств. Організаційні системи обліку та аналізу капітальних інвестицій підприємств. Обліково-аналітичне забезпечення діяльності підприємств з капітального будівництва. Обліково-аналітичне забезпечення діяльності підприємств з капітального інвестування в матеріальні га нематеріальні необоротні активи підприємств. Бухгалтерський облік руху фінансових інвестицій. Удосконалення інструментарію аналітичного та синтетичного обліку фінансових інвестицій підприємств. Розвиток систем організації аналітичного та синтетичного обліку діяльності підприємства з капітального інвестування. Побудова, функціонування та розвиток облікової системи фінансування капітальних інвестицій підприємств. Дослідження та оцінювання стратегії фінансового інвестування розвитку діяльності підприємства. Основи методології аналізу інвестиційних проектів. Аналіз техніко-економічного обгрунтування інвестиційних проектів. Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проекту. Оцінювання ефективності інвестиційних проектів.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%): усне опитування, робота на практичному занятті, виконання індивідуальної роботи; Підсумковий контроль (70%): іспит (письмова та усна компонента)
Рекомендована література: 1. Брадул О.М. Обліково-аналітичне забезпечення менеджменту корпорацій: монографія / О.М. Брадул. - К: Київ. національний. торг.-екон. університет, 2016. - 356 с. 2. Бондар М.І. Інвестиційна діяльність: методика та організація обліку і контролю : монографія / М.І. Боднар. - К. : КНЕУ, 2014. - 256 с.; 3. Загородній А.Г. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності: Навч. посібник / А. Г. Загородній, І. Й. Яремко, Л. М. Пилипенко, А. С. Мороз. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 216 с. 4. Кравців В.С. Залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України: проблеми та політика активізації : монографія / В.С. Кравців, М.І. Мельник, В.Б. Антонов. - Львів : ІРД НАН України, 2013. - 368 с. 5. Крупка Я.Д. Облік інвестицій: монографія / Я.Д. Крупка. - Тернопіль : Економічна думка, 2012. - 336 с. 6. Лук'яненко Л.І. Облік фінансових інвестицій: методологія та проблеми міжнародної уніфікації : монографія / Л.І. Лук'яненко, О.В. Небильцова, Р.С. Кортикова. - К. : КНЕУ, 2017. - 172 с. 7. Корінько М.Д. Контроль та аналіз діяльності суб’єктів господарювання в умовах її диверсифікації: теорія, методологія, організація: монографія / М.Д Корінько. - К: ДП ?Інформ.-аналіт.агенство?, 2016. - 395 с.