Світоглядні та методологічні проблеми праворозуміння

Спеціальність: Право
Код дисципліни: 8.081.00.M.30
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теорії права та конституціоналізму
Лектор: Кельман Михайло
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни «Світоглядні та методологічні проблеми праворозуміння» аспірант повинен демонструвати такі результати навчання: ІНТ - здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження на міжнародному та національному рівнях; ЗК1 - глибинні знання теоретичних основ та прикладних засад права, розуміння сучасних тенденцій розвитку правової науки. ЗК2 - грунтовні знання та розуміння філософської методології пізнання, ключових засад професійної етики, системи морально-культурних цінностей. ФК1 - Глибинне розуміння правових механізмів забезпечення і захисту прав і свобод людини, світоглядних і методологічних проблем праворозуміння в контексті глобалізації та євроінтеграції ФК2- Глибинне розуміння проблем формування національної правової системи України та її адаптації до європейського права; співвідношення й взаємодії національного та міжнародного права. ФК3- глибинне розуміння закономірностей становлення та розвитку держави і права України на різних етапах її історії. ФК6 - глибинне розуміння проблем правового регулювання інноваційного розвитку України, забезпечення становлення та функціонування ринку фінансових послуг в державі в контексті входження до єдиного європейського наукового та інноваційного простору. ФК8 - глибинне розуміння фундаментальних та прикладних проблем наукового забезпечення боротьби зі злочинністю та корупцією, реформування органів кримінальної юстиції України в умовах євроінтеграції та глобалізації. ФК9-глибинне розуміння методологічних та прикладних засад правового забезпечення в галузі національної безпеки та міжнародного правопорядку. ФК11 - глибинне розуміння суті філософсько-правових наукових концепцій. ЗН1 – глибинні знання сучасних світоглядних концепцій праворозуміння, правової свідомості та правової культури. ЗН2 - глибинні знання закономірностей становлення і розвитку держави і права. ЗН6 - глибинні знання методологічного забезпечення єдності судової практики у процесі застосування адміністративного, кримінального та кримінально-процесуального права. ЗН7- глибинні знання правового забезпечення входження України до єдиного європейського наукового та інноваційного простору. ЗН8 - знання та розуміння філософської методології наукового пізнання, психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової УН1 – застосовувати одержані знання з різних предметних сфер права для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області дослідження. УН2 – застосовувати сучасні методи аналізу для встановлення єдності прав людини, демократії та верховенства права як основоположних цінностей сучасного світу. УН3 - уміння планувати і проводити порівняльно-правові дослідження, виявляти сучасні тенденції і напрями розвитку правової системи України. АіВ1 - здатність самостійно проводити наукові дослідження та приймати рішення. АіВ2 - здатність формулювати власні авторські висновки, пропозиції та рекомендації. АіВ3 - здатність усвідомлювати та нести особисту відповідальність за одержані результати дослідження.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Загальна теорія права Методологія сучасного правознавства Фахові правничі дисципліни Правова глобалісти Енциклопедія філософії права Проблеми філософсько-правових наукових досліджень
Короткий зміст навчальної програми: Світоглядні та методологічні проблеми праворозуміння – це наука про плюралізм типів право розуміння та світову юридичну практику. Полем діяльності є те, що право це не лише сукупність норм, але й життєве явище. Право не в кодексах законів чи у судових рішеннях, а у свідомості як всього суспільства так і окремих людей. Мета вивчення навчальної дисципліни «Світоглядні та методологічні проблеми праворозуміння» – вдосконалити знання аспірантів, щодо поняття права, яке нерозривно пов’язане з простором і часом, тобто з конкретним людським буттям. Курс передбачає освоєння таких професійних даних, які сприятимуть фазовому становленню майбутнього кандидата наук в оволодінні правом яке функціонує в глибинах життя, рухається в часі і змінюється разом з ним. Міжнародний досвід : World outlook and methodological problems of legal thinking The Methodology of Legal Theory Published by ePublications@bond, 2005 Emissions Trading Schemes: Markets, States and Law Global Studies Directory: People, Organizations, Publications Publisher: Brill Rodopi (October 20, 2017) Global Legal History: A Methodological Approach Subject: Law, History of Law Online Publication Date: Jan 2017 https://books.google.com.ua/books?id=QRtnDwAAQBAJ&pg=PT904&lpg=PT904&dq=10.#v=onepage&q=10.&f=false DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199935352.013.25
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання результатів навчання аспіранта здійснюється відповідно до 100-бальної шкали оцінювання, встановленої в Національному університеті «Львівська політехніка», згідно з Положенням про рейтингове оцінювання досягнень аспірантів. Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни складається з оцінки ПК результатів навчання упродовж семестру та оцінки результатів навчання при проведенні контрольного заходу під час СК. Семінарські заняття проводяться з основних, найбільш важливих тем та розділів юридичної деонтології. На основі активної форми навчання закріплюється теоретичний матеріал, навички та уміння, творчі здібності, формується психологічна готовність до майбутньої юридичної діяльності. Самостійна робота планується як форма навчання, що має на меті надання допомоги у вивченні запропонованої літератури, у пошуках відповідей на проблемні питання курсу, оволодінні практичними завданнями курсу. Ця форма роботи є основною для аспірантів. СК проводиться у формі екзамену за накопичувальною системою, в терміни передбачені графіком навчального процесу Університету. Екзамен – це форма СК результатів навчання аспіранта з навчальної дисципліни за семестр. На екзамен (ЕК) виносяться теоретичні питання, завдання, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати отримані знання і застосувати їх при вирішенні практичних завдань, за матеріалом, передбаченим робочою навчальною програмою дисципліни.
Рекомендована література: 1. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред.. М.І. Козюбри. – К.: Ваіте, 2015. – 392с. 2. Кельман М.С. Загальна теорія держави і права / М.С. Кельман. – К.: Кондор, 2016. – 498с. 3. Кельман М.С. Юридична наука: проблеми методології / М.С. Кельман. Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2011. – 492с. 4. Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів / за ред. А. Є. Конверського. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с. 5. Пилипчук М. І. Основи наукових досліджень: підручник / М. І. Пилипчук, А. С. Григор’єв, В. В. Шостак. – К.: Знання, 2007. – 270 с. 6. Теорія і практика наукових досліджень / Н. О. Урсу (авт.-упоряд.). – Кам’янець-Подільський, 2004. – 33 с. 7. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності / В. М. Шейко, Н. М. Кушніренко. – К.: Знання, 2006. – 307 с. 7. Кельман М. С. Методологічні проблеми теорії держави і права: курс лекцій / М. С. Кельман. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 124 с.