Проблеми деонтології права

Спеціальність: Право
Код дисципліни: 8.081.00.M.26
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теорії права та конституціоналізму
Лектор: Сливка Степан
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни «Проблеми деонтології права» аспірант повинен демонструвати такі результати навчання: ІНТ - здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження на міжнародному та національному рівнях; ЗК1 - глибинні знання теоретичних основ та прикладних засад права, розуміння сучасних тенденцій розвитку правової науки. ФК1 - Глибинне розуміння правових механізмів забезпечення і захисту прав і свобод людини, світоглядних і методологічних проблем праворозуміння в контексті глобалізації та євроінтеграції ФК2- Глибинне розуміння проблем формування національної правової системи України та її адаптації до європейського права; співвідношення й взаємодії національного та міжнародного права. ФК8 - глибинне розуміння фундаментальних та прикладних проблем наукового забезпечення боротьби зі злочинністю та корупцією, реформування органів кримінальної юстиції України в умовах євроінтеграції та глобалізації. ФК9 - глибинне розуміння методологічних та прикладних засад правового забезпечення в галузі національної безпеки та міжнародного правопорядку. ФК11 - глибинне розуміння суті філософсько-правових наукових концепцій. ЗН1 – глибинні знання сучасних світоглядних концепцій праворозуміння, правової свідомості та правової культури. ЗН6 - глибинні знання методологічного забезпечення єдності судової практики у процесі застосування адміністративного, кримінального та кримінально-процесуального права. ЗН7- глибинні знання правового забезпечення входження України до єдиного європейського наукового та інноваційного простору. ЗН8 - знання та розуміння філософської методології наукового пізнання, психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової УН1 – застосовувати одержані знання з різних предметних сфер права для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області дослідження. УН2 – застосовувати сучасні методи аналізу для встановлення єдності прав людини, демократії та верховенства права як основоположних цінностей сучасного світу. УН3 - уміння планувати і проводити порівняльно-правові дослідження, виявляти сучасні тенденції і напрями розвитку правової системи України. АіВ1 - здатність самостійно проводити наукові дослідження та приймати рішення. АіВ2 - здатність формулювати власні авторські висновки, пропозиції та рекомендації. АіВ3 - здатність усвідомлювати та нести особисту відповідальність за одержані результати дослідження.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Юридична деонтологія Філософія права Методологія правознавства Проблеми деонтології права Енциклопедія філософії права Світоглядні та методологічні проблеми праворозуміння
Короткий зміст навчальної програми: Досліджуючи розвиток суспільства в державі, сам розвиток держави, помічаємо, що в будь-які періоди їхнього існування існують спроби та прагнення щодо створення універсальної правової доктрини. Такою універсальністю наділена енциклопедія філософії права, яка покликана служити та сприяти всебічному розвитку правової сфери, держави та суспільства. Глобалізоване та інформатизоване суспільство вимагає ефективного та загальносторонього регулювання суспільних відносин, що звичайно може бути здійснено лише за допомогою юриспруденції. Безперечно, одна енциклопедія права не забезпечить весь процес регулювання суспільних відносин в державі, і це не є її головним пріоритетом. Основне призначення та завдання енциклопедії права з’ясувати й показати філософсько-правове підгрунття правових явищ, а також їхню багатогранність та різновимірність. Але, незважаючи на це, енциклопедія філософії права є найбільш догматичною, універсальною, сталою філософсько-правовою категорією, яка досі зберігає своє значення та досліджує виникнення, розвиток і функціонування права та держави. Вивчення теоретичної спадщини минулого є однією із важливих позицій, що допомагає з’ясувати для сьогодення значення предмета, який досліджується. Завдання полягає в тому, щоб не тільки з’ясувати та пояснити ідеалістичну інтерпретацію філософського та правового розвитку енциклопедії права, а й критично переосмислити її сутність із різних філософсько-правових позицій. Здійснений аналіз становлення та розвитку енциклопедії права, а також загальна характеристика основних напрямів філософсько-правової думки щодо енциклопедії права на теренах