Актуальні питання теорії та практики у галузі кримінально-виконавчого права

Спеціальність: Право
Код дисципліни: 8.081.00.M.17
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Кримінальне право і процес
Лектор: професор Марисюк Костянтин Богданович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Завдання навчальної дисципліни У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: знати: 1. Глибинні знання методологічного забезпечення єдності судової практики у процесі застосування адміністративного, кримінального та кримінально-процесуального права. 2. Глибинні знання правового забезпечення входження України до єдиного європейського наукового та інноваційного простору. вміти: 1. Застосовувати одержані знання з різних предметних сфер права для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області дослідження. 2. Застосовувати сучасні методи аналізу для встановлення єдності прав людини, демократії та верховенства права як основоположних цінностей сучасного світу. 3. Уміння планувати і проводити порівняльно-правові дослідження, виявляти сучасні тенденції і напрями розвитку правової системи України. 4. Застосовувати знання про закономірності взаємозв’язку національного та міжнародного права.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кримінальне право Актуальні питання теорії та практики у галузі кримінального права
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення навчальної дисципліни “Актуальні питання теорії та практики в галузі кримінально-виконавчого права” є складовою частиною загального завдання по підготовці висококваліфікованих фахівців-юристів. Навчальна дисципліна передбачає ознайомлення з предметом, методом, принципами, джерелами, системою норм кримінально-виконавчого права, поняттям кримінально-виконавчих правовідносин, питаннями виправлення і ресоціалізації засуджених, правовим статусом засуджених, системою органів і установ виконання покарань, а також вивчення порядку і умов виконання покарань не пов'язаних з позбавленням волі та пов'язаних з позбавленням волі, вивчення підстав та порядку звільнення від відбування покарання та соціальної адаптації осіб, звільнених від відбування покарання. Заняття навчальної дисципліни “Актуальні питання теорії та практики в галузі кримінально-виконавчого права” проводиться на основі раціонального поєднання активних форм і методів навчання з практичною спрямованістю занять. Завершується вивчення цієї навчальної дисципліни складанням іспиту.
Методи та критерії оцінювання: Методами діагностики успішності навчання, формами виміру рівня засвоєння знань з навчальної дисципліни є: - усне опитування на практичних (семінарських) заняттях; - виступ на практичних (семінарських) заняттях (із рефератом, доповіддю, у дискусії тощо); - тестування знань студентів із відповідної теми лекційного курсу; - письмова контрольна робота (відповіді на питання лекційного курсу, вирішення практичних завдань (казусів), тестових завдань, тощо); - захист індивідуального письмового завдання; - виконання домашнього письмового завдання, - форма підсумкового контролю: іспит. Критерії оцінювання результатів навчання студентів Поточний контроль 40 іспит 60 Підсумкова оцінка 100
Рекомендована література: 1. Богатирьов І. Г. Місце та роль звільнення від відбування покарання з випробуванням у системі видів звільнення від покарання, передбачених КК України / І. Г. Богатирьов // Науковий вісник Дніпропетровського державного уныверситету внутрішніх справ. – 2010. – № 1. – С. 152–158. 2. Дудоров О. Звільнення від кримінальної відповідальності і звільнення від покарання та його відбування: порівняльно-правова характеристика / О. Дудоров, Є. Письменський // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – № 3. – С. 46–52. 3. Журова І. І. Правове регулювання звільнення від відбування покарання / І. І. Журова // Право і суспільство. – 2012. – № 4. – С. 175–179. 4. Журова І. І. Правовий механізм звільнення від відбування покарання з випробуванням / І. І. Журова // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3. – С. 214–220. 5. Казначеєва Д. В. Історико-правовий аналіз виникнення та розвитку інституту умовно-дострокового звільнення від відбування покарання / Д. В. Казначеєва // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – Вип. 3. – С. 54–62. 6. Краснолобов І. Актуальні питання організації та здійснення громадського контролю за повединкою осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання / І. Краснолобов // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – № 2. – С. 74–79. 7. Назимко Є. С. Інститут звільнення від відбування покарання з випробуванням: реформування з урахуванням зарубіжного досвіду / Є. C. Назимко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 4/5. – С. 218–224. 8. Назимко Є. Матеріальний елемент підстави застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання: порівняльно-правовий аналіз / Є. Назимко // Юридична Україна. – 2010. – № 3. – С. 93–98. 9. Назимко Є. Формальний елемент підстав застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання: порівняльно-правовий аналіз та аргументація доцільності певних змін до кримінального законодавства України / Є. Назимко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 2. – С. 126–128. 10. Письменський Є. О. Звільнення від покарання та його відбування в системі заходів кримінально-правового впливу / Є. О. Письменський // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2012. – № 5. – С. 110–117. 11. Письменський Є. Підстави та правові наслідки звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років / Є. Письменський // Вісник прокуратури. – 2011. – № 1. – С. 100–108. 12. Письменський Є. Формальна підстава застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання / Є. Письменський // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 3. – С. 79–83. 13. Сахнюк С. Застосування покарання та звільнення від його відбування за кримінальним та кримінально-виконавчим законодавством України: проблеми узгодженості / С. Сахнюк // Юридичний журнал. – 2011. – № 10. – С. 57–58 ; № 12. – С. 32–33. 14. Тубелець О. С. Реалізація кримінально-правової політики України шляхом застосування інституту звільнення від покарання та його відбування / О. С. Тубелець // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 8. – С. 112–119. 15. Ус О. В. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку / О. В. Ус // Питання боротьби зі злочинністю. – Х., 2011. – Вип. 22. – С. 67–75. 16. Філонов В. Реформування інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням у світлі сучасних тенденцій гуманізації пенальної політики України / В. Філонов // Право України. – 2010. – № 3. – С. 184–189. 17. Шиян Д. С. Застосування позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю при звільненні засудженого від покарання та його відбування / Шиян Д. С. // Право і суспільство. – 2011. – № 1. – С. 211–216.