Методи дослідження операцій в маркетингу

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 8.075.00.O.006
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Косар Н.С.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Формування здатності продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодіти методологією та інструментарієм побудови і використання різних типів задач дослідження операцій в маркетингу, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження у сфері маркетингу на міжнародному та національному рівні
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Спеціальні (фахові) компетентності: Здатність планувати i виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання у теорії, методології i практиці сучасного маркетингу та дотичних до нього міждисциплінарних напрямах. Здатність застосовувати сучасні методи та інструменти маркетингу, цифрові технології, ресурси та економіко-математичні методи i моделі у науковій та педагогічної діяльності. Здатність до провадження науково-організаційної діяльності та управління науково-дослідницькими проектами. Здатність виявляти, ставити i вирішувати проблеми дослідницького характеру в сфері маркетингу, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних досліджень та публікацію ix результатів у профільних фахових вітчизняних i зарубіжних виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних. Здатність опрацьовувати обґрунтовані послідовності, моделі, механізми, системи тощо для чітко визначених економічних об’єктів у сфері маркетингу.
Результати навчання: Знання: теоретичні та прикладні основи усього спектру різновидів маркетингу та сфер їх застосування; класична та сучасна методологічно-методичної база досліджень соціально-економічних явищ і процесів у різних сферах маркетингу; Уміння: застосовувати одержані знання з різних предметних сфер маркетингу для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області дослідження; обирати і застосовувати методологію та інструментарій наукового дослідження при здійсненні теоретичних й емпіричних досліджень у сфері маркетингу; здійснювати економіко-математичне моделювання та соціально-економічне діагностування різних процесів та об’єктів у сфері маркетингу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Філософія і методологія науки, Сучасні інструменти маркетингових досліджень Кореквізити: Дослідницький семінар в маркетингу
Короткий зміст навчальної програми: Передбачає надання здобувачам знань про методологію проектування та критерії оптимізації маркетингових рішень, а також формування практичних навичок щодо використання оптимізаційних методів і моделей в маркетинговій діяльності
Опис: Основні поняття дослідження операцій та етапи операційного дослідження. Багатокритеріальні задачі та їх використання в маркетингу. Ігрові задачі дослідження операцій. Використання моделей масового обслуговування в економічних дослідженнях. Формування моделей динамічного програмування.
Методи та критерії оцінювання: Методи контролю знань та умінь студента при вивченні дисципліни включають: 1. Поточний контроль роботи студента: - розв’язування аналітико-розрахункових завдань. 2. Підсумковий контроль: Складання екзамену (письмової та усної компонент) Письмова компонента: - завдання 1-го рівня – тести із однією правильною відповіддю; - завдання 2-го рівня – тести із декількома правильними відповідями; - завдання 3-го рівня – розв’язати задачі. Усна компонента: - усне опитування.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль: виконання аналітико-розрахункових завдань та опитування на практичних заняттях (30%); Підсумковий контроль: контрольний захід, екзамен (70 %) - письмова компонента 55 %, усна компонента 15%
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: За виконання аналітико-розрахункових завдань на практичних заняттях виставляється максимально по 3 бали, за опитування на практичних заняттях виставляється максимально по 1 балу за одне питання. Протягом семестру максимальна оцінка за практичні заняття 30 балів. Оцінювання результатів розв’язання аналітично-розрахункового завдання (задачі) відповідно до еталонних розв’язків здійснюється за такими критеріями: 100 % – завдання повністю відповідає еталонному розв’язанню, методично правильно оформлене з належними стислими поясненнями проведених розрахунків, з висновками, студент може ґрунтовно пояснити отримані результати; 75 % – завдання виконано повністю, але припущено незначних неточностей у розрахунках або у оформленні, відсутні стислі пояснення проведених розрахунків; 50 % – завдання виконано не менш як на 50% за умови належного оформлення; наявні окремі неточності у використанні розрахункових формул, помилки у визначенні проміжних й кінцевих результатів, студент недостатньо обґрунтовано може пояснити отримані результати;. 25 % – невірно розв’язане завдання або розв’язане менше, ніж на 50%, у розв’язку наведені окремі формули та здійснені вибіркові розрахунки. Порядок та критерії виставляння оцінок 88-100 балів – атестований з оцінкою відмінно; 71-87 балів – атестований з оцінкою добре; 50-70 балів – атестований з оцінкою задовільно; 26-49 балів – не атестований; 0-26 балів – не атестований з оцінкою незадовільно.
Рекомендована література: 1. Боровик О.В., Боровик Л.В. Дослідження операцій в економіці: Навч. посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 424 с. 2. Економіко-математичні методи та моделі: Навч. посібник. / За заг. ред. В.М. Мацкул. Одеса: ОНЕУ, 2018. 404 с. 3. Моделювання економічних процесів: Навч. посібник / П.І. Островський, О.М. Гострик, Т.П. Добрунік, О.В. Радова. Одеса: ОНЕУ, 2012. 132 с. 4. Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці: Підручник. Суми: Видавництво «Довкілля», 2010. 594 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» ( затверджене вченою радою університету від 20.06.2017р., протокол №35)