Сучасні концепції права

Спеціальність: Право
Код дисципліни: 8.081.00.O.4
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теорії права та конституціоналізму
Лектор: Полiковський Микола
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: ЗН 1. Глибинні знання сучасних світоглядних концепцій праворозуміння, правової свідомості та правової культури. ЗН 4. Глибинні знання сучасних тенденцій тлумачення права. ЗН 7. Глибинні знання правового забезпечення входження України до єдиного європейського наукового та інноваційного простору. УМ 2. Застосовувати сучасні методи аналізу для встановлення єдності прав людини, демократії та верховенства права як основоположних цінностей сучасного світу. УМ 3. Уміння планувати і проводити порівняльно-правові дослідження, виявляти сучасні тенденції і напрями розвитку правової системи України.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Методологічні засади історико-правових дисциплін Практикум з науково-дослідної роботи в галузі філософії права Практикум з науково-дослідної роботи в галузі теорії права
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення зазначеної дисципліни дає можливість аспірантам не тільки поглибити свої знання із загально-теоретичного курсу, але й розглянути різноманітні проблемні аспекти сучасної правової теорії, ознайомитися з новими підходами та багатозначними поглядами в сучасній юридичній науці з тих чи інших питань, що безумовно сприяє більш успішно реалізувати власні здобутки з наукових досліджень. Метою, при вивченні навчальної дисципліни «Концепції сучасного права», є формування та набуття аспірантами поглиблених професійних знань в поняттях, що стосуються історико-теоретичних філософських проблем сучасного права, а також необхідність вивчення деяких дискусійних категорій в праві сьогодення. Міжнародний досвід: http://www.aulawreview.org/regulatory-analysis-and-the-modern-concept-of-law-a-reponse/ https://www.bu.edu/wcp/Papers/Law/LawBozo.htm http://www.quebecoislibre.org/000805-11.htm
Методи та критерії оцінювання: Лекційні та практичні заняття: інформаційно-рецептивний метод; репродуктивний метод; евристичний метод; метод проблемного викладу. Самостійна робота: репродуктивний метод; дослідницький метод. Поточний та екзаменаційний контроль. Методи оцінювання знань: вибіркове усне опитування перед початком занять; фронтальне стандартизоване опитування за картками, тестами протягом 5-10 хв; фронтальна перевірка виконаних домашніх завдань; оцінка активності студента у процесі занять, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей тощо
Рекомендована література: 1. Антологія української юридичної думки: в 10 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. – К.: Вид. Дім «Юридична книга», 2005. 2. Підручник із історії політичних лідерів і правових навчань" для вузів під редакцією В.С.Нерсесянца. М. 2002. 3. Бачинін В. А. Філософія права: словник / В. А. Бачинін, В. С.Журавський. М. І. Панов. – К.: Ін Юре, 2003. – 408 с. 4.Загальна теорія держави і права / За ред. В.В. Копєйчикова. – К., 1997. 5. Кельман М.С. Методологічні проблеми теорії держави і права: курс лекцій / М.С. Кельман. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 124 с. 6. Краткий юридический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. – М.: Ин-т новой экономики, 2007. – 1088 с. 7. Філософія права: проблеми та підходи: навч. посібник / за заг. ред.. П. М. Рабіновича. – Львів: Юрид. ф-т Львів. націон. ун-ту ім.. І. Франка, 2005. – 332 с. 8. Червонюк В. І. Елементарні початку загальної теорії права: навч. посібник для вузів.- Право і закон, М .: Колос, 2003. - 544 с. 9. Шульженко Ф. П. Історія політичних і правових вчень: Підручник / Ф. П. Шульженко. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 304 с.