Системний аналіз в маркетингу

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 8.075.00.M.031
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: д.е.н., професор Мних О. Б., кафедра маркетингу та логістики к.е.н., доцент Леонова С.В., кафедра маркетингу та логістики
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти компетентностей: Інтегральна компетентність: Здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження у сфері маркетингу на міжнародному та національному рівні; Спеціальні фахові компетентності спеціальності: Здатність продемонструвати ґрунтовні знання теоретичних та прикладних основ усього спектру різновидів маркетингу та сфер їх застосування. Здатність продемонструвати знання та розуміння філософської методології наукового пізнання, психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової діяльності, власний науковий світогляд та морально-культурні цінності; Здатність продемонструвати достатні знання іноземної мови, необхідні для усного та письмового представлення результатів наукових досліджень, ведення фахового наукового діалогу, повного розуміння іноземних наукових текстів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Комунікаційний менеджмент. Управління взаємовідносинами із зацікавленими сторонами (стейкхолдерами). Кореквізити: Педагогічний практикум
Короткий зміст навчальної програми: Предмет, методи і задачі курсу. Роль системного аналізу в економіці і в маркетингу. Методологічні засади системного аналізу. Принципи системності та ізоморфізму Тенденції розвитку системного підходу в умовах VUCA-світу. Характеристика системи та її основних властивостей . Побудова систем і дослідження ефекту синергії . Ієрархічні системи. Поняття про систему маркетингу, особливості її елементів і зв’язків між ними. Адаптивність систем і розвиток системно-рефлексивного маркетингу. Принцип Ешбі, як обґрунтування ієрархічної структури. Методологія системного аналізу та її прикладні аспекти у сфері маркетингу. Загальна характеристика сучасних методів системного аналізу і структурне моделювання. Гібридні моделі та їх особливості. АМВ-файли та їх роль у багатовимірному моделюванні процесів. Оптимальність системи та пошук оптимальних управлінських рішень хз використанням хмарних технологій. Розвиток економічної метрології в умовах сервісної економіки.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (30%): письмова компонента роботи (55%), усна компонента опитування (15%).
Рекомендована література: Управління економічними системами та процесами в умовах глобалізаційних трансформацій:колективна монографія за ред. д.е.н. Прохорової В.В. , Х..2020. 297с.; Еленберг Д. Як ніколи не помилятися. Сила математичного мислення. К.: Наш Формат, 2017. 408 с;Попова Н.В.Розвиток підприємств транспортно-логістичної системи в умовах VUCA-світу: монографія. Х.2016. 320с.Інноваційні платформи управління економічними процесами в умовах цифровізації економіки: колективна монографія за ред. д.е.н. Прохорової В.В. , Х..2020. 293с.; Системний аналіз сталого розвитку : навчальний посібник для магістрів галузі знань «Управління та адміністрування» / В. П. Бех, Ю. В. Бех, М. В. Туленков, В. Л. Акуленко, Н. В. Крохмаль, Я. О. Чепуренко ; за заг. ред. В. П. Беха, М. В. Туленкова Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. К. : «МП Леся», 2015. 512 с.; Кустовська О.В. Методологія системного підходу та наукових досліджень: Курс лекцій. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 124 с. ;Лозинський В.Т., Леонова С.В., Гайванович Н.В. Мних О.Б,та ін. Маркетингові дослідження з використанням SPSS.: навч. Посібник.Львів.-Галич-Прес.2020.282с.; Мних О.Б. Маркетинговий аналіз капіталізаційних процесів і розвиток інформаційних технологій моделювання ринкової вартості підприємства на основі методу нечітких множин [колективна монографія] /Інтеграція економічних та інформаційних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку / О.Б.Мних , Р.М. Брицький // за заг. ред. Л.М.Савчук. — Дніпропетровськ: Герда, 2015. — 500с.-с.282-294.; Мних О.Б. Розвиток моделей управління корпоративним сектором економіки і нові напрямки маркетингових досліджень/ Теоретико-методологічні основи регулювання економічних процесів: від кризи до сталого розвитку: Колективна монографія / за заг. ред. О. В. Кендюхова. – К.: Вид-во «Центр навчальної лiтератури», 2015. – 217 с..-с.92-99; Мних О.Б. Системний підхід до реструктуризації підприємства як соціально-економічного простору впровадження інноваційних рішень /Економіка : реалії часу.- №3(8), 2013.-с. 5-10; Мних О.Б., Кіндрат С.В. Стартап-індустрія компаній і сучасні вимоги до побудови бізнес-моделей в умовах смарт-спеціалізації/ Інноваційно-інформаційні процеси у маркетингу: колективна монографія / Т. Є. Удовиченко, К. О. Дорошкевич, О. О. Маслак, О. Б. Мних, С. В. Кіндрат. – Дніпро: Журфонд, 2019. – 336 c. –с.104-126; Ляшенко В.І. Регулювання розвитку економічних систем:теорія, режими, інститути.Донецьк.2006.668с.; Делицын Л.Л. Количественные модели распространения нововведений в сфере информационных и телекоммуникационных технологий. – М.: МГУКИ, 2009, 106 с.; Михайлов А.П., А. П. Петров А.П., Маревцева , Третьякова И.В. , Развитие модели распространения информации в социуме, Матем. моделирование, 2014, том 26, номер 3, 65–74. URL: http://www.mathnet.ru/links/ed4eef5fb45cc1c324162c9884b2c4df/mm3459.pdfHenk Jonkers, Wil Janssen, Anneke Verschut and Erik WierstraTelematica Instituut, P.O. Box . A Unified Framework for Design and Performance Analysis of Distributed Systems.URL: https://www.researchgate.net/publication/2448553_A_Unified_Framework_for_Design_and_Performance_Analysis_of_Distributed_Systems; Журнал» Системный анализ и прикладная информатика». URL: https://elibrary.ru/contents.asp?id=34231941