Педагогічна практика

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 8.075.00.O.008
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: Гринів Н.Т., к.е.н., доц.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен уміти: - володіти основами науково-методичної та навчально-методичної роботи: навичками структурування та психологічно грамотного перетворення наукових знань у навчальний матеріал, систематизації навчальних та виховних завдань; методами та засобами складання задач, вправ, тестів з різних тем, усного та письмового переказу предметного матеріалу, різноманітними освітніми технологіями; - вміти здійснити постановку навчальної мети, вибрати тип, вид занять, використовувати різні форм організації навчальної діяльності: діагностику, контроль та оцінку ефективності навчальної діяльності; - структурувати і представляти навчальні матеріали, використовувати різні способи активізації навчальної діяльності, знати особливості професійної риторики, за допомогою різних способів та прийомів оцінювати навчальну діяльність у вищій школі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізити: Іноземна мова для академічних цілей, Професійна педагогіка - кореквізити: -
Короткий зміст навчальної програми: Ознайомлення з закладом вищої освіти – базою педагогічного практикуму. Застосування методів науково-педагогічних досліджень у закладі вищої освіти. Ознайомлення з діяльністю профільної кафедри та її місцем у структурі закладу вищої освіти. Ознайомлення з педагогічною і викладацькою практикою провідних науково-педагогічних працівників профільної кафедри. Набуття навичок підготовки методичних матеріалів за окремою дисципліною. Засвоєння практичних навичок викладацької діяльності. Ознайомлення з правилами академічної доброчесності. Виконання індивідуального завдання. Підготовка загального звіту.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (70%): робота на практичних заняттях. - підсумковий контроль (30%, залік): семестровий контроль.
Рекомендована література: 1. Аймедов К.В., Бабієнко В.В., Бабієнко В.А., Сторож В.В. Загальна педагогіка та історія педагогіки: підручник. К.: Видавничий дім «Слово», 2014. 352 с. 2. Гладуш В.А., Лисенко Г.І. Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія: навч. посіб. Дніпропетровськ. 2014. 416 с. 3. Зайченко І.В. Педагогіка: підручник: К.: Видавництво Ліра-К. 2016. 608 с. 4. Мороз О.Г., Юрченко В.І. Педагогіка і психологія вищої школи: навч. посіб. К.: НПУ. 2003. 276 с. 5. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі: навч. посіб. К.: ЦУЛ. 2007. 222 с. 6. Нікітіна І.В. Психологія та педагогіка вищої школи: навчально-методичний комплекс. К.: Національна академія управління. 2006. 118 с. 7. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. К.: ЦУЛ. 2009. 472 с. 8. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: навч. посіб., К.: ТОВ «Філ-студія». 2006. 320 с. 9. Пономарьова Г., Репко І., Одарченко В. Практикум з педагогіки: навч. посібник. Харків: ТО Ексклюзив. 2016. 243 с. 10. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: навч. посіб. К.: Вища школа. 2005. 239 с. 11. Теслюк В.М. Основи педагогічної майстерності викладача вищої школи: підруч. К.: ДААКіМ. 2015. 361 с. 12. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. Київ: Академвидав. 2014. 456 с. 13. Шадських Ю.Г. Психологія і педагогіка: навч. посіб. Видавництво «Магнолія 2006». 2012. 320 с.