Актуальні питання теорії та практики у галузі кримінального права

Спеціальність: Право
Код дисципліни: 8.081.00.M.18
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Кримінальне право і процес
Лектор: професор Марисюк Костянтин Богданович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання : знати: 1. Глибинні знання методологічного забезпечення єдності судової практики у процесі застосування адміністративного, кримінального та кримінально-процесуального права. 2. Глибинні знання правового забезпечення входження України до єдиного європейського наукового та інноваційного простору. вміти: 1. Застосовувати одержані знання з різних предметних сфер права для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області дослідження. 2. Застосовувати сучасні методи аналізу для встановлення єдності прав людини, демократії та верховенства права як основоположних цінностей сучасного світу. 3. Уміння планувати і проводити порівняльно-правові дослідження, виявляти сучасні тенденції і напрями розвитку правової системи України. 4. Застосовувати знання про закономірності взаємозв’язку національного та міжнародного права.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кримінальне право Основи кримінально-правової кваліфікації Актуальні питання теорії та практики у галузі кримінально-виконавчого права
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Актуальні питання теорії та практики в галузі кримінального права» – спеціальна юридична дисципліна, яка передбачена навчальним планом для обов?язкового вивчення, що вивчає законодавство, практику й науку про злочин і покарання в системі юридичних дисциплін та належить до фундаментальних і профілюючих. Вона передбачає вивчення комплексу кримінально-правових інститутів та теоретичних положень та значного масиву як національних, так і міжнародно-правових актів, постанов Пленуму Верховного Суду України. Актуальні питання теорії та практики в галузі кримінального права – одна з найважливіших і базових дисциплін, яка викладається в Національному університеті «Львівська політехніка». Досконале знання кримінального законодавства нашої держави є необхідною умовою успішної роботи в правоохоронних органах чи при зайнятті юридичною практикою. Спираючись на раніше отриманні знання про основні правові інститути, категорії та поняття кримінального права, аспіранти повинні не тільки розуміти, але й аналізувати проблемні питання з курсу “Актуальні питання теорії та практики в галузі кримінального права ”, а також пропонувати свої обґрунтовані пропозиції в кримінальне законодавство. Допомогою в цій роботі повинні стати матеріали науково-практичних конференції, виступи практичних працівників правоохоронних органів, розробки і наукові праці вчених академії, а також праці інших провідних дослідників як вітчизняних, так і закордонних. Кримінальне право структурно поділяється на дві тісно взаємопов’язані частини – Загальну та Особливу. До Загальної частини входять норми, що визначають завдання, принципи та основні інститути кримінального права. Особлива частина складається з сукупності норм, в яких містяться основні ознаки конкретних діянь, що визнаються злочином, та встановлені певні види й міра покарань за їх вчинення.
Методи та критерії оцінювання: Методами діагностики успішності навчання, формами виміру рівня засвоєння знань з навчальної дисципліни є: - усне опитування на практичних (семінарських) заняттях; - виступ на практичних (семінарських) заняттях (із рефератом, доповіддю, у дискусії тощо); - тестування знань студентів із відповідної теми лекційного курсу; - письмова контрольна робота (відповіді на питання лекційного курсу, вирішення практичних завдань (казусів), тестових завдань, тощо); - захист індивідуального письмового завдання; - виконання домашнього письмового завдання, - форма підсумкового контролю: іспит. Критерії оцінювання результатів навчання студентів Поточний контроль 40 іспит 60 Підсумкова оцінка 100
Рекомендована література: 1. Антипов В.В. Обставини, які виключають застосування кримінального покарання : монографія / В.В. Антипов, В.І. Антипов. - К.: Атіка, 2004. - 208 с 2. Антонов А.Д. Принципы криминализации общественно-опасных деяний в уголовно- правовой науке / А.Д. Антонов // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. – 2000. – № 4. – С. 79–90. 3. Антонюк Н.О. Кримінальна відповідальність за заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою: Монографія. – Львів, ПАІС, 2008. – 216 с. 4. Багрий-Шахматов Л.В. Социально-правовые проблемы уголовной ответственности и форм ее реализации. - О.: Юридична література, 2000. – 412 с. 5. Бажанов М.И. Множественность преступлений по уголовному праву Украины / М.И. Бажанов. – Харьков: Право, 2000. – 128 с. 6. Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності: Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 296 с. 7. Бачинин В.А. Философия преступления и наказания. - Харьков, Фоліо, 1999. – 607 с. 8. Беккария Ч. О преступлениях и наказании. - М.: Стелс, 1995. - 303 с. 9. Книженко О.О. Санкції у кримінальному праві: монографія /О.О. Книженко. – Харків: НикаНова, 2011. - 336 с. 10. Кривоченко Л.М. Класифікація злочинів за ступенем тяжкості у Кримінальному кодексі України: монографія /Л.М. Кривоченко. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 120 с. 11. Трубников В.М. Человек, наука и законы развития в новом гражданском обществе //Від громадянського суспільства – до правової держави: Тези доповідей ІУ Міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – 455 с. 12. Трубников В.М. Деякі концептуальні напрями вдосконалення кримінального і кримінально-виконавчого права України //Вісник Харк. нац. ун-т. імені В.Н. Каразіна. № 872. Серія: Право. Збірник наукових праць. Випуск № 6. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – 305 с. 13. Трубников В.М. Кримінальне право як знаряддя справедливості //Від громадянського суспільства – до правової держави: Тези доповідей У Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – 400 с. 14. Трубников В.М. Свобода воли или судьба? //Від громадянського суспільства – до правової дерави: Теорія та практика протидії злочинності: УІ Міжнародна науково- практична конференція, 15 квітня 2011 р., м. Харків: Збірник тез доповідей. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 246 с. 15. Трубников В.М. Система мер уголовно-правового воздействия вместо системы наказаний // Вісник Харк. нац. ун-т. імені В.Н. Каразіна. № 945. Серія: Право. Збірник наукових праць. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 356 с. 16. Фесенко Є.В. Об’єкт злочину під кутом зору теорії цінностей, а також опонентів цієї концепції / Є.В. Фесенко // Адвокат. – 2003. – № 6. – С. 9.