Маркетинг цінності

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 8.075.00.M.22
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Косар Н.С.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: здатність продемонструвати ґрунтовні знання теоретичних та прикладних основ усього спектру різновидів маркетингу та сфер їх застосування; здатність продемонструвати знання і розуміння класичної та сучасної методологічно-методичної бази досліджень соціально-економічних явищ і процесів у різних сферах маркетингу; здатність продемонструвати знання та розуміння філософської методології наукового пізнання, психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової діяльності, власний науковий світогляд та морально-культурні цінності; уміння застосовувати одержані знання з різних предметних сфер маркетингу для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області дослідження; уміння обирати і застосовувати методологію та інструментарій наукового дослідження при здійсненні теоретичних й емпіричних досліджень у сфері маркетингу; уміння здійснювати економіко-математичне моделювання та соціально-економічне діагностування різних процесів та об’єктів у сфері маркетингу
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Комунікаційний менеджмент; Управління взаємовідносинами із зацікавленими сторонами (стейкхолдерами). Кореквізити: -
Короткий зміст навчальної програми: Маркетинг цінності: технології нової хвилі. Модель маркетингу цінності. Формування місії – основа успіху підприємства у маркетингу цінності. Заохочення співробітників до корпоративних цінностей. Партнери по бізнесу та корпоративні цінності. Завоювання довіри акціонерів у маркетингу цінності. Соціально-культурні перетворення та їх вплив на маркетингову діяльність компаній. Підприємницька діяльність на ринках, що розвиваються
Методи та критерії оцінювання: опрацювання практичних занять, усне опитування (30%); підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен)
Рекомендована література: 1. Крикавський Є.В., Третьякова Л.І., Косар Н.С. Стратегічний маркетинг: навч. посібник. Львів, 2013. 256 с. 2. Крикавський Є.В., Дейнега І.О., Дейнега О.В., Лорві І.Ф. Маркетинговий менеджмент: навч. посібник. Львів, 2014. 380 с. 3. Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства. Київ, 2005. 302 с. 4. Сетиаван А., Котлер Ф., Картаджайя Х. Маркетинг 3.0. От продуктов к потребителям и далее – к человеческой душе. Москва, 2011. 240 с.