Дослідження операцій

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 8.075.00.M.20
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Косар Н.С.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: здатність продемонструвати ґрунтовні знання теоретичних та прикладних основ усього спектру різновидів маркетингу та сфер їх застосування; здатність продемонструвати знання і розуміння класичної та сучасної методологічно-методичної бази досліджень соціально-економічних явищ і процесів у різних сферах маркетингу; застосовувати одержані знання з різних предметних сфер маркетингу для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області дослідження; обирати і застосовувати методологію та інструментарій наукового дослідження при здійсненні теоретичних й емпіричних досліджень у сфері маркетингу; здійснювати економіко-математичне моделювання та соціально-економічне діагностування різних процесів та об’єктів у сфері маркетингу
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Комунікаційний менеджмент, Управління взаємовідносинами із зацікавленими сторонами (стейкхолдерами) Кореквізити: -
Короткий зміст навчальної програми: Основні поняття дослідження операцій та етапи операційного дослідження. Багатокритеріальні задачі та їх використання в маркетингу. Ігрові задачі дослідження операцій. Використання моделей масового обслуговування в економічних дослідженнях. Формування моделей динамічного програмування
Методи та критерії оцінювання: опрацювання практичних занять, усне опитування (30%); підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма
Рекомендована література: 1. Боровик О. В., Боровик Л. В. Дослідження операцій в економіці: навч. посібник. Київ, 2007. 424 с. 2. Економіко-математичне моделювання: навч. посібник / Р. В. Фещур та ін. Львів, 2010. 340 с. 3. Лугінін О. Є., Фомишина В. М. Економіко-математичне моделювання: навч. посібник. Київ, 2011. 342 с. 4. Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці: підручник. Суми, 2010. 594 с.