Актуальні питання теорії та практики у галузі криміналістики та оперативно-розшукової діяльності

Спеціальність: Право
Код дисципліни: 8.081.00.M.16
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Кримінальне право і процес
Лектор: Проф. Гула Лев
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Аспіранти повинні знати: - сутність методології криміналістики і оперативно-розшукової діяльності, їх наукового тексту та природи застосування; - основні напрями методології криміналістики і оперативно-розшукової діяльності протидії злочинності; - специфіку і сутність методології криміналістики і оперативно-розшукової діяльності щодо запобігання злочинності; - технології та підходи до дослідження наукового тексту; - міждисциплінарний характер предмету вивчення; - практичні технології у криміналістиці і оперативно-розшуковій діяльності та їхня узгодженість із засадами кримінального процесу; - дискурсивний характер використання сучасних методів криміналістики і оперативно-розшукової діяльності; - проблемні аспекти використання засобів і методів криміналістики і оперативно-розшукової діяльності у виявленні і розкритті злочинів; - ефективність удосконалення правового забезпечення використання форм криміналістики і оперативно-розшукової діяльності у виявленні і розкритті злочинів. Вміти: - практично застосовувати засобів криміналістики і оперативно-розшукової діяльності у протидії злочинності; - критично оцінювати використання засобів криміналістики і оперативно-розшукової діяльності протидії злочинності; - узагальнювати отриманні данні про підготовку та вчинення злочинів за допомогою засобів криміналістики і оперативно-розшукової діяльності; - здійснювати виправлення порушених норм комунікативної культури як на рівні дискурсу, так і на рівні юридичного тексту; - здійснювати вибір необхідних засобів криміналістики і оперативно-розшукової діяльності щодо виявлення злочинів і оцінювати їх результати; - складати відповідні документи за результатами застосування засобів криміналістики і оперативно-розшукової діяльності; - скеровувати матеріали за результатами застосування засобів криміналістики і оперативно-розшукової діяльності до органів досудового розслідування. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток компетентностей, загальних: - Здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження на міжнародному та національному рівнях - Глибинні знання теоретичних основ та прикладних засад права, розуміння сучасних тенденцій розвитку правової науки. фахових: - Глибинне розуміння правових механізмів забезпечення і захисту прав і свобод людини, світоглядних і методологічних проблем праворозуміння в контексті глобалізації та євроінтеграції. - Глибинне розуміння проблем формування національної правової системи України та її адаптації до європейського права; співвідношення й взаємодії національного та міжнародного права. - Глибинне розуміння проблем правового забезпечення державного управління та реформування судоустрою, судочинства і суміжних правових інститутів. - Глибинне розуміння фундаментальних та прикладних проблем наукового забезпечення боротьби зі злочинністю та корупцією, реформування органів кримінальної юстиції України в умовах євроінтеграції та глобалізації. - Глибинне розуміння методологічних та прикладних засад правового забезпечення в галузі національної безпеки та міжнародного правопорядку.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кримінальне право Судова психіатрія Судова медицина Актуальні питання теорії та практики у галузі кримінального процесу Актуальні питання теорії та практики у галузі судової експертизи Актуальні питання теорії та практики у галузі кримінології
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Актуальні питання теорії та практики у галузі криміналістики та оперативно-розшукової діяльності», як навчальна дисципліна належить до фундаментальних, нормативних, обов'язкових, професійно-орієнтованих юридичних дисциплін і посідає провідне місце у професійній підготовці юристів. Навчальна дисципліна будується на базі досягнення загального розвитку науки і техніки, практики у виявлені і розслідувані злочинів. Траєкторією моніторингу для вивчення є закономірності і тенденції розвитку злочинності, систему її розвитку, актуальні проблеми теорії і практики дослідження доказів які використовуються в судочинстві, вносить пропозиції і рекомендації щодо удосконалення дослідження слідів злочину. Навчальна дисципліна «Актуальні питання теорії та практики у галузі криміналістики та оперативно-розшукової діяльності» опирається на узагальнення слідчої, судової, прокурорської і адвокатської практики. Правова культура є знання закономірностей виникнення механізму вчинення злочинів та удосконалення практики виявлення слідів злочину та їх фіксації з метою використання їх в досудовому розслідуванні.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання результатів навчання студента здійснюється відповідно до 100-бальної шкали оцінювання, встановленої в Національному університеті «Львівська політехніка», згідно з Положенням про рейтингове оцінювання досягнень аспірантів. Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни складається з оцінки ПК результатів навчання упродовж семестру та оцінки результатів навчання при проведенні контрольного заходу під час СК. Практичні заняття проводяться з основних, найбільш важливих тем та розділів юридичної деонтології. На основі активної форми навчання закріплюється теоретичний матеріал, навички та уміння, творчі здібності, формується психологічна готовність до майбутньої юридичної діяльності. Самостійна робота планується як форма навчання, що має на меті надання допомоги у вивченні запропонованої літератури, у пошуках відповідей на проблемні питання курсу, оволодінні практичними завданнями курсу. Ця форма роботи є основною для аспірантів. СК проводиться у формі екзамену за накопичувальною системою, в терміни передбачені графіком навчального процесу Університету. Екзамен – це форма СК результатів навчання аспіранта з навчальної дисципліни за семестр. На екзамен (ЕК) виносяться теоретичні питання, завдання, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати отримані знання і застосувати їх при вирішенні практичних завдань, за матеріалом, передбаченим робочою навчальною програмою дисципліни. Критерії оцінювання результатів навчання: Практичні (семінарські) заняття – 40, підсумкова екзаменаційна робота – 60 балів
Рекомендована література: 1. Криміналістика:Підручник / Кол. авт.: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журазель та ін. / За ред. проф. В. Ю. Шепітька. — 4-е вид., перероб. і доп. — L: Право, 2008. — 464 с. 2. Когутич І.І. Криміналістика: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2009.- 888 с. 3 Цигикал П. Кримінальний аналіз як елемент системи інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності / Військові науки Електронний формат_vtn_2017_2_22.pdf. 4. Криміналістичне забезпечення виявлення і розслідування злочинів / За ред. В. В. Тіщенка. Одеса: Видавництво «Гельветика», 2018. 5.Бандурка О. М. Оперативно-розшукова компаративістика моногра-фія / О. М. Бандурка, М. М. Перепелиця, О Н. Манжай та ін. - Харків : Золота миля , 2013. 352 с