Поліситуативний комунікаційний менеджмент

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 8.075.00.M.030
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: доктор економічних наук, професор Крикавський Євген Васильович кандидат економічних наук, доцент Глинський Назар Юрійович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - здатність продемонструвати ґрунтовні знання теоретичних та прикладних основ усього спектру різновидів маркетингу та сфер їх застосування; - здатність продемонструвати знання та розуміння філософської методології наукового пізнання, психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової діяльності, власний науковий світогляд та морально-культурні цінності; - застосовувати одержані знання з різних предметних сфер маркетингу для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області дослідження; - вести наукову бесіду та дискусію українською та іноземною мовою на належному фаховому рівні, презентувати результати наукових досліджень в усній та письмовій формі, організовувати та проводити навчальні заняття; - уміння спілкуватись діловою науковою та професійною мовою, застосовувати різні стилі мовлення, методи і прийоми спілкування, демонструвати широкий науковий та професійний словниковий запас; - уміння застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні інструменти і технології для забезпечення ефективних наукових та професійних комунікацій; - лідерство, вільне компетентне спілкування в діалоговому режимі з широким колом фахівців у сфері маркетингу, зокрема найвищої кваліфікації, та громадськістю.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Еволюція маркетингу: теорія і прикладні проблеми 2. Управління взаємовідносинами із зацікавленими сторонами (стейкхолдерами) 3. Академічне підприємництво
Короткий зміст навчальної програми: 1. Сутність комунікації. Комунікація як процес 2. Комунікативний менеджмент в організації 3. Управління зовнішніми комунікаціями організації 4. Місце та роль Public Relation у системі зовнішніх комунікацій 5. Комунікативний менеджмент у формуванні організаційної культури 6. Характеристики комунікаційного менеджменту в комерційних та некомерційних організаціях 7. Особливості комунікаційного менеджменту в мережі Інтернет
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (70 %) • контрольна робота (30%)
Рекомендована література: 1. Вайссман Дж. Блестящая презентация. Как завоевать аудиторию. Обновленное и дополненное издание. С-Пб.: «Питер», 2011. 288 с. 2. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г., Ноджак Л.С. Менеджмент: навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. 152 с. 3. Коулман П. Т. Результативний конфлікт: 2-ге вид. Київ: Наш формат, 2017. 312 с. 4. Крикавський Є.В., Дейнега І.О., Дейнега О.В., Лорві І.Ф. Маркетинговий менеджмент: навч. посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 380 с. 5. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации Київ: Ваклер, 2001. 656 с. 6. В. Руделіус В. Руделіус, Мороз Л., Глинський Н. Маркетинг: підручник: 4-е вид. Київ: НМЦ «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2009. 580 с. 7. Шпак Н.О. Основи комунікаційного менеджменту промислових підприємств. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. 256 с. 8. Климанська Л.Д. Зв’язки з громадськістю: технології прагматичної комунікації. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 164с. 9. Bowater L., Yeoman K. Science Communication: A Practical Guide for Scientists. Oxford: Wiley-Blackwell, 2012. 384 p. 10. Kuhn T., Ashcraft K. L, Cooren F. The Work of Communication: Relational Perspectives on Working and Organizing in Contemporary Capitalism. London: Routledge, 2017. 232 p.