Риторика

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 8.075.00.M.15
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Українська мова
Лектор: канд. філол. наук, доцент Куньч Зоряна Йосипівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ? розуміння основних етапів розвитку світової риторики; ? знання особливостей українських риторичних учень; ? визначення статусу сучасного академічного красномовства; ? вміння реалізовувати основні аспекти психології та культури мовного спілкування; ? здатність розрізняти особливості різних форм академічного спілкування; ? знання видів і жанрів ораторського мистецтва; ? вміння розробляти різні типи промов відповідно до особливостей їхньої побудови; ? здатність дотримуватись структури промови та її композиції; ? вміння використовувати різні форми спілкування людей у колективі; ? розуміння основних етапів підготовки промови; ? здатність використовувати засоби активізації уваги слухачів. ? вміння розробляти теоретичні засади підготовки промови; ? здатність розрізняти особливості різних форм академічного спілкування; ? вміння добирати матеріал для підготовки промови; ? вміння й навички організувати та вести дискусію; ? вміння й навички підготувати інформаційну та переконувальну промови; ? вміння й навички скласти розгорнутий план виступу, тези доповіді; ? вміння й навички добирати аргументи і засоби активізації уваги слухачів; ? вміння й навички виступати перед аудиторією, дотримуючись законів риторики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: немає.
Короткий зміст навчальної програми: основні етапи розвитку риторики, історичні традиції риторики; статус сучасної риторики; основні аспекти психології та культури мовного спілкування, теоретичні засади підготовки промови та інших публічних виступів, особливості різних форм публічного чи професійно-ділового спілкування.
Методи та критерії оцінювання: залік: поточний контроль – 100 балів (усне опитування).
Рекомендована література: 1) Риторика: підручник/ Зоряна Куньч, Галина Городиловська, Ірина Шмілик. – 2-ге вид., допов. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 496 с. 2) Куньч З.Й. Українська риторика: Історія становлення і розвитку: Посібник для студентів економічних та гуманітарних спеціальностей. – Львів, 2011. – 160 с. 3) Куньч З.Й. Риторичний практикум: навч. посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. –212 с. 4) Риторика: метод. рекомендації до проведення практичних занять для аспірантів Національного університету «Львівська політехніка» / уклад.: З.Й. Куньч, Г.Л. Вознюк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 36 с.