Проблеми філософсько-правових наукових досліджень

Спеціальність: Право
Код дисципліни: 8.081.00.M.28
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теорії права та конституціоналізму
Лектор: Романова Альона
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни «Проблеми філософсько-правових наукових досліджень» аспірант повинен демонструвати такі результати навчання: ІНТ - здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження на міжнародному та національному рівнях; ЗК1 - глибинні знання теоретичних основ та прикладних засад права, розуміння сучасних тенденцій розвитку правової науки. ЗК2 - грунтовні знання та розуміння філософської методології пізнання, ключових засад професійної етики, системи морально-культурних цінностей. ФК1 - Глибинне розуміння правових механізмів забезпечення і захисту прав і свобод людини, світоглядних і методологічних проблем праворозуміння в контексті глобалізації та євроінтеграції ФК2- Глибинне розуміння проблем формування національної правової системи України та її адаптації до європейського права; співвідношення й взаємодії національного та міжнародного права. ФК8 - глибинне розуміння фундаментальних та прикладних проблем наукового забезпечення боротьби зі злочинністю та корупцією, реформування органів кримінальної юстиції України в умовах євроінтеграції та глобалізації. ФК11 - глибинне розуміння суті філософсько-правових наукових концепцій. ЗН1 – глибинні знання сучасних світоглядних концепцій праворозуміння, правової свідомості та правової культури. ЗН6 - глибинні знання методологічного забезпечення єдності судової практики у процесі застосування адміністративного, кримінального та кримінально-процесуального права. ЗН7- глибинні знання правового забезпечення входження України до єдиного європейського наукового та інноваційного простору. ЗН8 - знання та розуміння філософської методології наукового пізнання, психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової УН1 – застосовувати одержані знання з різних предметних сфер права для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області дослідження. УН2 – застосовувати сучасні методи аналізу для встановлення єдності прав людини, демократії та верховенства права як основоположних цінностей сучасного світу. УН3 - уміння планувати і проводити порівняльно-правові дослідження, виявляти сучасні тенденції і напрями розвитку правової системи України. АіВ1 - здатність самостійно проводити наукові дослідження та приймати рішення. АіВ2 - здатність формулювати власні авторські висновки, пропозиції та рекомендації. АіВ3 - здатність усвідомлювати та нести особисту відповідальність за одержані результати дослідження.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Загальна теорія права Методологія сучасного правознавства Фахові правничі дисципліни Правова глобалісти Енциклопедія філософії права Проблеми філософсько-правових наукових досліджень
Короткий зміст навчальної програми: Проблеми філософсько-правових наукових досліджень у праві – це наука про переосмислення предметного поля, явищ і процесів у природно-правовому просторі, а також, у позитивно-правовому полі держави. Сферою дослідження є методоло¬гічний алгоритм філософії права і держави, гносеології філософії права, онтології та деонтології природного права, аксіології та акмеології українського національного духу позитивного права. Мета вивчення навчальної дисципліни «Проблеми філософсько-правових наукових досліджень» – вдосконалити знання аспірантів, щодо філософського осмислення права та держави через антропоцентристський підхід у наукових дослідженнях. Курс передбачає освоєння таких професійних даних, які сприятимуть фазовому становленню майбутнього кандидата наук в оволодінні правом як природним феноменом і як самостійною соціокультурною цінністю. Завдання вивчення навчальної дисципліни полягають у поглибленні філософсько-правових знань та формуванні практичних умінь щодо переосмислення права та держави крізь призму антропоцентризму та природно-правових концепцій. Міжнародний досвід. https://www.studocu.com/it/document/universita-di-bologna/philosophy-of-law/appunti/philosophy-of-law/3810644/view Gender and the Law 2019/2020 — University of Bologna - Unibo
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання результатів навчання студента здійснюється відповідно до 100-бальної шкали оцінювання, встановленої в Національному університеті «Львівська політехніка», згідно з Положенням про рейтингове оцінювання досягнень аспірантів. Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни складається з оцінки ПК результатів навчання упродовж семестру та оцінки результатів навчання при проведенні контрольного заходу під час СК. Семінарські заняття проводяться з основних, найбільш важливих тем та розділів юридичної деонтології. На основі активної форми навчання закріплюється теоретичний матеріал, навички та уміння, творчі здібності, формується психологічна готовність до майбутньої юридичної діяльності. Самостійна робота планується як форма навчання, що має на меті надання допомоги у вивченні запропонованої літератури, у пошуках відповідей на проблемні питання курсу, оволодінні практичними завданнями курсу. Ця форма роботи є основною для аспірантів. СК проводиться у формі екзамену за накопичувальною системою, в терміни передбачені графіком навчального процесу Університету. Екзамен – це форма СК результатів навчання аспіранта з навчальної дисципліни за семестр. На екзамен (ЕК) виносяться теоретичні питання, завдання, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати отримані знання і застосувати їх при вирішенні практичних завдань, за матеріалом, передбаченим робочою навчальною програмою дисципліни.
