Маркетингово-логістичне управління

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 8.075.00.M.028
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: д.е.н., проф. Крикавський Євген Васильович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Здатність продемонструвати ґрунтовні знання теоретичних та прикладних основ усього спектру різновидів маркетингу та сфер їх застосування; • Здатність продемонструвати знання та розуміння філософської методології наукового пізнання, психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової діяльності, власний науковий світогляд та морально-культурні цінності; • Здатність застосовувати одержані знання з різних предметних сфер маркетингу для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області дослідження.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Комунікаційний менеджмент • Управління взаємовідносинами із зацікавленими сторонами (стейкхолдерами); кореквізити: Педагогічна практика
Короткий зміст навчальної програми: Сучасні тенденції розвитку маркетингово-логістичного управління на підприємстві. Організація управління маркетингово логістичною діяльністю підприємства. Система маркетингового планування на підприємстві. Класифікація і структуризація логістичних систем. Етичні норми маркетингово-логістичного управління. Маркетингові стратегії в управлінні підприємством. Логістичні стратегії в управлінні підприємством. Контроль маркетингово-логістичної діяльності підприємства.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (70 %) • контрольна робота (30%)
Рекомендована література: 1. Крикавський Є. В. Логістичне управління : підручник. Львів, 2005. 684с. 2. Крикавський Є.В., Дейнега І.О., Дейнега О.В., Лорві І.Ф. Маркетинговий менеджмент: навч. посібник . Львів, 2014. 380 с. 3. Пономаренко В. С., Таньков К.М., Т. І. Лепейко. Логістичний менеджмент : підручник. Київ, 2010. 437с. 4. Шандрівська О.Є. , Кузяк В.В., Хтей Н.І. Логістичний менеджмент. Теоретичні основи : підручник. Львів, 2014.196 с. 5. Крикавський Є.В., Косар Н.С., Чубала А. Маркетингова політика розподілу : навчальний посібник. Львів, 2012. 260 с. 7. Маркетинговий менеджмент: підручник / Ф. Котлер та ін. Київ, 2008. 720 с. 8. Kotler Ph. Marketing 3.0. New Jersey, 2014, 197 р. 9. Маркетинговий менеджмент / за ред. Л.В. Балабанової. Київ, 2004. 354с.