Психологія творчості та винахідництва

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 8.075.00.M.14
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Лектор: професор Лещинська Олена Альбертівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати: - філософсько-методологічний контекст психологічної проблеми творчості; творчий характер самодетермінації людини; - провідні теоретичні моделі творчості, творчого мислення тощо; основні етапи перебігу творчого процесу; - провідні психологічні технології розвитку творчої обдарованості у науці та техніці; - психологічні механізми основних творчих психічних процесів: уяви, мислення, інтуїції. Вміти: здійснювати аналіз творчої діяльності як процесу; - аналізувати складні форми творчої діяльності у техніці та науці; - оцінювати міру оригінальності продуктів творчої діяльності; - рефлексувати над власними стратегіями творчої діяльності; - алгоритмізувати творчі завдання у відповідністю з системою теорією - вирішення винахідницьких завдань. мати уявлення про: концептуальні моделі творчої діяльності; - психологічні засоби підвищення мотивації творчої діяльності; - способи оптимізації творчої діяльності в науці та техніці.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Психологія; - філософія і методологія науки
Короткий зміст навчальної програми: Програму навчальної дисципліни «Психологія творчості та винахідництва» складено відповідно до освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 01 Освітні та педагогічні науки. «Психологія творчості та винахідництва» належить до дисциплін, що формують загальнонаукові компетентності та універсальні навички дослідника за вибором аспіранта. «Психологія творчості та винахідництва» – галузь наукової психології, яка вивчає психологічні закономірності творчої діяльності, що виявляються у сферах науки і техніки. Творчою діяльністю вважається така, яка передбачає інновації - створення якісно нових ідей або речей, іще невідомих людству, або вдосконалення тих, що вже існують. Предметом навчальної дисципліни є складові творчої діяльності, які спонукають, скеровують, регулюють і реалізують креативність як властивість особистості. Навчальну базу дисципліни «Психологія творчості та винахідництва» становлять знання отримані при вивченні різноманітних курсів, що спрямовані на розкриття загальних закономірностей і механізмів творчих процесів в професійній діяльності. Курс має виражену інтегративну й прикладну спрямованість. У його основу покладені сучасні уявлення про феномени творчості та винахідництва в різних галузях людської діяльності. Курс дає можливість поглибити та інтегрувати знання, отримані при засвоєнні інших дисциплін: філософія і методологія науки, управління науковими проектами та професійна педагогіка. Безпосереднє практичне значення навчальний курс «Психологія творчості та винахідництва» має для підготовки особистості аспіранта до самостійного наукового пошуку та створення свого власного наукового продукту або технічного винаходу. Даний курс сприяє формуванню креативного дослідницького мислення й закріпленню професійних етичних установок майбутнього фахівця.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання результатів навчання студента здійснюється відповідно до 100-бальної шкали оцінювання, встановленої в Національному університеті «Львівська політехніка», згідно з Положенням про рейтингове оцінювання досягнень студентів. Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни складається з оцінки ПК результатів навчання упродовж семестру та оцінки результатів навчання при проведенні контрольного заходу під час СК. Практичні заняття проводяться з основних, найбільш важливих тем та розділів психології творчості. На основі активної форми навчання засвоюються технології розвитку власного творчого потенціалу науковця та самостійного виконання творчої, винахідницької діяльності. Самостійна робота планується як форма навчання, що має на меті надання допомоги у вивченні запропонованої літератури, у пошуках відповідей на проблемні питання курсу, оволодінні практичними завданнями курсу. Ця форма роботи є основною для студентів.
Рекомендована література: 1. Клименко В.В. Психологія творчості. К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 480 с 2. Меерович М.И. Теории решения изобретательских задач / Меерович М.И., Шрагина Л.И. -Минск: Харвест, 2003. ± 428 с. 3. Моляко В.О. (ред.) Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень. - Житомир: Вид-во Рута, 2006. – 320 с. 4. Рибалко В.В. Психологічна характеристика творчості, творчої особистості та сутність особистісного підходу// Практична психологія та соціальна робота. – 2011, вип. 3. – С. 1-7. 5. Роменець В. А. Психологія творчості – К.: Либідь, 2001. – 288 с. 6. Туриніна О.Л. Психологія творчості : Навчальний посібник. – К: МАУП, 2007. – 160 с. 7. Швай .Р. Психологія та педагогіка творчості. – Львів.: в-во «Львівська політехніка», 2014 – 200 с.