Актуальні питання теорії та практики у галузі судової експертизи

Спеціальність: Право
Код дисципліни: 8.081.00.M.21
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Кримінальне право і процес
Лектор: Доцент Бараняк Володимир Михайлович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: •• глибинні знання методологічного забезпечення єдності судової практики у процесі застосування адміністративного, кримінального та кримінально-процесуального права; • глибинні знання правового забезпечення входження України до єдиного європейського наукового та інноваційного простору; • застосовувати одержані знання з різних предметних сфер права для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області дослідження; • застосовувати сучасні методи аналізу для встановлення єдності прав людини, демократії та верховенства права як основоположних цінностей сучасного світу; • уміння планувати і проводити порівняльно-правові дослідження, виявляти сучасні тенденції і напрями розвитку правової системи України; • застосовувати знання про закономірності взаємозв’язку національного та міжнародного права; • здатність самостійно проводити наукові дослідження та приймати рішення; • здатність формулювати власні авторські висновки, пропозиції та рекомендації; • здатність усвідомлювати та нести особисту відповідальність за одержані результати дослідження.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • криміналістика; • кримінальний процес; • судова експертологія; • криміналістичні експертизи; • провадження судових експертиз.
Короткий зміст навчальної програми: Актуальні питання розвитку сучасної експертології як науки. Актуальні питання сучасної методології та методів криміналістики та судової експертизи. Класифікація судово-криміналістичних експертиз: за місцем проведення; за послідовністю проведення; за обсягом дослідження; за чисельністю складу виконавців експертних досліджень; за змістом спеціальних знань; за обов’язковістю. Криміналістична характеристика злочинів, які вчиняються з використанням вибухових речовин. Одорологія як галузь наукового знання і її місце та роль в криміналістиці. Зв’язок криміналістичної експертизи матеріалів, речовин, виробів з іншими видами судових експертиз Особливості призначення криміналістичної експертизи наркотичних засобів та психотропних речовин. Загальна характеристика мікрооб’єктів та їх значення у розкритті та розслідуванні злочинів.
Методи та критерії оцінювання: • усне та письмове опитування (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Експертизи у судочинстві України: наук.-практ. посіб. /за заг. ред. В. Г. Гончаренка, І. В. Гори. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 504 с. 2. Васільєва В.О., Ємченко І.В. Експертиза наркотичних та вибухонебезпечних речовин: підручник. Львів. «Компакт-ЛВ». 2005. С. 304. 3. Щербаковський М. Г. Призначення та провадження судових експертиз. — X.: Фактор, 2011. – 400 с. 4. Кириченко А .А. Основи судової мікрооб’єктології. Монографія. Харків. Основа. 1998. С. 1220. 5. Давидова О. О. Криміналістичні дослідження матеріалів, речовин та виробів: курс лекцій. –К.: КНТ, 2008.–340 с.