Поведінковий маркетинг

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 8.075.00.M.029
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: д.е.н., проф. Крикавський Є.В., к. е. н., доцент Фігун Н.В.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: - знати: історичні та сучасні концептуально-методологічних та методичні засади маркетингу; сутність сучасних маркетингових концепцій, способів та інструментів його реалізації; класичні та сучасні методологічно-методичні бази досліджень соціально-економічних явищ і процесів у різних сферах маркетингу; - вміти: застосовувати одержані знання з різних предметних сфер маркетингу для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області дослідження; обирати і застосовувати методологію та інструментарій наукового дослідження при здійсненні теоретичних й емпіричних досліджень у сфері маркетингу, проводити наукові дослідження та виконувати наукові проекти на засадах ідентифікування актуальних наукових проблем, визначення цілей та завдань, формування та критичного аналізування інформаційної бази, обґрунтування та комерціалізації результатів дослідження, формулювання авторських висновків і пропозицій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізити: Сучасні інструменти маркетингових досліджень. - кореквізити: Цифровий маркетинг, Маркетинг цінності
Короткий зміст навчальної програми: Типологія поведінки споживачів на B2C ринку. Розуміння і застосування існуючої теорії і даних, що мають відношення до поведінки споживачів. Особливості маркетингових досліджень враховуючи типологію споживчої поведінки. Бренди та їх роль у формуванні споживчої відданості. Споживча лояльність. Психологічна роль ціноутворення. Мотивація та самоконтроль. Особливості прийняття рішень. Уподобання та здійснення вибору. Соціальна поведінка та її вплив на споживчі уподобання. Управління звичками споживачів.
Методи та критерії оцінювання: • Підсумковий контроль (100 % екзамен).
Рекомендована література: 1. Chen, Jianqing; Jan Stallaert (2014). "An Economic Analysis of Online Advertising Using Behavioral Targeting". MIS Quarterly 38 (2): 429–449. 2. Gesteland Richard R. Cross-Cultural Business Behavior Marketing, Negotiating, Sourcing and Managing Across Cultures // Richard R. Gesteland Copenhagen Business School Press, 2002, p. 347 3. Samli A. Coskun International Consumer Behavior in the 21st Century // A. Coskun Samli, Springer Science+Business Media New York, 2013, p. 170; 4. Гринкевич С.С., Брух О.О., Когут М.В. Сучасний стан використання трудового потенціалу в контексті новітніх вимог суспільного розвитку. Аграрна економіка. 2019. Т.12, №1-2. С.44-59. 5. Гринкевич С.С., Брух О.О., Бернацька І.Я. Дослідження впливу маркетингового середовища території громади на розвиток ОТГ Аграрна економіка. 2018. Т. 11, №1. С.57-67. 6. Теоретико-методичні засади та прикладні інструменти управління інтелектуально-кадровим забезпеченням підприємств: монографія / за. ред. С.С. Гринкевич, Васильців Т.Г., Гураль Н.Р. Львів, 2017. 308 с. 7. Гринкевич С.С., Гураль Н.Р. Оцінка відтворення трудового потенціалу торгівлі. Економічний часопис – ХХІ. 2016. № 160 (7-8). С. 96-99; 8. Гринкевич С.С., Лупак Р.Л. Взаємозв’язок забезпечення конкурентоспроможності і відтворення трудового потенціалу підприємства. Збірник наукових праць «Соціально-трудові відносини: теорія та практика». 2016. № 1 (11). С. 315-322 9. Hrynkevych S., Fleychuk M., Bulyk О. Labour potential in a non-stable economy: the latest trends of socio-economic transformation. System transformations of the national economy: challenges and expectations: Collective monograph / еdited by: O. Vlasiuk, O. Ilyash, W. Olszewski, M. Osinska, V. Voloshyn. Bydgoszcz, Poland. 2016. Vol. 1. Рp. 58-74. (Монографія англійською мовою).