Актуальні питання теорії та практики у галузі кримінального процесу

Спеціальність: Право
Код дисципліни: 8.081.00.M.19
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Кримінальне право і процес
Лектор: Проф. Канцір Володимир
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Аспіранти повинні знати: - історію розвитку процесуального права та його витоків; - актуальні, проблемні питання чинного кримінального процесуального законодавства; - наукові концепції та тенденції щодо процесуального права в Україні; структуру і повноваження органів, які реалізують кримінально-процесуальне законодавство, форми і методи реалізації; - практику застосування процесуального законодавства, практичну діяльність органів слідства, прокурора, суду, адвоката-захисника в кримінальному судочинстві; - процесуальні засоби профілактики злочинів; - основні проблеми кримінальної процесуальної доктрини і практики, а також перспективу дальшого розвитку і удосконалення кримінального процесу. - гарантії, функції й форми кримінального провадження; - процесуально – правовий зміст стадії кримінального процесу; - основні процесуальні строки та витрати; - поняття та види суб’єктів (учасників) кримінального провадження їх процесуальне становище; - закордонний довід щодо провадження досудового розслідування та судового розгляду та їх удосконалення. Вміти: - правильно розуміти, тлумачити і застосовувати норми кримінального процесуального закону; - формулювати різнопланові рекомендації, що стосуються усього провадження у справі; всебічно, повно, об’єктивно і швидко встановлювати всі необхідні обставини кримінальної справи; - розробляти способи і методи доказування й встановлення істини у кримінальних справах на практиці; - складати процесуальні документи, знати їх зміст та структуру; - володіти процесуальними засобами розслідування злочинів, правильно проводити слідчі дії; - застосовувати в кримінальному процесі досягнення науки і техніки, а також передовий досвід практичної діяльності правоохоронних органів, використовувати сучасні методи наукової організації праці слідчого, прокурора, судді, адвоката у сфері кримінального судочинства; - аналізувати теоретичні розробки у сфері процесуального права та робити самостійні висновки. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток компетентностей, загальних: - здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження на міжнародному та національному рівнях; - глибинні знання теоретичних основ та прикладних засад права, розуміння сучасних тенденцій розвитку правової науки; фахових: - глибинне розуміння правових механізмів забезпечення і захисту прав і свобод людини, світоглядних і методологічних проблем праворозуміння в контексті глобалізації та євроінтеграції; - глибинне розуміння проблем формування національної правової системи України та її адаптації до європейського права; співвідношення й взаємодії національного та міжнародного права; - глибинне розуміння проблем правового забезпечення державного управління та реформування судоустрою, судочинства і суміжних правових інститутів; - глибинне розуміння фундаментальних та прикладних проблем наукового забезпечення боротьби зі злочинністю та корупцією, реформування органів кримінальної юстиції України в умовах євроінтеграції та глобалізації; - глибинне розуміння методологічних та прикладних засад правового забезпечення в галузі національної безпеки та міжнародного правопорядку.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кримінальне право, Кримінальний процес. Актуальні питання теорії та практики у галузі криміналістики та оперативно-розшукової діяльності
Короткий зміст навчальної програми: «Актуальні питання теорії та практики у галузі кримінального процесу» як навчальна дисципліна, належить до професійно-орієнтованих юридичних дисциплін і посідає провідне місце у професійній підготовці науковців юристів. Навчальна дисципліна будується на базі процесуального права, практики його застосування і науки кримінального процесу. Вона вивчає чинне процесуальне законодавство, процесуальну діяльність і процесуальні правовідносини, теорію й історію кримінального процесу. Траєкторією моніторингу для вивчення є закономірності і тенденції розвитку кримінального процесу, систему його принципів, актуальні проблеми теорії і практики кримінального процесу, ефективність процесуальної форми і процесуальних гарантій правосуддя, особливості статусу окремих учасників процесу, проблеми забезпечення прав і свобод людини при здійсненні судочинства, вносить пропозиції і рекомендації щодо удосконалення процесуального права та практики його застосування. Вона опирається на узагальнення слідчої, судової, прокурорської і адвокатської практики. Предметом дисципліни є закономірності процесуального права, процесуальної діяльності та процесуальних правовідносин, шляхи удосконалення концептуальної моделі правосуддя, особливості й тенденції розвитку теорії та історії кримінального процесу.
