Маркетинг цінності

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 8.075.00.M.027
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Косар Н.С.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: здатність продемонструвати ґрунтовні знання теоретичних та прикладних основ усього спектру різновидів маркетингу та сфер їх застосування; здатність продемонструвати знання і розуміння класичної та сучасної методологічно-методичної бази досліджень соціально-економічних явищ і процесів у різних сферах маркетингу; здатність продемонструвати знання та розуміння філософської методології наукового пізнання, психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової діяльності, власний науковий світогляд та морально-культурні цінності; уміння застосовувати одержані знання з різних предметних сфер маркетингу для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області дослідження; уміння обирати і застосовувати методологію та інструментарій наукового дослідження при здійсненні теоретичних й емпіричних досліджень у сфері маркетингу; уміння здійснювати економіко-математичне моделювання та соціально-економічне діагностування різних процесів та об’єктів у сфері маркетингу
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Поліситуативний комунікаційний менеджмент Кореквізити: -
Короткий зміст навчальної програми: Маркетинг цінності: технології нової хвилі. Модель маркетингу цінності. Формування місії – основа успіху підприємства у маркетингу цінності. Заохочення співробітників до корпоративних цінностей. Партнери по бізнесу та корпоративні цінності. Завоювання довіри акціонерів у маркетингу цінності. Соціально-культурні перетворення та їх вплив на маркетингову діяльність компаній. Підприємницька діяльність на ринках, що розвиваються
Методи та критерії оцінювання: опрацювання практичних занять, усне опитування (30%); підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен)
Рекомендована література: 1. Крикавський Є.В., Третьякова Л.І., Косар Н.С. Стратегічний маркетинг: навч. посібник. Львів, 2013. 256 с. 2. Крикавський Є.В., Дейнега І.О., Дейнега О.В., Лорві І.Ф. Маркетинговий менеджмент: навч. посібник. Львів, 2014. 380 с. 3. Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства. Київ, 2005. 302 с. 4. Пекар В. О. Різнобарвний менеджмент: Еволюція мислення, лідерства та керування. Харків, 2016. 191 с. 5. Сетиаван А., Котлер Ф., Картаджайя Х. Маркетинг 3.0. От продуктов к потребителям и далее – к человеческой душе. Москва, 2011. 240 с.