Еволюція маркетингу: теорія і прикладні проблеми

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 8.075.00.O.3
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: д.е.н., доц. Бочко О.Ю.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Поглибити знання та розуміння концептуально-методологічних та методико- прикладних засад маркетингу в організаціях різних форм власності та видів діяльності в історичному та сучасному ракурсах; поглибити знання та розуміння теоретико-прикладної бази широкого спектру різновидів маркетингу; уміти визначати та прогнозувати стратегічні маркетингові перспективи функціонування організацій; уміти реалізовувати конкретні види управління на засадах виконання загальних функцій маркетингу, формування методів маркетингу, розроблення управлінських рішень, здійснення керівництва.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кореквізити: Сучасні інструменти маркетингових досліджень
Короткий зміст навчальної програми: Формування теорії маркетингу Концепції та основні категорії маркетингу. Комплекс маркетингу Види та сучасні проблеми маркетингу. Глобальний маркетинг. Інтерактивний та індивідуальний маркетинг. Екологічний маркетинг та ризики у маркетингу. Місце інформаційних систем у менеджменті та формування автоматизованих інформаційних систем Маркетингові дослідження як основа прийняття управлінських рішень Теоретичні аспекти маркетингової товарної політики Засади маркетингового ціноутворення Теорія маркетингових комунікацій Організація та контроль маркетингової діяльності
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (70 %) • контрольна робота (30%)
Рекомендована література: 1. Карий О.І., Люльчак З.С. Маркетинг 1 : Навч.посібик. Львів: Видавництво Магнолія-2006, 2014. 297 с. 2. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для вузів. К.: Лібра, 2007. 720 с. 3. Маркетинг: Підручник/ В. Руделіус, О.М. Азарян, О.А. Виноградов та ін.- К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент освіти в Україні», 2005. 422 с. 4. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч.посібник. К.: Вища школа, 1994. 327 с. 5. Основи маркетингу: Навч. посібник/ Чеботар С.І., Ларіна Я.С., Шевчик М.Г. та ін. К.: Наш час, 2006. 240 с. 6. Котлер Ф., Амстронг П., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. Пер. с англ.. 2- е европ. изд. М., СПб.; К.: Издательський дом “Вильямс”, 2000. 944 с. 7. Крикавський Є.В. та ін. Маркетингова товарна політика: Навч.посібник. Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2008. 276 с. 8. Крикавський Є.В. та ін. Маркетингова політика розподілу: Навч.посібник. Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2009. 232 с.