Еволюція маркетингу: теорія і прикладні проблеми

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 8.075.00.M.023
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: д.е.н., проф. Бочко О.Ю., д.е.н., проф. Крикавський Є.В.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою складання даної дисципліни є формування знань і навичок щодо використання сучасних інструментів в маркетингу, відпрацювання практичних навичок вирішення маркетингових завдань і пошуку резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємств
Завдання: Здатність продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері маркетингу, застосовувати методологію наукової та педагогічної діяльності, а також проводити власні наукові дослідження, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу Здатність усно i письмово презентувати та обговорювати результати наукових досліджень та інноваційних розробок українською та іноземною мовами, глибоке розуміння іншомовних наукових текстів за напрямом досліджень. Здатність застосовувати сучасні методи та інструменти маркетингу, цифрові технології, ресурси та економіко-математичні методи i моделі у науковій та педагогічної діяльності.Здатність до критичного переосмислення i розвитку сучасної теорії, методології та практики маркетингу в ході проведення власних оригінальних наукових досліджень.
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни доктор філософії повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: • проводити сегментування ринків, • використовувати методи розробки продукції, • моделювати канали розподілу товарів, • розробляти комплекс маркетингових комунікацій; • обробляти маркетингову інформацію, • визначати коло потенційних споживачів, ціну продукції, її конкурентоспроможність, • планувати комплекс маркетингу; розробляти маркетингову стратегію
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Академічне підприємництво Дослідницький семінар в маркетингу
Короткий зміст навчальної програми: В результаті вивчення дисципліни фахівець-маркетолог повинен: знати характеристики основних типів ринків, принципи сегментації цих ринків, методи розробки продукції, канали розподілу товарів, маркетингові комунікації, різні підходи до стратегії маркетингу, особливості міжнародного маркетингу; вміти зібрати маркетингову інформацію, обробити її, визначити коло потенційних споживачів, ціну продукції, її конкурентоспроможність, спланувати комплекс маркетингу. Підготовлений фахівець повинен вміти розробити маркетингову стратегію для ефективного впровадження комплексу маркетингу.
Опис: Основні категорії та принципи маркетингу Потреби та їх класифікація у маркетингу Вплив мікро- та макросередовища на діяльність підприємств Процес прийняття рішення про купівлю товару Комплекс маркетингу підприємства та види маркетингу Сучасні проблеми маркетингу Глобальний маркетинг Інтерактивний маркетинг Індивідуальний маркетинг Товар та товарна політика підприємства Ціна, цінова політика підприємства та цінова еластичність попиту на товар Канали збуту продукції Маркетингова комунікаційна політика, фактори впливу Планування маркетингової діяльності Організування та контролювання маркетингової діяльності
Методи та критерії оцінювання: Усні, письмові, контрольні тести
Критерії оцінювання результатів навчання: опрацювання практичних занять, усне опитування (30%); підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Люльчак З.С. Маркетинг 1 : Навч.посібик// Карий О.І., Люльчак З.С. – Львів: Видавництво Магнолія-2006, 2014.- 297 с. 2. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для вузів. К.: Лібра, 2007. – 720 с. 3. Маркетинг: Підручник/ В. Руделіус, О.М. Азарян, О.А. Виноградов та ін.- К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент освіти в Україні», 2005. – 422 с. 4. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч.посібник. – К.: Вища школа, 1994. – 327 с. 5. Основи маркетингу: Навч. посібник/ Чеботар С.І., Ларіна Я.С., Шевчик М.Г. та ін.– К.: Наш час, 2006. – 240 с. 6. Крикавський Є.В. та ін. Маркетингова товарна політика: Навч.посібник. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2008. – 276 с. 7. Крикавський Є.В. та ін. Маркетингова політика розподілу: Навч.посібник. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2009. – 232 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).