Сучасні концепції та технології стратегічного аналізу

Спеціальність: Облік і оподаткування
Код дисципліни: 8.071.00.M.24
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: кандидат економічних наук, доцент Кіндрацька Галина Іванівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1) здатність продемонструвати глибинні знання вітчизняного і зарубіжного наукового доробку та практичного досвіду у сфері стратегічного аналізу;. 2) здатність продемонструвати знання сучасних концепцій стратегічного аналізу; 3) здатність продемонструвати ґрунтовні знання і розуміння класичної та сучасної методологічно-методичної бази стратегічного аналізу соціально-економічних явищ і процесів; 4) застосовувати одержані знання для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій з стратегічного аналізу; 5) інтегрувати та застосовувати одержані знання з різних міжпредметних сфер у процесі розв'язання теоретико-прикладних завдань у стратегічному аналізі; 6) обирати і застосовувати технології стратегічного аналізу для здійснення теоретичних й емпіричних досліджень діяльності суб'єктів господарювання; 7) здійснювати соціально-економічне діагностування різних сфер діяльності суб'єктів господарювання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Методологія наукових досліджень в обліково-аналітичній сфері знань Методологічні засади аналізу і контролю розвитку підприємства Обліково-звітна система в архітектоніці сучасної економіки
Короткий зміст навчальної програми: Стратегічний аналіз розглянуто як процес, що полягає в ідентифікації, систематизації та аналітичній обробці інформації стратегічного характеру для обґрунтування управлінських рішень за відповідними напрямами діяльності суб'єкта господарювання. Теоретичний матеріал охоплює 10 тем, в яких висвітлено сучасні концепції та технології стратегічного аналізу функціонування та розвитку підприємств. Під час викладення матеріалу основну увагу звернуто на вивчення тенденцій розвитку, глибоке і системне дослідження причин зміни показників, формування стратегічних альтернатив та вибір стратегії суб’єктів господарювання
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: усне опитування, захист індивідуального науково-дослідного завдання. Семестровий контроль: екзамен.
Рекомендована література: 1. Подольчак Н.Ю. Стратегічний менеджмент: навч. посібник / Н.Ю. Подольчак. Друге вид., зі змінами та доповн. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 424 с. 2. Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів : монографія / Наливайко А.П., Решетняк Т.І., Євдокимова Н.М. та ін. ; за ред. А.П. Наливайка. – К.: КНЕУ, 2013. – 454 с. 3. Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу контролю і аудиту: монографія / під заг. ред. А.А. Пилипенко та Г.Ф. Азаренкова. – X.: ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2012. – 640 с. 4. Отенко І.П. Стратегічна компетентність підприємства: підходи, концепції, методичне забезпечення: Монографія / І.П. Отенко, О.О. Порожняк. – X.: ВД «ІНЖЕК». - 2014.-368 с. 5. Фаріон І.Д. Стратегічний аналіз: навчальний посібник для студентів і аспірантів. – Тернопіль: ТНЕУ, 2009. – 635 с. 6. Корягін М.В. Оцінювання вартості підприємства в системі бухгалтерського обліку : Монографія / М.В. Корягін. – Львів: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2012. – 62 с.