Філософія і методологія науки

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 8.075.00.O.2
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Філософія
Лектор: д.філос.н., проф. Петрушенко В.Л.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Завдання вивчення дисципліни: Залучити аспірантів до опрацювання тих теоретично-методологічних і філософських вчень сучасності, що визначають стан, будову та перспективи сучасної науки, прищепити їм навички оперування категоріально-понятійним апаратом для вивчення та продукування наукового знання, досягнути засвоєння ними вихідних засад науково-пізнавальної діяльності.У результаті вивчення модуля аспірант повинен: знати: місце науки у суспільному житті; знати особливості та суттєві риси науки, її будову та пізнавальні методи і засоби; знати відмінності між історичними типами науки, її зв’язки з людською особистістю, культурою та основними сферами суспільного життя; знати найвагоміші критерії науковості знань. вміти: співставляти та аналізувати різні типи знань та історичні типи науки; вміти застосовувати філософський і методологічний апарат теорій науки у власній науково-дослідницькій роботі, використовуючи при тому знання методів та інструментів науки, критерії та еталони науковості знань.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Пререквізіт: фізика, філософія, математика. - Кореквізіт: Аналітичні та чисельні методи дослідження.
Короткий зміст навчальної програми: Філософія і методологія науки: загальне окреслення та проблемне поле. Наука як соціально-історичне явище. Методологічна складова науки: метод – методологія – методика. основні методи наукового пізнання на різних рівнях функціонування науки. Проблема якісної оцінки наукового знання: критерії, еталони та ідеали науки. Особливості історичного розвитку науки. Найавторитетніші методологічні проекти науки ХХ ст. Соціальні, організаційні, моральні та особистісно-екзистенціальні аспекти науки і наукової діяльності. Наука в контексті сучасної технологічної революції.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30%): усне опитування, виступи на семінарах, тести, колоквіум. - Підсумковий контроль (70%): виконання модульної контрольної роботи, іспит.
Рекомендована література: 1. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень. – К., 2004. – 202 с. 2. Жигилій Н.В та ін. Філософія науки і техніки. – Полтава, 2006. – 106 с. 3. Карамишева Н.В. Евристика: навчальний посібник. – Львів, 2013. – 272 с. 4. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень. – К., 2006. - 206 с. 5. Научная деятельность: структура и институты. – М., 1980. – 431 с. 6. Новая технократическая волна на Западе. – М., 1986. – 456 с. – Разд. І – ІІІ. 7. Петрушенко В. Епістемологія як філософська теорія знання. – Львів, 2000. – 296 с. 8. Петрушенко В.Л. Філософія і методологія науки. – Львів, 2016. – 184 с