Актуальні питання теорії та практики у галузі кримінології

Спеціальність: Право
Код дисципліни: 8.081.00.M.20
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Кримінальне право і процес
Лектор: Гумін О.М.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • глибинні знання методологічного забезпечення єдності судової практики у процесі застосування адміністративного, кримінального та кримінально-процесуального права; • глибинні знання правового забезпечення входження України до єдиного європейського наукового та інноваційного простору; • застосовувати одержані знання з різних предметних сфер права для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області дослідження; • застосовувати сучасні методи аналізу для встановлення єдності прав людини, демократії та верховенства права як основоположних цінностей сучасного світу; • уміння планувати і проводити порівняльно-правові дослідження, виявляти сучасні тенденції і напрями розвитку правової системи України; • застосовувати знання про закономірності взаємозв’язку національного та міжнародного права; • здатність самостійно проводити наукові дослідження та приймати рішення; • здатність формулювати власні авторські висновки, пропозиції та рекомендації; • здатність усвідомлювати та нести особисту відповідальність за одержані результати дослідження.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • кримінальне право, • кримінологія, • правова статистика у кримінологічних та кримінально-правових дослідженнях
Короткий зміст навчальної програми: Актуальні питання розвитку сучасної кримінології як науки. Актуальні питання сучасної методології та методів кримінологічної науки кримінологічна детермінація злочинності. Кримінологічна детермінація злочинності. Кримінологічні засади протидії злочинності. Актуальні питання кримінологічної протидії насильницьким злочинним проявам проти життя та здоров’я особи. Актуальні питання кримінологічної протидії корупційним злочинам в Україні. Актуальні питання кримінологічної протидії організованій злочинності в Україні.
Методи та критерії оцінювання: • усне та письмове опитування (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика У 3 кн. Кн. 2: Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів. - К.: Ін Юре, 2007. — 712 с. 2. Гумін О., Дучимінська Л. Про деякі нормативно-правові засади боротьби із злочинністю у сфері виконання покарань / О. Гумін, Л. Дучимінська // Nauka, Oswiata, Prawo, Zarzadzanie. - 2018. - № 3 (23). - С. 35-40. 3. Кримінологія : підручник / заг. ред. І. Г. Богатирьова, В. В. Топчія. — Київ : ВД Дакор, 2018. – 352 с. 4. Кримінологія : підручник / А.М. Бабенко, О.Ю. Бусол, О.М. Костенко та ін. ; за заг. ред. Ю.В. Нікітіна, С.Ф. Денисова, Є.Л. Стрельцова. – 2 ге вид., перероб. та допов. – Харків : Право, 2018. – 416 с. 5. Якимова С.В., Маковецька М.Є., Омельчук О.М. Кримінологія: загальна та Особлива частини: підручник / С.В. Якимова, Н.Є. Маковенцька, О.М. Омельчук . – Хмельницький : Хмельницький ун-т управління та права, 2014. – 442 с.