Методи та критерії оцінювання: Методами оцінювання знань (успішності навчання) виступають: проведення попереднього, поточного і підсумкового контролю знань аспірантів. Попередній контроль являє собою діагностику вхідного рівня знань, який дає змогу визначити наявний рівень знань аспірантів на початку вивчення дисципліни чи на початку вивчення конкретної теми. Формою попереднього контролю є вхідний контроль знань. Він проводиться на першому семінарському занятті з метою оцінки залишкових знань аспірантів, отриманих під час вивчення циклу дисциплін на попередніх рівнях освіти. Попередній контроль у виді перевірки і оцінки залишкових знань проводиться також через деякий час на початку наступного семінарського заняття. Вхідний контроль знань проводиться у формі письмової роботи з визначення певних понять, категорій чи процесуально - правових явищ протягом 10 – 15 хвилин на початку заняття. Оцінка вхідного контролю знань аспірантів зараховується до оцінки за семінарське чи практичне заняття. Поточний контроль знань є органічною частиною всього навчального процесу і слугує засобом виявлення ступеня сприйняття (засвоєння) навчального матеріалу з дисципліни. Оцінювання знань аспірантів на основі даних поточного контролю знань відбувається за допомогою контролю активності роботи під час вивчення програмного матеріалу дисципліни, включаючи відповіді на семінарських заняттях, підготовка доповідей, повідомлень та аналітичних матеріалів тощо. Поточний контроль на семінарських заняттях проводиться з метою вияснення готовності аспірантів до занять у таких формах: - фронтального стандартизованого усного опитування аспірантів за основними питаннями семінару; - фронтальної перевірки виконання домашніх завдань; виклику окремих аспірантів для самостійного розв'язування практичних завдань чи ситуацій; - бліц - опитування, що являє собою або суцільне опитування всіх присутніх аспірантів або вибіркове опитування частини присутніх. Запитання з теми (кількох тем), яка готувалася на семінарське заняття, передбачають чітку коротку відповідь. При бліц-опитуванні кожен аспірант має право відповісти лише один раз; - інше. Самостійна та індивідуальні робота аспірантів передбачає цілеспрямований пошук ефективних способів вивчення дисципліни, свідоме ставлення та послідовність в роботі, вміння використовувати наявну літературу і нормативну базу, планувати власну роботу. Підсумковим контролем рівня знань аспірантів є проведення екзамену. До структури завдань екзаменаційної роботи, відповідно до специфіки, включаються: - тестові завдання різних рівнів складності, - теоретичне питання нормативного або проблемного характеру. Критерії оцінювання результатів навчання: практичні (семінарські) заняття – 20, науково-дослідницькі завдання, реферати, доповіді, участь у ділових чи імітаційних іграх, конференції, проекти рішень - 20, підсумкова екзаменаційна робота – 60 балів.
Рекомендована література: Слідчі (розшукові) дії: навч. посібник / О.В. Авраменко, Р.І. Благута, Ю.В. Гуцуляк та ін.; за заг. ред. Р.І. Благути, Є.В. Пряхіна. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – 416 с. Кримінальний процес України: навч. посібник / за заг. ред. проф. В. С. Канціра. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 371 с. ЛощицькийМ.В.Науково-практичнийкоментарКримінальногопроцесуального кодексу України.К.: ПрофесіоналКиїв, 2018. 1272 с. Доказування у кримінальному провадженні: навч. посібник. За ред. проф. В. Канціра. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. 236 с. Канцір В.С., Коваль М.М., Слотвінська Н.Д. Кримінальний процес: конспект лекцій для студентів спеціальності 081 «Право». Львів: Видавництво «Растр-7», 2018. 169 с.