Інноваційна логістика

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 8.075.00.M.025
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: доктор економічних наук, професор Крикавський Є.В.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - здатність продемонструвати ґрунтовні знання теоретичних та прикладних основ усього спектру різновидів маркетингу та сфер їх застосування; - здатність продемонструвати знання і розуміння класичної та сучасної методологічно-методичної бази досліджень соціально-економічних явищ і процесів у різних сферах маркетингу; - уміння застосовувати одержані знання з різних предметних сфер маркетингу для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області дослідження; - уміння інтегрувати та застосовувати одержані знання з різних міжпредметних сфер у процесі розв’язання теоретико-прикладних завдань у конкретній області дослідження; - уміння обирати і застосовувати методологію та інструментарій наукового дослідження при здійсненні теоретичних й емпіричних досліджень у сфері маркетингу; - уміння здійснювати економіко-математичне моделювання та соціально-економічне діагностування різних процесів та об’єктів у сфері маркетингу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пререквізит: Комунікаційний менеджмент, Управління взаємовідносинами із зацікавленими сторонами (стейкхолдерами). • Кореквізит: - .
Короткий зміст навчальної програми: Інноваційна логістика – новітній напрям розвитку сучасного бізнесу. Ланцюги поставок в концепції інноваційної логістики. Новітні інструменти дослідження результативності логістики. Перспективи розвитку маркетингу, логістики та ланцюгів поставок в Європі та світі. Інноваційні технології як фактор підвищення ефективності роботи вітчизняних підприємств.
Методи та критерії оцінювання: – поточний контроль (30%): виконання практичних завдань, усне опитування. – підсумковий контроль (70%, екзамен): семестровий контроль.
Рекомендована література: Крикавський Є., Похильченко О., Фертч М. Логістика та управління ланцюгами поставок: підручник. Львів, 2019. 848 с. 2. Крикавський Є., Похильченко О., Фертч М. Логістика та управління ланцюгами поставок: навч. посібник. Львів, 2017. 844 с. 3. Колодізєва Т. О., Руденко Г. Р. Інноваційні технології в логістиці: навч. посібник. Харків, 2013. 268 с. 4. Скрипко Т. О. Інноваційний менеджмент: підручник. Київ, 2011. 423 с. 5. Чухрай Н.І. Формування інноваційного потенціалу підприємства: маркетингове та логістичне забезпечення: Монографія. Львів, 2002. 314 с. 6. Чухрай Н., Патора Р. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві: Підручник. Київ, 2006. 398 с.