Моделювання інформаційних систем в обліку і оподаткуванні

Спеціальність: Облік і оподаткування
Код дисципліни: 8.071.00.M.22
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: Професор Скаско О.І.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати Сутність та методи організації інформаційних ресурсів в системі обліку та в податкових організаціях, технологію створення і їх ведення. Структуру і особливості функціонування облікових інформаційних систем і інформаційних систем в оподаткуванні в бюджетних організаціях. Особливості функціонування облікових інформаційних систем і інформаційних систем в оподаткуванні в корпоративному управлінні. Економічну суть облікових задач та задач оподаткування, особливості їх організаційної, інформаційної, програмної і технічної підтримки. Вміти: Моделювати інформаційні системи в обліку та в податкових організаціях. Застосовувати сучасні інформаційні системи і технології в обліку і оподаткуванні. Реалізації інформаційні системи в бюджетних організаціях. Методи реалізації інформаційні системи в оподаткуванні в корпоративних організаціях. Створювати і застосовувати інформаційні ресурси для автоматизованого розв’язання облікових задач та задач оподаткування. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток в аспірантів компетентностей:
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: - Методологія наукових досліджень в обліково-аналітичній сфері знань корреквізити: - Концептуальні засади, методи та інструментарій податкового планування
Короткий зміст навчальної програми: В навчальній дисципліні “Моделювання інформаційних систем в обліку і оподаткуванні” розглядаються теоретичні, методологічні та практичні аспекти моделювання інформаційних систем в обліку і оподаткуванні, зокрема розкриваються моделі розвитку інформаційних систем, інформаційні технології та моделювання інформаційних систем в обліку і оподаткуванні.
Методи та критерії оцінювання: – поточний контроль результатів навчання (усне опитування); – виконання розрахункових завдань на практичних заняттях; – захист індивідуального науково-дослідного завдання; – семестровий контроль (екзамен).
Рекомендована література: 1. Гушко С.В. Управлінські інформаційні системи. Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів освіти / С.В. Гушко, А.В. Шайкан.– Львів: Магнолія Плюс, 2010. – 320 с. 2. Актуальні питання технології облікового, контрольного та аналітичного процесу в умовах автоматизації /М.М.Бенько// Економічний форум. - 2014. - № 2. - С.235-239. 3. Аналітичний процес, його особливості в умовах застосування сучасних інформаційних технологій і систем [Електронний ресурс]. - 2017. - Режим доступу: http://pidruchniki.com/1414011341868/ekonomika/analitichniy protses yogo osoblivosti umovah zastosuvannya suchasnih informatsiynih tehnologiy sistem 4. Хорунжак Н.М. Моделювання системи обліку фінансового забезпечення бюджетних установ // Інноваційна економіка. 2013. № 2. С. 356-361. 5. Пилипенко О.І. Корпоративні права в системі бухгалтерського обліку: теорія, методологія, організація: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)». Житомир, 2010. 42 с. 6. Шигун М.М. Моделювання в бухгалтерському обліку на макро- та мікрорівнях // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. 2008. № 4 (46). С. 151-160.