Економіка ідей і інтелектуальна власність

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 8.075.00.M.8
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Мамчин М.М.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність продемонструвати ґрунтовні знання теоретичних та прикладних основ усього спектру різновидів маркетингу та сфер їх застосування, продемонструвати знання та розуміння філософської методології наукового пізнання, психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової діяльності, власний науковий світогляд та морально-культурні цінності. Розуміння сутності етичних проблем маркетингової діяльності підприємств. Застосовувати одержані знання з різних предметних сфер маркетингу для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області дослідження
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кореквізити: сучасні інструменти маркетингових досліджень; пререквізити: комунікаційний менеджмент; управління взаємовідносинами із зацікавленими сторонами (стейкхолдерами).
Короткий зміст навчальної програми: Поняття ідей. Відмінність ідей, знань та інформації від традиційних ресурсів. Ідеї як стратегічний ресурс інноваційних змін. Сутність інтелектуального капіталу підприємства, організації, установи. Структура інтелектуального капіталу, місце ідей в структурі інтелектуального капіталу. Оцінка інтелектуального капіталу. Методи оцінки інтелектуального капіталу. Поняття інтелектуальної власності. Основні інститути права інтелектуальної власності. Комерційна реалізація інтелектуальних продуктів. Методи оцінки вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності. Відповідальність за порушення прав на об’єкти права інтелектуальної власності. Правова та інформаційна захищеність інтелектуальної продукції.
Методи та критерії оцінювання: Опрацювання практичних занять, усне опитування (30%); підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма
Рекомендована література: Управление знаниями. Пер. С англ.. М.: Альпина Бізнес Букс, 2006. 208 с.; Федулова Л.І. Економіка знань: підручник, НАН України, Ін-т економіки та прогнозування НАН України. К. 2009.; Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності: Навч. посібник. Нац. тех. університет України «Київ, політехн. ін-т» К.: 2005. 230 с.; Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. К.: Либідь, 2002. 199 с.; Основи інтелектуальної власності: Навч. посібник / А.О. Бояр, Волин. нац. ун-т. ім. Лесі Українки. Луцьк: Волин. нац. ун-т. ім. Л.Українки, 2010. 265 с.; Дорофієнко В.В. Менеджмент в науково-технічній діяльності: Підручник. Донецьк: «ВІК», 2011.421 с.