Обліково-звітна система в архітектоніці сучасної економіки

Спеціальність: Облік і оподаткування
Код дисципліни: 8.071.00.M.23
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: професор Пилипенко Любомир Миколайович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: здатність продемонструвати глибинні знання вітчизняного і зарубіжного наукового доробку та практичного досвіду у сфері бухгалтерського обліку та звітності як системи інформаційного забезпечення управління економічними процесами на мікро- та макрорівні; здатність продемонструвати глибинні знання теоретико-прикладних засад широкого спектру різновидів та сфер обліку і звітності; здатність продемонструвати ґрунтовні знання і розуміння класичної та сучасної методологічно-методичної бази досліджень соціально-економічних явищ і процесів у різних сферах обліково-аналітичних парадигм та процесів управління; уміння інтегрувати та застосовувати одержані знання з різних міжпредметних сфер у процесі розв’язання теоретико-прикладних завдань у дослідженнях з побудови обліково-звітної системи в архітектоніці сучасної економіки; уміння обирати і застосовувати методологію та інструментарій наукового дослідження при здійсненні теоретичних й емпіричних досліджень у сфері обліку та звітності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Методологія наукових досліджень в обліково-аналітичній сфері знань; Новітні теорії в бухгалтерському обліку; Сучасні концепції та технології стратегічного аналізу; Моделювання інформаційних систем в обліку і оподаткуванні.
Короткий зміст навчальної програми: В навчальній дисципліні «Обліково-звітна система в архітектоніці сучасної економіки» розглядаються теоретичні, методологічні та практичні аспекти формування обліково-звітної системи як основного джерела інформаційного забезпечення управління й регулювання економічних процесів на мікро- та макрорівні, розкриваються сутність і функціональне призначення обліково-звітної системи з урахуванням особливостей архітектоніки сучасної економіки.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: усне опитування, захист індивідуального науково-дослідного завдання. Семестровий контроль: екзамен.
Рекомендована література: 1. Пилипенко Л.М. Розвиток концепцій побудови системи публічної звітності корпорацій в умовах постіндустріальної економіки : монографія / Л.М. Пилипенко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 336 с. 2. Легенчук С.Ф. Багатоваріантність в бухгалтерському обліку: історико-теоретичні аспекти / С.Ф. Легенчук. – Житомир : ЖДТУ, 2017. – 204 с. 3. Плахтій Т.Ф. Розвиток теорії і методології бухгалтерського обліку на основі якісного підходу : монографія / Т.Ф. Плахтій. – Житомир: Вид. О.О. Євенюк, 2017. – 304 с. 4. Юхименко-Назарук І.А. Розвиток теорії і методології бухгалтерського обліку в контексті неоінституційної теорії : монографія / І.А. Юхименко-Назарук. – Житомир : Вид. О.О. Євенюк, 2017. – 300 с. 5. Трачова Д.М. Розвиток амортизаційної політики:обліково-інформаційний аспект : монографія / Д.М. Трачова. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 357 с.