Ділова іноземна мова

Спеціальність: Право
Код дисципліни: 8.081.00.M.10
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Іноземні мови
Лектор: Закаулова Юлія Володимирівна, к.пед.н., доцент
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: • спілкуватись в академічному чи професійному середовищі, в тому числі при проведенні переговорів, підписанні договорів, проведенні співбесід, участі у співбесідах; • готувати публічні виступи з низки загальних питань у політичній, економічній, культурній, технічній сферах із застосуванням відповідних засобів вербальної та невербальної комунікації; • писати електронні листи в навчальних та професійних цілях, передаючи інформацію, що має безпосереднє відношення до академічного середовища і професійного життя; • писати повідомлення і коментарі на форумі, висловлюючи свою думку і коментуючи думки інших, висловлюючи згоду чи незгоду на інформацію, яку можна знайти в соціальних мережах і віртуальному навчальному середовищі; • писати іноземною мовою низку документів, необхідних для участі у міжнародних академічних заходах, програмах обміну студентами та для працевлаштування; подавати на грант на навчання чи роботу за кордоном; • Використовувати академічний словник, граматику і специфічні мовні одиниці для написання наукового есе, розширеної анотації, наукової статті тощо.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Рівень знань В2
Короткий зміст навчальної програми: Спілкування в академічному і професійному середовищі. (Електронне листування. Види ділових листів. Проведення співбесіди. Підготовка до співбесіди. Укладання резюме та супровідного листа. Написання рекомендаційного листа. Написання подання на грант для навчання чи проведення досліджень за кордоном.) Особливості ділової та академічної англійської мови. Ділові переговори та презентації. Особливості офіційного та неофіційного стилю в англійській мові. Різниця між діловою англійською та діловою американською мовою. Вивчення академічного словника та академічної граматики з метою написання розширеної анотації, наукової статті та наукового есе. Підготовку публічного виступу щодо результатів дослідження у межах дисертаційної роботи.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: укладання ділових листів, монологічне та діалогічне мовлення, читання, написання розширених анотацій, виконання вправ. Контрольна робота. Підсумковий контроль: диференційований залік. Розподіл балів у 100-бальній шкалі Поточний контроль (ПК) Разом за дисципліну 100 Аудиторна робота / Самостійна робота 100 Написання ділових листів 10 Академічний словник (виконання вправ) 5 Мовлення (діалогічне) 5 Академічна граматика (виконання вправ) 5 Написання розширених анотацій 15 Укладання подання на грант 10 Представлення публічного виступу 10 Контрольна робота 40
Рекомендована література: 1. Яхонтова Т. В. Я-908 Основи англомовного наукового письма: Навч. посібник для студентів, аспірантів і науковців. - Вид. 2-ге. - Львів: ПАІС, 2003. - 220 с. 2. Azar B.S (999) Understanding and Using English Grammar. New York: Pearson Education – 437p. 3. Comfort, J. (1996) Effective Telephoning. Oxford: Oxford University Press. – 126 p. 4. Ellis, M. and Nina O’Driscoll (1992) Socialising. Longmann. – 129 p. 5. Evans, V. (2005) Round Up 6. English Grammar Book. Longman. 6. Academic Vocabulary in Use. Cambridge university press. 7. Academic grammar and vocabulary. Cambridge university press. 8. Словники.