Управління взаємовідносинами із зацікавленими сторонами (стейкхолдерами)

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 8.075.00.O.12
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц.Таранський І.П.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Освоїти основні положення теорії стейхолдерів (зацікавлених сторін); взаємозв’язок теорії стейкхолдерів з іншими соціально-орієнтованими концепціями управління підприємством; закони, закономірності, принципи, методи дослідження управління взаєминами зі стейкхолдерами. Вільно володіти термінологією та основними поняттями дисципліни; застосовувати теоретико-методологічні знання про управління взаєминами підприємства із зацікавленими сторонами на практиці та критично оцінювати результати досліджень. Вивчити механізми управління взаєминами підприємства зі стейкхолдерами; підходи до узгодження інтересів підприємства зі стейкхолдерами; основи методології прийняття управлінських рішень. Розробляти рішення з управління взаєминами підприємства зі стейкхолдерами. Знати сутність та класифікацію зацікавлених сторін; нормативно-методичне забезпечення взаємовідносин із зацікавленими сторонами; етапи та елементи системи взаємовідносин із зацікавленими сторонами; рівні та методи взаємовідносин із зацікавленими сторонами. Вміти виявляти та вивчати зацікавлені сторони підприємства; планувати, організовувати, реалізовувати та оцінювати взаємовідносини із зацікавленими сторонами.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Сучасні інструменти маркетингових досліджень Кореквізити: Комунікаційний менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Зміст та генезис теорії управління зацікавленими сторонами. Взаємовідносини із зацікавленими сторонами у системи управління організацією. Пошук, виокремлення та аналіз зацікавлених сторін. Планування взаємин організації із зацікавленими сторонами. Організація та реалізація взаємодії із зацікавленими сторонами. Оцінка та удосконалення взаємовідносин із зацікавленими сторонами.
Методи та критерії оцінювання: опрацювання практичних занять, усне опитування (30%); підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма
Рекомендована література: 1. Freeman, R.E., Harrison, J.S., Wicks, A.C., Parmar, B.L., de Colle, S., 2010. Stakeholder Theory: The State of the Art. Cambridge University Press. – 343 s. 2. Крикавський Є.В. Стратегічний маркетинг: навч. посібник / Є.В. Крикавський, Л.І. Третьякова, Н.С. Косар. – 2-ге вид. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 256 с. 3. Рибак А.І. Управління зацікавленими сторонами в проектному менеджменті : монографія. / А. І. Рибак, І. Б. Азарова. – Одеса : ОДАБА, 2017. – 145 с. 4. Ділова активність підприємства: сутність та методика аналізу : монографія / Н.Б. Кащена, О.О. Горошанська, Т.В. Польова [та ін.]. – Х. : Видавництво Іванченка І.С., 2016. – 196 с. 5. Крикавський Є.В. Маркетинговий менеджмент: навч. посібник / Є.В. Крикавський, І.О. Дейнега, О.В. Дейнега, І.Ф. Лорві. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 380 с. 6. AA1000 Stakeholder Engagement Standard. URL.: https://www.accountability.org/standards/aa1000-stakeholder-engagement-standard/. 7. Corporate Register. URL.: http://www.corporateregister.com.