України, допоможе глибше зрозуміти методологію правових теорій сьогодення та дасть достатній потенціал для подальшого вдосконалення та розвитку сучасної філософії права. Українське правознавство, в сучасному розумінні відомих особистостей та суспільства в цілому, звертає свій погляд до національних витоків та традицій народу, що в подальшому сприяє його відроджунню та ефективному існуванню. Національні елементи юриспруденції досить слабкі перед масштабними процесами суспільної чи державної глобалізації, що мають місце у світі. Але, не втрачаючи своєї національної індивідуальності та елементів, які притаманні тільки українському середовищу можна, досліджуючи минуле, вплинути на формування та вдосконалення правової сфери заради майбутніх поколінь. Мета вивчення навчальної дисципліни «Енциклопедія філософії права» – ознайомлення аспірантів з філософсько-правовими проблемами деонтології права, поглиблення знань щодо засобів та методів підвищення ефективності наукових досліджень. Програма складена так, що аспіранти мають можливість розширити свої знання з правничих дисциплін, засвоїти допоміжні положення філософії, філософії права, теорії держави та права, культурології, етики, психології, які необхідні на сучасному етапі українським юристам. Предметом вивчення навчальної дисципліни є філософсько-правові проблеми дослідження юридичної діяльності. Завдання вивчення навчальної дисципліни полягають у поглибленні теоретичних знань та формуванні практичних умінь науково-дослідної діяльності. Міжнародний досвід: http://www.ox.ac.uk/
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання результатів навчання студента здійснюється відповідно до 100-бальної шкали оцінювання, встановленої в Національному університеті «Львівська політехніка», згідно з Положенням про рейтингове оцінювання досягнень аспірантів. Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни складається з оцінки ПК результатів навчання упродовж семестру та оцінки результатів навчання при проведенні контрольного заходу під час СК. Семінарські заняття проводяться з основних, найбільш важливих тем та розділів. На основі активної форми навчання закріплюється теоретичний матеріал, навички та уміння, творчі здібності, формується психологічна готовність до майбутньої юридичної діяльності. Самостійна робота планується як форма навчання, що має на меті надання допомоги у вивченні запропонованої літератури, у пошуках відповідей на проблемні питання курсу, оволодінні практичними завданнями курсу. Ця форма роботи є основною для аспірантів. СК проводиться у формі екзамену за накопичувальною системою, в терміни передбачені графіком навчального процесу Університету. Екзамен – це форма СК результатів навчання аспіранта з навчальної дисципліни за семестр. На екзамен (ЕК) виносяться теоретичні питання, завдання, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати отримані знання і застосувати їх при вирішенні практичних завдань, за матеріалом, передбаченим робочою навчальною програмою дисципліни.
Рекомендована література: 1. Кофанов Л. Л. Возникновение и развитие римского права в VIII – III вв. до н.э. / Л. Л. Кофанов – М. : Статут, 2006. – 547 с. – (РАН Институт всеобщей истории и др.). 2. Очерки теории Российского законодательства. Монография / [под ред. : Сенякин И. Н.]. – Волгоград: Волгоград. науч. изд-во, 2009. – 248 c. 3. Тарановский Ф. В. История русского права / Ф. В. Тарановский. – М. : Зерцало, 2004. – 242 с. 4. Чуваков О. А. Кримінальне право в Україні (1917 1922 рр.) : дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.08 / Чуваков Олег Анатолійович. – Х., 2003. – 202 с. 5. Братасюк В. М. Інтелектуальний консенсус епохи і розвиток правового мислення/ В. М. Братасюк // Проблеми філософії права. – Т. 1. – 2003. – С. 116 –122. 6. Братасюк В. М. Подолання крайнощів юридичного догматизму як гносеологічна передумова творення правового закону / В. М. Братасюк // Актуальні проблеми правознавства. Наук. зб. ЮІ ТАНГ. – Вип. 2. – Тернопіль, 2001. – С. 52 – 56. 7. Яйленко Е. В. Итальянское Возрождение / Е. В. Яйленко. – М. : ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2005.– 128 с. – (Художественные направления и стили). 8. Верещагина Н. В. Украинская и зарубежная культура: в 2 ч. / Н. В. Верещагина. – О. : Чорномор’я, 2005. – Ч. 2. – 2005. – 235 с. 9. Філософія права: навч. посіб. / О. О. Бандура, С. А. Бублик, М. Л. Заінчковський та ін.; [за заг. ред. М. В. Костицького, Б. Ф. Чміля]. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 336 с.