Економіка ідей і інтелектуальна власність

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 8.075.00.M.024
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Мамчин М.М.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Здатність продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері маркетингу, застосовувати методологію наукової та педагогічної діяльності, а також проводити власні наукові дослідження, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Завдання: Здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері маркетингу на основі системного наукового світогляду та загального культурного кругозору із дотриманням принципів професійної етики та академічної доброчесності. Здатність планувати i виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання у теорії, методології i практиці сучасного маркетингу та дотичних до нього міждисциплінарних напрямах. Здатність усно i письмово презентувати та обговорювати результати наукових досліджень та інноваційних розробок українською та іноземною мовами, глибоке розуміння іншомовних наукових текстів за напрямом досліджень. Здатність до провадження науково-організаційної ді Здатність до виявлення i формалізації закономірностей розвитку cy6’єктів ринкових відносин на основі фундаментальних та прикладних досліджень, розроблення рекомендацій щодо підвищення ефективності маркетингових систем.
Результати навчання: Розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні проекти, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику i розв’язувати значущі наукові та технологічні проблеми маркетингу з урахуванням соціальних. економічних та правових аспектів. Представляти та оприлюднювати результати самостійних оригінальних наукових досліджень, які мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення з дотриманням належної академічної доброчесності, а також демонструвати володіння методологією викладання професійно-орієнтованих дисциплін i нести відповідальність за навчання інших. Адаптувати та застосовувати в маркетингу апарат наукових досліджень суміжних спеціальностей і галузей знань.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кореквізити: сучасні інструменти маркетингових досліджень; пререквізити: комунікаційний менеджмент; управління взаємовідносинами із зацікавленими сторонами (стейкхолдерами).
Короткий зміст навчальної програми: Передбачає надання здобувачам знань про сутність економіки ідей і інтелектуальної власності. Дисципліна передбачає набуття здобувачами навичок практичної реалізації генерованих ідей і оцінки їх вартості.
Опис: Поняття ідей. Відмінність ідей, знань та інформації від традиційних ресурсів. Ідеї як стратегічний ресурс інноваційних змін. Сутність інтелектуального капіталу підприємства, організації, установи. Структура інтелектуального капіталу, місце ідей в структурі інтелектуального капіталу. Оцінка інтелектуального капіталу. Методи оцінки інтелектуального капіталу. Поняття інтелектуальної власності. Основні інститути права інтелектуальної власності. Комерційна реалізація інтелектуальних продуктів. Методи оцінки вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності. Відповідальність за порушення прав на об’єкти права інтелектуальної власності. Правова та інформаційна захищеність інтелектуальної продукції.
Методи та критерії оцінювання: Опрацювання практичних занять, усне опитування (30%); підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль: виконання аналітико-розрахункових завдань та опитування на практичних заняттях (30%); Підсумковий контроль: контрольний захід, екзамен (70 %) - письмова компонента 55 %, усна компонента 15%
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: За виконання аналітико-розрахункових завдань на практичних заняттях виставляється максимально по 3 бали, за опитування на практичних заняттях виставляється максимально по 1 балу за одне питання. Протягом семестру максимальна оцінка за практичні заняття 30 балів. Оцінювання результатів розв’язання аналітично-розрахункового завдання (задачі) відповідно до еталонних розв’язків здійснюється за такими критеріями: 100 % – завдання повністю відповідає еталонному розв’язанню, методично правильно оформлене з належними стислими поясненнями проведених розрахунків, з висновками, студент може ґрунтовно пояснити отримані результати; 75 % – завдання виконано повністю, але припущено незначних неточностей у розрахунках або у оформленні, відсутні стислі пояснення проведених розрахунків; 50 % – завдання виконано не менш як на 50% за умови належного оформлення; наявні окремі неточності у використанні розрахункових формул, помилки у визначенні проміжних й кінцевих результатів, студент недостатньо обґрунтовано може пояснити отримані результати;. 25 % – невірно розв’язане завдання або розв’язане менше, ніж на 50%, у розв’язку наведені окремі формули та здійснені вибіркові розрахунки. Порядок та критерії виставляння оцінок 88-100 балів – атестований з оцінкою відмінно; 71-87 балів – атестований з оцінкою добре; 50-70 балів – атестований з оцінкою задовільно; 26-49 балів – не атестований; 0-26 балів – не атестований з оцінкою незадовільно.
Рекомендована література: Управление знаниями. Пер. С англ.. М.: Альпина Бізнес Букс, 2006. 208 с.; Федулова Л.І. Економіка знань: підручник, НАН України, Ін-т економіки та прогнозування НАН України. К. 2009.; Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності: Навч. посібник. Нац. тех. університет України «Київ, політехн. ін-т» К.: 2005. 230 с.; Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. К.: Либідь, 2002. 199 с.; Основи інтелектуальної власності: Навч. посібник / А.О. Бояр, Волин. нац. ун-т. ім. Лесі Українки. Луцьк: Волин. нац. ун-т. ім. Л.Українки, 2010. 265 с.; Дорофієнко В.В. Менеджмент в науково-технічній діяльності: Підручник. Донецьк: «ВІК», 2011.421 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» ( затверджене вченою радою університету від 20.06.2017р., протокол №35)