Сучасні інструменти маркетингових досліджень

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 8.075.00.O.4
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: д.е.н., проф. Мних О.Б.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток в аспірантів компетентностей: Інтегральна компетентність: Здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження у сфері маркетингу на міжнародному та національному рівні Загальні компетентності Здатність ініціювати та проводити оригінальні наукові дослідження, ідентифікувати актуальні наукові проблеми, здійснювати пошук та критичне аналізування інформації, продукувати Спеціальні фахові компетентності спеціальності: Глибинні знання класичного та сучасного наукового інструментарію дослідження соціально-економічних явищ та процесів у різних сферах маркетингу. Глибинні знання теоретико-прикладних засад різних видів та сфер маркетингу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Ко-реквізити: Аналітичні та чисельні методи досліджень
Короткий зміст навчальної програми: Зміст модуля: Маркетингові дослідження в глобальному світі. Глобальні маркетингові дослідження інноваційних продуктів. Дескриптивні і пошукові маркетингові дослідження. Формування дослідницького проекту. Стандартизоване маркетингове інформаційне обслуговування. Методи кореляційно-регресійного аналізу та їх застосування в маркетингових дослідженнях. Методи дискримінантного і кластерного аналізу та їх застосування в маркетингових дослідженнях. Програмні продукти і багатовимірний аналіз, їх використання в процесі маркетингових досліджень на основі пакету SPSS.
Методи та критерії оцінювання: Форми та методи навчання: он-лайн навчання Методи і критерії оцінювання: поточний контроль: поточний контроль-30%, письмова компонента -55%, усна компонента-15%
Рекомендована література: Рекомендована література: Маркетингові дослідження: підручник / Н.С., Косар, О.Б. Мних, Є.В. Крикавський, С.В. Леонова – Львів: Вид-во Національний університет «Львівська політехніка», 2018. – 460 с. Лозинський В.Т., Леонова С.В., Гайванович Н.В. Мних О.Б,та ін. Маркетингові дослідження з використанням SPSS.: навч. Посібник.Львів.-Галич-Прес.2020.282с. Рут Майк Дейл. Маркетинговые исследования в сфере B2B . Изд-во: Баланс-Клуб, 2006.- 432 С. Черчилль Г. Маркетинговые исследования. – Издание 5/ Черчилль Г., Браун Т. . Изд-во: Питер, 2007.- 704 С. Элвин С. Бернс. Основы маркетинговых исследований с использованием Microsoft Excel +CD/ Элвин С. Бернс, Рональд Ф.. Изд-во: Диалектика-Вильямс, 2005. - 704 С. Пол Хейг. Маркетинговые исследования на практике. Основные методы изучения рынка/ Пол Хейг, Ник Хейг, Кэрол-Энн Морган. Изд-во: Баланс-Клуб, 2005.- 312 С. Маркетингові дослідження: підручник: / Т.Б. Решетілова, С.М. Довгань ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ : НГУ, 2015. – 357 с. Інтернет- ресурси Маркетингові дослідження: підручник: [Електронний ресурс] / Т.Б. Решетілова, С.М. Довгань ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. Дніпропетровськ : НГУ, 2015. 357 с. URL : http://mk.nmu.org.ua (дата звернення 20.10.2015). Періодичні маркетингові дослідження інтернет-аудиторій компаніями із маркетингових досліджень . URL:www.tns.com, www.gfk.com 5. Цифровий світ: топ-10 трендів діджитал-маркетингу в 2020 році. URL: https://rau.ua/novyni/2020-trendy-dydzhytal-marketynga/ 6. 10 AI-трендів маркетингу в 2020 році. URL: https://www.everest.ua/10-ai-trendiv-marketyngu-v-2020-roczi/ 7. Маркетингові дослідження: сучасні тенденції. URL: https://www.braintank.ua/stories/marketyngovi-doslidgennya-sychasni-tendentsiyi/ 8. Третьяк О.А. Маркетинг взаимодействия и партнерских взаимоотношений: новые направления исследований и инструментарий . –URL: http://ru.convdocs. org/docs/index-114682.html. 9. Яшкіна О.І. Маркетингові дослідження інновацій [електронний ресурс]: навч. посіб. / О.І. Яшкіна – О.: ОНПУ, 2018. – 102 с. . –URL: http://dspace.opu.ua/jspui/bitstream/123456789/8309/1/np_MDI.pdf 10. Топ-40 кращих досліджень і звітів в контент-маркетингу за версією ClearVoice. –URL: https://blog.uamaster.com/40-researches-content-marketing/ - блог интернет-агентства UaMaster. 11. Журнал» Маркетинг ті цифрові технології» . –URL: http://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/issue/view/11 Англомовні інформаційні ресурси Global Market Research: An ESOMAR Industry Report Європейського співтовариства з вивчення суспільної думки й маркетингових досліджень. –URL: www.esomar.org/uploads/industry/reports/global-market-research2014/ESOMAR-GMR2014-Preview.pdf – Назва з екрана. Definition of Marketing [Електронний ресурс] : сайт Американської асоціації маркетингу. –URL: (дата звернення 12.08.2015). Predictions on the Future of Market Research.-URL: https://www.digital-mr.com/blog/view/2019-predictions-future-market-research TRANSPARENCY MARKET RESEARCH https://www.transparencymarketresearch.com/pressrelease/application-level-encryption-market.htm These Are the World’s 10 Largest Market Research Companies.-URL: https://www.marketingcharts.com/industries/market-research-80568 These Are the World’s 10 Largest Market Research Companies.-URL: https://www.marketingcharts.com/industries/market-research-80568 Top 50 U.S. Market Research and Data Analytics Companies.-URL: https://www.ama.org/marketing-news/2020-top-50/ Digital Marketing Certification.-URL: https://www.ama.org/digital-marketing-certification/ 9.. Consumer goods user-centered multi-country and multi-phased new product development.-URL: https://www.greenbook.org/case-study/consumer-goods-user-centered-multi-country-and-multi-phased-new-product-development 10. B2B International.-URL: https://www.greenbook.org/company/B2BInternational 11. 1 GOLD RESEARCH INC.-URL: https://www.greenbook.org/company/1-Gold-Research-Inc 12. Starlight Analytics.-URL: https://www.greenbook.org/company/Starlight-Analytics 13. Top B2B Marketing Research Companies.-URL: https://www.greenbook.org/market-research-firms/b2b-industry 14. Top European International Market Research Companies.-URL: https://www.greenbook.org/market-research-firms/europe