Правова глобалістика

Спеціальність: Право
Код дисципліни: 8.081.00.M.24
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теорії права та конституціоналізму
Лектор: Жаровська Ірина
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни «Правова глобалістика» аспірант повинен демонструвати такі результати навчання: ІНТ - здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження на міжнародному та національному рівнях; ЗК1 - глибинні знання теоретичних основ та прикладних засад права, розуміння сучасних тенденцій розвитку правової науки. ФК1 - Глибинне розуміння правових механізмів забезпечення і захисту прав і свобод людини, світоглядних і методологічних проблем праворозуміння в контексті глобалізації та євроінтеграції ФК2- Глибинне розуміння проблем формування національної правової системи України та її адаптації до європейського права; співвідношення й взаємодії національного та міжнародного права. ФК6 - глибинне розуміння проблем правового регулювання інноваційного розвитку України, забезпечення становлення та функціонування ринку фінансових послуг в державі в контексті входження до єдиного європейського наукового та інноваційного простору. ФК7 - Глибинне розуміння сучасних проблем правового забезпечення інформаційної сфери України. ФК8 - глибинне розуміння фундаментальних та прикладних проблем наукового забезпечення боротьби зі злочинністю та корупцією, реформування органів кримінальної юстиції України в умовах євроінтеграції та глобалізації. ЗН1 – глибинні знання сучасних світоглядних концепцій праворозуміння, правової свідомості та правової культури. ЗН2 - глибинні знання закономірностей становлення і розвитку держави і права. ЗН6 - глибинні знання методологічного забезпечення єдності судової практики у процесі застосування адміністративного, кримінального та кримінально-процесуального права. ЗН7- глибинні знання правового забезпечення входження України до єдиного європейського наукового та інноваційного простору. ЗН8 - знання та розуміння філософської методології наукового пізнання, психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової УН1 – застосовувати одержані знання з різних предметних сфер права для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області дослідження. УН2 – застосовувати сучасні методи аналізу для встановлення єдності прав людини, демократії та верховенства права як основоположних цінностей сучасного світу. УН3 - уміння планувати і проводити порівняльно-правові дослідження, виявляти сучасні тенденції і напрями розвитку правової системи України. УН4 - застосовувати знання про закономірності взаємозв’язку національного та міжнародного права. АіВ1 - здатність самостійно проводити наукові дослідження та приймати рішення. АіВ2 - здатність формулювати власні авторські висновки, пропозиції та рекомендації. АіВ3 - здатність усвідомлювати та нести особисту відповідальність за одержані результати дослідження.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Теорія і практика правознавства Філософія права Фахові правничі дисципліни
Короткий зміст навчальної програми: Правова глобалістика, як новітня сфера наукового пошуку, сьогодні перебуває на своєму початковому, накопичувально-описовому і своєрідному інвентаризаційному етапі розвитку. У цій царині міждисциплінарного наукового знання досить багато дискусійних і нерозв’язаних проблем. Частково це пов’язано з тим, що глобалізація і глобальні дослідження дотепер ще не входили в ширшу систему наукового знання на рівні юриспруденції, що вказує на особливу актуальність аналізу правової глобалістики як юридичної науки, чіткого встановлення предмета і метода правового регулювання, аналізу ґенези й тенденцій розвитку. Правова глобалістика об’єктивно виконує світоглядну й інтегративну роль у сфері науки і практики, оскільки осмислення глобальних тенденцій і принципове подолання спричинених ними правових проблем вимагає не тільки теоретичних досліджень, але й відповідних їм результативних практичних дій: досліджувати позитивні і негативні тенденції правової глобалізації та вияви глобальних правових проблем сучасності, розробляти алгоритми їх вирішення. Правова глобалістика наділена футурологічним потенціалом не тільки для правознавства, але й для всіх соціальних реалій, що є предметом дослідження інших галузей знань. Міжнародний досвід : Іndiana Unsversity https://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=ijgls
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання результатів навчання аспіранта здійснюється відповідно до 100-бальної шкали оцінювання, встановленої в Національному університеті «Львівська політехніка», згідно з Положенням про рейтингове оцінювання досягнень аспірантів. Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни складається з оцінки ПК результатів навчання упродовж семестру та оцінки результатів навчання при проведенні контрольного заходу під час СК. Практичні заняття проводяться з основних, найбільш важливих тем та розділів юридичної деонтології. На основі активної форми навчання закріплюється теоретичний матеріал, навички та уміння, творчі здібності, формується психологічна готовність до майбутньої юридичної діяльності. Самостійна робота планується як форма навчання, що має на меті надання допомоги у вивченні запропонованої літератури, у пошуках відповідей на проблемні питання курсу, оволодінні практичними завданнями курсу. Ця форма роботи є основною для аспіранта. СК проводиться у формі екзамену за накопичувальною системою, в терміни передбачені графіком навчального процесу Університету. Екзамен – це форма СК результатів навчання аспіранта з навчальної дисципліни за семестр. На екзамен (ЕК) виносяться теоретичні питання, завдання, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати отримані знання і застосувати їх при вирішенні практичних завдань, за матеріалом, передбаченим робочою навчальною програмою дисципліни.
Рекомендована література: 1. Вдовичин І Я Правоутворення в умовах глобалізації : теоретико-історична традиція та новації : монографія Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. 251 с. 2. Воронкова В. Г. Становлення інформаційного суспільства як цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України за доби глобалізації : теоретико-методологічні та праксеологічні виміри : монографія Запоріжжя : ЗДІА, 2017. 267 с. 3. Жаровська І., Ортинська Н., Шай Я. Правова глобалізація: моногр. Львів: СПОЛОМ, 2016. 188 с. 4. Денисюк Ж. З. Масова культура і національно-культурна ідентичність в добу глобалізації : монографія Київ : НАКККіМ, 2016.223 с. 5. Глобальна та національна безпека : підручник = Global and National Security : textbook / [В.І. Абрамов ... [та ін.] ; за загальною редакцією Г.П. Ситника ; Національна академія державного управління при Президентові України, Громадська організація "Академія національної безпеки"Київ : НАДУ, 2016. 781 с. 6. Філософія глобальних проблем сучасності : навчальний посібник / [А.В. Арістова ... [та ін.] ; за науковою редакцією А.В. Арістової] ; Міністерство освіти і науки України, Національний транспортний університет.Київ : НТУ, 2016. 182 с. 7. Книш М.М. Глобальні проблеми людства : навчальний посібник Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015.329 с. 8. Правова система України в епоху глобалізаційного поступу : монографія / [Є.О. Гіда... [та ін.] ; за загальною редакцією В.К. Матвійчука]; Національна академія управління. - Київ: ВНЗ "Національна академія управління", 2014.- 490 с. 9. Муза Д. Е.Глобалистика : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений] Донецк : Ноулидж, 2012. 310 с. 10. Вызовы глобализации и Украина / А. Г. Арсеенко, А. Н. Малюк, Н. В. Толстых. Киев : Ин-т социологии НАН Украины, 2011. 518 с.