Педагогічний практикум

Спеціальність: Облік і оподаткування
Код дисципліни: 8.071.00.O.20
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: Проф. Яремко І.Й
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Уміння оволодіння основами навчання: науково-методичної та навчально-методичної роботи: навичками структурування та психологічно грамотного перетворення наукових знань у навчальний матеріал, систематизації навчальних та виховних завдань; методами та засобами складання задач, вправ, тестів з різних тем, усного та письмового переказу предметного матеріалу, різноманітними освітніми технологіями; 2. Уміння у процесі підготовки і проведення навчальних занять – формування вмінь постановки навчальної мети, вибору типу, виду занять, використання різних форм організації навчальної діяльності: діагностики, контролю та оцінки ефективності навчальної діяльності; 3. Уміння у ході відвідування занять викладачів – ознайомлення з різними способами структурування і представлення навчального матеріалу, способами активізації навчальної діяльності, особливостями професійної риторики, з різними способами та прийомами оцінювання навчальної діяльності у вищій школі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Методологія наукових досліджень в обліково-аналітичній сфері знань Професійна педагогіка Корреквізити: Обліково-звітна система в архітектоніці сучасної економіки Концептуальні засади, методи та інструментарій податкового планування
Короткий зміст навчальної програми: Ознайомлення з ключовими засадами організації освітнього процесу в університеті – базою педагогічного практикуму: з історією створення та розвитку ВНЗ, його статутом, організаційною структурою, стратегією розвитку, місцем у рейтингу закладів вищої освіти регіону та країни. Ознайомлення з основними засадами організації навчально-виховного процесу в університеті: із рівнями, ступенями і кваліфікаціями, які набуваються у ВНЗ, стандартами освітньої діяльності та вищої школи, забезпеченням якості вищої освіти, організацією освітнього процесу, його учасниками, управлінням освітнім процесом. Ознайомлення з діяльністю профільної кафедри та її місцем у структурі університету на основі вивчення Положення про кафедру, посадових інструкцій науково-педагогічних працівників, структури кафедри, розподілу педагогічного навантаження, зв’язку кафедри з іншими підрозділами. Ознайомлення з педагогічною і викладацькою практикою провідних науково-педагогічних працівників профільної кафедри. Ознайомитись із методами навчання і навчальними технологіями, які використовують провідні викладачі профільної кафедри на основі відвідування їх занять, вивчення підготовлених ними навчально-методичних матеріалів (навчально-методичних комплексів дисциплін), виконання доручень цих працівників, засвоєння прав та обов’язків викладачів. Набуття навичок підготовки методичних матеріалів за окремою дисципліною. Набути навички підготовки лекції, плану семінарських (практичних, лабораторних) занять, вибору виду лекції, розробки практичних завдань, тестів, кейсів, слайдів, вибору форм контролю самостійної та індивідуальної роботи, підготовки завдань для наукової роботи студентів (тематики курсових і дипломних робіт). Засвоєння практичних навичок викладацької діяльності. Набути навички проведення лекції, семінарських (практичних, лабораторних) занять, консультацій, керівництва науковими студентськими дослідженнями, оцінювання знань студентів, застосування сучасних педагогічних концепцій і методик. Набуття навичок самоаналізу педагогічної і викладацької діяльності. Виконання індивідуального завдання. Підготовка загального звіту.
Методи та критерії оцінювання: Семестровий контроль проводиться у формі недиференційованого заліку, що проводиться у формі усного експрес-опитування, виконання індивідуального науково-дослідного завдання, проведення лекційних, практичних та лабораторних занять за визначеними керівником педагогічного практикуму навчальними дисциплінами та відповідними темами
Рекомендована література: 1. Теслюк В.М. Основи педагогічної майстерності викладача вищої школи: підруч. / В.М. Теслюк. – К.: ДААКіМ, 2015. – 361 с. 2. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка у запитаннях та відповідях: Навч. посібник / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко – К.: Знання, 2006. – 418 с. 3.Лозова В. І., Троцко Г. В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навч. посібник / В.І. Лозова, Г.В. Троцко. – Xарків: “ОВС”, 2012. – 287 с. 4.Мойсеюк Н. Є Педагогіка: Навч. посібник / Н. Є. Мойсеюк. – 5-те вид., доп. і перероб. – Київ : [б. в.], 2009. – 656 с. 5.Пальчевський С.С. Педагогіка: Навч. посібник /С.С. Пальчевський. -К.: Каравела, 2007. - 576 с. 6.Педагогіка: Навч. посібник/Н.П.Волкова. – 4-те вид., стереотип. – К. :Академвидав, 2012. – 616 с. 7.Педагогіка: Навч. посібник / Галузяк В.М., Сметанський М.І., Шахов В.І. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2012. – 400 с. 8. Ясишена В.В., Волинець В.І. Методологія наукових досліджень і викладання облікових дисциплін: навч. посіб. Тернопіль: Крок, 2017. –231 с.