Сучасні інструменти маркетингових досліджень

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 8.075.00.O.003
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: д.е.н., проф. Крикавський Є.В.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Поглибити теоретичні знання та практичні уміння і навики у галузі управління та адміністрування за спеціальністю маркетинг, розвинути філософські та мовні компетентності, проводити власні наукові дослідження, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: Загальні компетентності: Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. Здатність працювати в міжнародному контексті. Фахові компетентності: Здатність планувати i виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання у теорії, методології i практиці сучасного маркетингу та дотичних до нього міждисциплінарних напрямах. Здатність застосовувати сучасні методи та інструменти маркетингу, цифрові технології, ресурси та економіко-математичні методи i моделі у науковій та педагогічної діяльності. Здатність до критичного переосмислення i розвитку сучасної теорії, методології та практики маркетингу в ході проведення власних оригінальних наукових досліджень. Здатність виявляти, ставити i вирішувати проблеми дослідницького характеру в сфері маркетингу, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних досліджень та публікацію ix результатів у профільних фахових вітчизняних i зарубіжних виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних.
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: Знання: теоретичні та прикладні основи проведення маркетингових досліджень та сфер їх застосування; класична та сучасна методологічно-методична база досліджень соціально-економічних явищ і процесів у різних сферах маркетингу; Уміння: застосовувати одержані знання для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області дослідження; обирати і застосовувати методологію та інструментарій наукового дослідження при здійсненні теоретичних й емпіричних досліджень у сфері маркетингу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пре-реквізити: - Ко-реквізити: Методи дослідження операцій в маркетингу
Короткий зміст навчальної програми: Вивчає еволюцію методів маркетингових досліджень та особливості глобальних маркетингових досліджень, практику розроблення дослідницького проекту, вибору різних маркетингових інструментів для вирішення конкретних завдань з врахуванням специфіки об’єкту дослідження та форс-мажорних ситуацій у ринковому середовищі, розкриває можливості застосування методів економіко-математичного моделювання і кластерного аналізу, прикладні аспекти щодо застосування хмарних технологій у процесі маркетингових досліджень за різними їх напрямками.
Опис: Маркетингові дослідження в глобальному світі. . Дескриптивні і пошукові маркетингові дослідження. Формування дослідницького проекту. Стандартизоване маркетингове інформаційне обслуговування. Методи кореляційно-регресійного аналізу та їх застосування в маркетингових дослідженнях. Методи дискримінантного і кластерного аналізу та їх застосування в маркетингових дослідженнях. Сучасні програмні продукти, їх використання в процесі маркетингових досліджень та інтерпретація результатів дослідження
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль роботи студента: - усне опитування на практичних заняттях; - представлення результатів індивідуальних завдань у формі звітів та презентацій; - виконання контрольних робіт.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (100 %), зокрема усне опитування 30 %, виконання індивідуальних завдань (40 %), виконання контрольної роботи (30 %).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Усне експрес-опитування – 30 балів протягом семестру. За кожне усне експрес-опитування під час практичного заняття можна максимально отримати 5 балів. Виконання індивідуальних завдань – 40 балів протягом семестру. За виконання кожного індивідуального завдання та виступ з представленням результатів у формі презентації можна максимально отримати 10 балів. Контрольна робота – 30 балів. У контрольній роботі за кожну правильну відповідь на тестове питання виставляється максимально по 5 балів. Зокрема, при оцінюванні повноти відповідей при розгляді теоретичних, проблемних питань теми: на 100 % оцінюється відповідь, яка характеризує глибоке розуміння сутності студентом проблематики, передбачає опрацювання додаткової інформації та засвідчує високий рівень засвоєння теоретичного матеріалу та подання оригінальних пропозицій чи рішень; на 75 % оцінюється відповідь, яка характеризує достатній рівень засвоєння студентом теоретичного матеріалу, передбачає подання стандартних пропозицій чи рішень; на 50 % оцінюється відповідь, яка характеризує достатній рівень засвоєння студентом теоретичного матеріалу, проте відповідь неповна за змістом або має окремі неточності в формулюваннях чи передбачає подання пропозицій чи рішень, які є недостатньо обґрунтованими; на 25 % оцінюється відповідь, яка свідчить про низький рівень знання студентом матеріалу і розкриває зміст питання менше, ніж на 50% чи передбачає подання необґрунтованих пропозицій чи рішень. Порядок та критерії виставляння оцінок: 88-100 балів – атестований з оцінкою відмінно; 71-87 балів – атестований з оцінкою добре; 50-70 балів – атестований з оцінкою задовільно; 26-49 балів – не атестований; 0-26 балів – не атестований з оцінкою незадовільно.
Рекомендована література: 1. Маркетингові дослідження: підручник / Н.С. Косар, О.Б. Мних, Є.В. Крикавський, С.В. Леонова. Львів: Вид-во Національний університет «Львівська політехніка», 2018. 460 с. 2. Решетілова Т.Б., Довгань С.М. Маркетингові дослідження: підручник. Дніпропетровськ, 2015. 357 с. 3. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження національних і міжнародних ринків: підручник. Київ, 2012. 480 с. 4. Тєлєтов О.С. Маркетингові дослідження: навч. посібник. Київ, 2010. 299 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» ( затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол №35).