Рекомендована література: 1. Сливка С. С. Філософія права : навч. посіб. / С. С. Сливка. – К. : Атіка, 2012. – 256 с. 2. Сливка С. Українська національна філософія права: антологічний ракурс / С. Сливка. – Львів : Воля, 2001. – 168 с. 3. Бачинін В. А. Філософія права: підруч. для юрид. спец. вищ. навч. закл. / В. А. Бачинін, В. С. Журавський, М. І. Панов. – К. : Ін Юре, 2003. – 472 с. 4. Філософія права: проблеми та підходи, навч. посібник / за ред. П. М. Рабіновича – Львів: Юрид.ф-т ЛНУ ім. І.Франка, 2005. – 332 с. 5. Романова А.С. Буття людини у природно-правовому просторі / А. С. Романова. – Львів : Ліга-прес, 2015. – 444 с. 6. Алексеев Н. Н. Основы философии права / Н. Н. Алексеев. – СПб. : Лань, 1999. – 252 с. 7. Антологія української юридичної думки : в 6 т. Т. 1 : Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права / упоряд. : В. Д. Бабкін, І. Б. Усенко, Н. М. Пархоменко ; відп. ред. В. Д. Бабкін, І. Б. Усенко ; голова редкол. Ю. С. Шемшученко. – К. : Юрид. книга, 2002. – 568 с. 8. Багнюк А. А., Стародубець В. О. Філософія у 4 част. Ч. 2. Онтологія. Гно-сеологія. Соціальна філософія. – Тернопіль: Видавець Сгародубець, 2005. – 412 с. 9. Базалук О.А. Происхождение человечества: новая космологическая концепция : моногр. / О. А. Базалук. – Днепропетровск : Пороги, 2003. – 142 с. 10. Бандура О. О. Єдність цінностей та істини у праві / О. О. Бандура. – К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2000. – 200 с. 11. Бачинін В. А. Філософія права: словник / В. А. Бачинін, В. С. Журавський. М. І. Панов. – К. : Ін Юре, 2003. – 408 с. 12. Бачинин В. А. Философия права и преступления / В. А. Бачинин. – Харьков : Фолио, 1999. – 608 с. 13. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [голов. ред. В. Т. Бусел, ред.-лексикогр. : В. Т. Бусел, М. Д. Василега-Дерибас, О. В. Дмитрієв, Г. В. Латник, Г. В. Степенко]. – К., Ірпінь : Перун, 2005. – 1728 с. 14. Великий тлумачний словник сучасної української мови / В. М. Білоножко [та ін.] ; Ін-т укр. мови НАН України, Ін-т мовознав. НАН України, Всеукр. т-во «Просвіта» ім. Тараса Шевченка. – К. : Дніпро, 2009. – 1332 с. 14. Великий тлумачний словник сучасної української мови : 250 000 слів та словосполучень / [уклад. Олег Єрошенко]. – Донецьк : Глорія Трейд, 2012. – 864 с. 15. Воронкова В. Г. Філософія глобалізації: соціоантропологічні, соціоекономічні та соціокультурні виміри : моногр. / В. Г. Воронкова ; Запор. держ. інж. акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2010. – 272 с. 14. Губерський Л. В. Культура. Ідеологія. Особистість: методолого-світоглядний аналіз / Л. В. Губерський, В. П. Андрущенко, М. І. Михальченко. – К. : Знання України, 2002. – 578 с. 15. Деркач А. А. Акмеология : учеб. пособие / А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин. – СПб. : Питер, 2003. – 256 с. 16. Добреньков В. И. Методология и методы научной работы : учеб. пособие / В. И. Добреньков, Н. Г. Осипова. – 2-е изд. – М. : КДУ, 2012. – 274 с. 17. Кельман М. С. Методологічні проблеми теорії держави і права: курс лекцій / М. С. Кельман. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 124 с. 18. Козловський А. А. Філософія права – Навч.-метод, посіб. – Чернів¬ці: Рута 2003. – 128 с. 19. Кузнецов В. І. Філософія права Історія та сучасність: навч. по-сібн. – К. : ВД Стилос: ПЦ Фоліант, 2003. – 382 с. 20. Курбатов О. Г. Проблема душевної гармонії в умовах духовної кризи в суспільстві : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / О. Г. Курбатов. – Запоріжжя, 2000. – 20 с. 21. Кушерець В. І. Антропологія права : навч. посіб. / В. І. Кушерець, В. М. Кравець, С. О. Мосьондз; за ред. В. І. Кушерця. – К. : Знання України, 2011. – 224 с. 22. Майданов А. С. Методология научного творчества / А. С. Майданов. – Изд. 2. – М. : ЛИБРОКОМ, 2012. – 512 с. 23. Максимов С. І. Правова реальність як предмет філософського осмислення : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.12 «філософія права» / С. І. Максимов. – Х., 2002. – 36 с. 24. Максимов С. И. Правовая реальность: опыт философского осмысления : моногр. / С. И. Максимов. – Харьков : Право, 2002. – 328 с. 25. Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького; Редкол. : Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. – К. : Довіра: Генеза, 1996. – 942 с. 26. Малахов В. П. Философия права: учеб. пособ. - изд. 2-е перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 336 с. 27. Маслов А. О. Маргінальна особистість як предмет соціально-філософського аналізу / А. О. Маслов ; за наук. ред. д-ра філос. наук, проф. В. І. Муляра. – Житомир : ЖДТУ, 2004. – 166 с. 28. Нерсесянц B. C. Философия права / B. C. Нерсесянц // Проблеми філософії права. – т. 2. – К. – Чернівці, 2004. – 240 с. 29. Норма та девіація у правоохоронній діяльності: кримінологічні дослідження / редкол. : Є. Гнатенко та ін. ; [голов. ред. канд. філос. наук В. І. Поклад] ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. – Вип. 6. – 448 с. 30. Оборотов Ю. Н. Традиции и обновление в правовой сфере: вопросы теории (от познания к постижению права) : моногр. / Ю. Н. Оборотов. – Одесса : Юрид. л-ра, 2002. – 280 с. 31. Ожеван М. А. Людський вимір науки та наукові «виміри» людини / М. А. Ожеван. – К. : Либідь, 1992. – 176 с. 32. Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів / за ред. А. Є. Конверського. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с. 33. Патей-Братасюк М. Г.Філософія права: навч. посібн. / М. Г. Патей-Братасюк: МОН України. – Тернопіль: Астон, 2006. –344 с. 34. Петрова Л. В. Нариси з сучасної західної філософії права / Л. В. Петрова Навч.посібник. Харків: Національна юридична академія Украї¬ни. – 1997. – 148 с. 35. Петрушенко В. Л. Філософія і методологія науки / В. Л. Петрушенко. – Львів : Вид-во «Львівської політехніки», 2016. – 184 с. 36. Петрушенко В. Філософський словник: терміни персоналії, сентенції / В. Петрушенко. – Львів: Магнолія-2006, 2011. – 352 с. 37. Пилипчук М. І. Основи наукових досліджень: підручник / М. І. Пилипчук, А. С. Григор’єв, В. В. Шостак. – К.: Знання, 2007. – 270 с. 38. Попова Н. В. Герменевтичні практики і проблема їх філософського осмислення: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. філос. наук: спец. 09.00.04 – філософська антропологія та філософія культури / Н. В. Попова. – Х., 2001. – 20 с. 39. Радбух Густав. Философия права – Пер. с нем. – М. : Междунар. отношения, 2004. – 240 с. 40. Сливка С. С. Філософія права: [Навчальний посібник] / Степан Степанович Сливка. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 264 с. 41. Слюсар В. М. Феномен свободи в культурній самореалізації особистості / В. М. Слюсар. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – 256 с. 42. Теорія і практика наукових досліджень / Н. О. Урсу (авт.-упоряд.). – Кам’янець-Подільський, 2004. – 33 с. 43. Філософія прав людини : навч. посіб. / за ред. Ш. Госепата та Г. Ломанна. – К. : Ніка-Центр, 2008. – 320 с. 44. Філософія права: проблеми та підходи, навч. посібник / за ред. П. М. Рабіновича – Львів: Юрид.ф-т ЛНУ ім. І.Франка, 2005. – 332 с. 45. Філософія права навч. посібник / О. О. Бандура, С. А. Бублик, М. Л. Заінчковський та ін.; за заг. ред. М. В. Костицького, Б. Ф. Чміля. – К. : ЮрІнком-Інтер, 2000. – 336 с. 46. Філософія права: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, С. І.Максимов та ін. / за ред. О. Г. Данильяна – Харків: Право, 2009. – 208 с. 47. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності / В. М. Шейко, Н. М. Кушніренко. – К.: Знання, 2006. – 307 с. 48. Вільна енциклопедія.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki