Аналітичні та чисельні методи дослідження

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 8.075.00.M.021
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Обчислювальна математика та програмування
Лектор: Професор Пукач Петро Ярославович Доцент Білущак Галина Іванівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Обчислювати числові характеристики генеральної сукупності та вибірки. • Оцінювати параметри розподілів. • Проводити перевірку гіпотез про розподіл генеральної сукупності. • Проводити перевірку гіпотез про дисперсії і середнє генеральної сукупності. • Проводити кореляційний і регресійний аналіз. • Проводити дискримінантний аналіз статистичних даних. • Проводити факторний аналіз статистичних даних. • Проводити кластерний аналіз статистичних даних.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Елементарна математика • Лінійна алгебра та аналітична геометрія • Математичний аналіз • Теорія прийняття рішень • Tеорія ймовірностей
Короткий зміст навчальної програми: • Методологія комп'ютерного аналізу і обробки даних. • Генеральні сукупності та вибірки, їх характеристики. • Статистична оцінка параметрів розподілу генеральної сукупності. • Статистична перевірка гіпотез про розподіл. • Гіпотези про дисперсії нормального розподілу. • Гіпотези про математичне сподівання нормального розподілу. • Регресійний і кореляційний аналіз залежностей • Аналіз зв’язків якісних ознак • Аналіз зв’язків рангових ознак • Аналіз зв’язків кількісних ознак • Факторний аналіз • Дискримінантний аналіз • Кластерний аналіз
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (ПК)-30%: • Робота на практичних заняттях -12% • Розрахунково-графічні роботи -18% • Іспит- 70%
Рекомендована література: • Білущак Г. І. Аналітичні та чисельні методи досліджень. Статистичні методи в OpenOffice: Навчальний посібник для аспірантів усіх спеціальностей. – Львів: Видавництво Растр-7, 2017 – 182 с. • Білушак Г.І., Чабанюк Я.М. Теорія ймовірностей і математична статистика. Лекції. Львів: В-во “Львівський ЦНТЕІ”, 2002. • Білушак Г.І.,Чабанюк Я.М. Теорія ймовірностей і математична статистика. Практикум. Львів: В-во “Край”, 2002. • Паніотто В.І., Максименко В.С., Харченко Н.М. Статистичний аналіз соціологічних даних. К.: Вид. дім «КМ Академія», 2004. — 270 с