Проблеми адміністративного права та процесу

Спеціальність: Право
Код дисципліни: 8.081.00.M.25
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Адміністративне та інформаційне право
Лектор: Остапенко Олексій Іванович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1.Повинні знати: категорійно-понятійний апарат адміністративного права та процесу; основні проблеми сучасного адміністративного права та процесу; прийоми аналізу, групування, класифікації та узагальнення правових явищ, пов’язаних зі шляхами та способами вирішення актуальних проблем адміністративного права та процесу з метою цілісного їх сприйняття.? 2.Повинні вміти: використовувати отримані знання в практичній діяльності; вільно орієнтуватися в системі нормативно-правових актів, які регламентують відносини у сфері публічного адміністрування; аналізувати й коментувати відповідні нормативні положення; використовувати основні положення Концепції адміністративної реформи в Україні, ознайомитися з працями науковців з даної проблематики. розуміти зміст нормативних актів і застосовувати їх норми до конкретних ситуацій та мати навички науково-дослідної роботи в сфері адміністративного права та процесу. реалізувати вимоги держави що ставляться до юриста високої професійної культури; формувати власну точку зору з юриспруденції; правильно тлумачити норми адміністративного права та процесу і застосовувати їх до конкретних життєвих обставин; використовувати свої внутрішні якості у підвищенні ефективності професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Адміністративне право; Адміністративний процес; Адміністративне судочинство; Загальна теорія права; Конституційне право;
Короткий зміст навчальної програми: Актуальні проблеми адміністративного права та процесу – навчальна дисципліна, завданням якої є поглиблене вивчення сутності і змісту трансформаційних процесів, що відбуваються у сфері державного управління і охоплюють реформування структур виконавчої влади, місцевого самоврядування, публічної служби, територіального устрою України на засадах втілення нової управлінської ідеології і взаємовідносин держави з громадянським суспільством. У ній розглядаються нові погляди на роль, зміст і систему адміністративного права в демократичній, правовій державі, основні напрямки розвитку і реформування адміністративного законодавства.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання результатів навчання студента здійснюється відповідно до 100-бальної шкали оцінювання, встановленої в Національному університеті «Львівська політехніка», згідно з Положенням про рейтингове оцінювання досягнень студентів. Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни складається з оцінки ПК результатів навчання упродовж семестру та оцінки результатів навчання при проведенні контрольного заходу під час СК. Практичні заняття проводяться з основних, найбільш важливих тем та розділів юридичної деонтології. На основі активної форми навчання закріплюється теоретичний матеріал, навички та уміння, творчі здібності, формується психологічна готовність до майбутньої юридичної діяльності. Самостійна робота планується як форма навчання, що має на меті надання допомоги у вивченні запропонованої літератури, у пошуках відповідей на проблемні питання курсу, оволодінні практичними завданнями курсу. Ця форма роботи є основною для студентів.
Рекомендована література: 1. Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс: підручник / заг. ред. О. М. Бандурки. Х.: Золота миля, 2011. 584 с. 2. Адміністративне право України: підручник / Т. О. Коломоєць (заг. ред.). К.: Істина, 2009. 576 с. 3. Демократичні засади державного управління та адміністративне право: монографія / кол. авт.: Ю. С. Шемшученко, В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко, І. О. Кресіна та ін.; за заг. ред. В. Б. Авер’янов. К.: Юридична думка, 2010. 496 с. 4. Дзюндзюк В. Б., Мельтюхова Н. М. та ін. Публічне адміністрування в Україні: навч. посібник. Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. 306 с. 5. Загальне адміністративне право: підручник / І. С. Гриценко, Р. С. Мельник, А. А. Пухтецька та ін.; за заг. ред. І. С. Гриценка. К.: Юрінком Інтер, 2017. 568 с. 6. Ковалів М. В., Єсімов С. С., Іваха В. О., Гаврильців М. Т., Лук’янова Г. Ю., Гурковський М. П., Кісіль Р. В. Проблеми організації та діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в Україні: навч. посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2017. 553 с. 7. Кисіль Л. Є. Деякі адміністративно-правові аспекти оптимізації державного управління. Часопис Київського університету права. 2012. № 4. С. 135–139. 8. Колпаков В. К. Поняття форм публічного адміністрування. Адміністративне право і процес. 2012. № 2. С. 43–51. 9. Курс адміністративного права України: підручник / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, В. Д. Сущенко (та ін.); за ред. В. В. Коваленка. К.: Юрінком Інтер, 2013. 808 с. 10. Мацелик Т. О. Публічна адміністрація: питання понятійно-категоріального апарату. Часопис Київського університету права. 2012. № 1. С. 135–138. 11. Перепелюк В. Г. До питання про визначення поняття «владна управлінська функція». Вісник Вищого адміністративного суду України. 2011. № 4. С. 41–48. 12. Пухтецька А. Принципи адміністративного права у країнах Європейського Союзу та в Україні. Право України. 2017. № 7. С. 76–82. 13. Ющик О. Загальні теоретико-методологічні питання ефективного державного управління. Право України. 2015. № 6. С. 17–27. 14. Ястремська О. М., Мажник Л. О. Публічне адміністрування: навч. посібник. Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 132 с. 15. Загальне адміністративне право: підручник / І. С. Гриценко, Р. С. Мельник, А. А. Пухтецька та ін.; за заг. ред. І. С. Гриценка. К.: Юрінком Інтер, 2017.