Дослідницький семінар в маркетингу

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 8.075.00.O.009
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Глинський Н.Ю.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: ознайомлення студентів з майбутньою спеціальністю, введення їх в середовище маркетингової діяльності підприємств
Завдання: інтегральна: здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження у сфері маркетингу на міжнародному та національному рівні. загальних: здатність ініціювати та проводити оригінальні наукові дослідження, ідентифікувати актуальні наукові проблеми, здійснювати пошук та критичне аналізування інформації, продукувати інноваційні конструктивні ідеї та застосовувати нестандартні підходи до вирішення складних і нетипових завдань. спеціальні (фахові) компетентності спеціальності: грунтовні знання наукового інструментарію дослідження соціально-економічних явищ та процесів у різних сферах маркетингу. грунтовні знання теоретичних та прикладних основ різних видів та сфер маркетингу.
Результати навчання: знання: здатність продемонструвати ґрунтовні знання історичних та сучасних концептуально-методологічних та методичних засад маркетингу; здатність продемонструвати ґрунтовні знання теоретичних та прикладних основ усього спектру різновидів маркетингу та сфер їх застосування; здатність продемонструвати ґрунтовні знання та розуміння актуальної методологічно-методичної бази досліджень соціально-економічних явищ і процесів у різних маркетингових сферах. уміння: обирати і застосовувати методологію та інструментарій наукового дослідження з метою проведення теоретичних й емпіричних досліджень у сфері маркетингу; проводити наукові дослідження, виконувати та координувати наукові проекти на основі визначення актуальних наукових проблем, формулювання цілей та завдань, агрегування та критичного аналізу інформації, обґрунтування результатів дослідження та їх подальшої комерціалізації, формулювання висновків і пропозицій; здійснювати економіко-математичне моделювання та соціально-економічний аналіз об’єктів та процесів у маркетинговій сфері; проводити наукову дискусію українською та іноземною мовою на високому фаховому рівні, презентувати результати наукових досліджень як в усній, так і письмовій формах, організовувати та проводити навчальні заняття.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кореквізити: Методи дослідження операцій в маркетингу
Короткий зміст навчальної програми: Зміст та структура дисципліни «Дослідницький семінар з маркетингу» відображає основні положення, що стосуються отримання студентами системних знань у сфері маркетингу за їх тематикою, а також набуття навичок їх практичного використання. Це сприятиме оволодінню студентами теоретичних знань та практичних навичок, отриманих на практичних заняттях із дисципліни. Разом з тим, ключовою ціллю вивчення дисципліни є розвиток у студентів практичних вмінь та навичок у сфері наукових досліджень спеціальності в частині написання та оформлення наукових результатів, виокремлення об’єктів наукового дослідження, методів наукового дослідження; планування науково-дослідних робіт; етапи та форми процесу наукового дослідження; типологія методів наукового пізнання; формування та обґрунтування наукових гіпотез; оформлення результатів наукових досліджень та впровадження їх у практику; інформаційне забезпечення процесу наукового дослідження.
Опис: Сутність науки як основного інструментарію наукових досліджень.Основи методології науково дослідної роботи із дослідницького семінару з маркетингу.Інформаційне забезпечення із дослідницького семінару з маркетингу.Методологічні аспекти наукових публікацій із дослідницького семінару з маркетингу.
Методи та критерії оцінювання: 1. Поточний контроль роботи студента: - оцінювання знань студентів на практичних заняттях (оцінювання виконання практичних робіт та завдань під час заняття; правильність обчислень, коректність висновків та рекомендацій; правильність, повнота та лаконічність відповіді). 2. Семестровий контроль: оцінювання знань студентів на семестровому контролі, що передбачає усну компоненту.
Критерії оцінювання результатів навчання: За виконання кожної практичної роботи згідно варіанту виставляється по 5 бали, за захист кожної виконаної практичної роботи виставляється по 5 бали. Протягом семестру максимальна оцінка за практичні заняття 60 балів для студентів денної форми навчання. Передбачено написання підсумкового тесту на 30балів і усну компоненту на 10балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, апробація): навч.посіб. за ред. д.е.н., проф., акад. НАПН України А.А. Мазаракі. К. : КНЕУ, 2010. 2. Ганін В.І., Ганіна Н.В., Гурова К.Д. Методологія соціально-економічного дослідження. К.: Центр учбової літератури, 2008. 224с. 3. Зарішняк І.М. Методика та організація наукових досліджень. Тернопіль: Крок, 2012. 224с. 4. Лободинська О.М., Магазинщикова І.П. Чинники успішного працевлаштування за фахом. Структурно-логічні схеми. Львів ЗУКЦ, 2013. 108с. 5. Оспіщев В.І., Кривошей В.В. Технології наукових досліджень в економіці. К.: Знання, 2013. 255с. 6.Глухарєв, С. М. Конспект лекцій з курсу «Методологія наукових досліджень» (Методологія економічних досліджень) (для магістрів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства») / С. М. Глухарєв; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.:ХНАМГ, 2012. 112 с. 7. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. К.: Центр учбової літератури, 2010. 352 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).