Загальнотеоретичні особливості досліджень у праві

Спеціальність: Право
Код дисципліни: 8.081.00.O.3
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Теорії права та конституціоналізму
Лектор: Кельман Михайло
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни «Загальнотеоретичні особливості досліджень у праві» аспірант повинен демонструвати такі результати навчання: ЗН 1. Глибинні знання сучасних світоглядних концепцій праворозуміння, правової свідомості та правової культури. ЗН 2. Глибинні знання закономірностей становлення і розвитку держави і права. ЗН 4. Глибинні знання сучасних тенденцій тлумачення права. ЗН 6. Глибинні знання методологічного забезпечення єдності судової практики у процесі застосування адміністративного, кримінального та кримінально-процесуального права. ЗН 7. Глибинні знання правового забезпечення входження України до єдиного європейського наукового та інноваційного простору. УН 1. застосовувати одержані знання з різних предметних сфер права для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області дослідження.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Загальна теорія права Методологія сучасного правознавства Фахові правничі дисципліни Правова глобалісти Енциклопедія філософії права Проблеми філософсько-правових наукових досліджень
Короткий зміст навчальної програми: Загальнотеоретичні особливості досліджень у праві – це наука про переосмислення предметного поля, явищ і процесів у правовому просторі. Полем діяльності є деполітизація і деідеологізацій вітчизняної теорії права та основні підходи до право розуміння. Мета вивчення навчальної дисципліни «Загальнотеоретичні особливості досліджень у праві» – вдосконалити знання аспірантів, щодо осмислення поняття права у загальнотеоретичній юридичній науці, а також володіння методологією як інструментарієм пізнання права. Курс передбачає освоєння таких професійних даних, які сприятимуть фазовому становленню майбутнього кандидата наук в оволодінні правом як природним феноменом і як самостійною соціокультурною цінністю. Завдання вивчення навчальної дисципліни полягають у поглибленні теоретичних знань та формуванні практичних умінь щодо переосмислення права як соціального явища. Міжнародний досвід: General theoretical features of studies in law Legal skills and debates in Scotland https://www.open.edu/openlearn/society-politics-law/law/legal-skills-and-debates-scotland/content-section-overview Teaching Climate Law: Trends, Methods and Outlook Journal of Environmental Law, 2020, 0, 1–24 doi: 10.1093/jel/eqz036
Методи та критерії оцінювання: Лекційні та практичні заняття: інформаційно-рецептивний метод; репродуктивний метод; евристичний метод; метод проблемного викладу. Самостійна робота: репродуктивний метод; дослідницький метод. Поточний та екзаменаційний контроль. Методи оцінювання знань: вибіркове усне опитування перед початком занять; фронтальне стандартизоване опитування за картками, тестами протягом 5-10 хв; фронтальна перевірка виконаних домашніх завдань; оцінка активності студента у процесі занять, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей тощо.
Рекомендована література: 1. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред.. М.І. Козюбри. – К.: Ваіте, 2015. – 392с. 2. Кельман М.С. Загальна теорія держави і права / М.С. Кельман. – К.: Кондор, 2016. – 498с. 3. Кельман М.С. Юридична наука: проблеми методології / М.С. Кельман. Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2011. – 492с. 4. Кельман М. С. Методологічні проблеми теорії держави і права: курс лекцій / М. С. Кельман. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 124 с. 5. Білей П. В. Методологія наукових досліджень технологічних процесів: навч. посібник / П. В. білей, Н. Д. Довга, Я. М. Ханик. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2003. – 176 с. 6. Білоусова Т. П. Основи наукових досліджень: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. П.Білоусова, Ю. О. Мареітантов. – Кам’янець-Подільський, 2004. – 120 с.