Проблеми фінансового права

Спеціальність: Право
Код дисципліни: 8.081.00.M.29
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Адміністративне та інформаційне право
Лектор: Бортник Надія Петрівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Повинні знати: – теоретичні та прикладні проблеми реалізації та захисту фундаментальних прав людини у сфері публічного права; – глибинні знання правового регулювання публічно-управлінської діяльності; – глибинні знання методологічного забезпечення єдності судової практики у процесі застосування адміністративного, кримінального та кримінально-процесуального права; – глибинні знання правового забезпечення входження України до єдиного європейського наукового та інноваційного простору; Повинні вміти: – застосовувати одержані знання з різних предметних сфер права для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області дослідження; – застосовувати сучасні методи аналізу для встановлення єдності прав людини, демократії та верховенства права як основоположних цінностей сучасного світу; – планувати і проводити порівняльно-правові дослідження, виявляти сучасні тенденції і напрями розвитку правової системи України.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Адміністративне право Інформаційне права Проблеми інформаційного права Проблеми адміністративного права та процесу Світові тенденції розвитку адміністративно-правової науки
Короткий зміст навчальної програми: Метою вивчення навчальної програми «Проблеми фінансового права» є формування у молодих науковців системних знань у галузі теорії та практики застосування фінансового права, правового регулювання відносин в сфері публічних фінансів, правового статусу та правових засад функціонування фінансових установ та суб’єктів фінансового контролю.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання результатів навчання студента здійснюється відповідно до 100-бальної шкали оцінювання, встановленої в Національному університеті «Львівська політехніка», згідно з Положенням про рейтингове оцінювання досягнень студентів. Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни складається з оцінки поточного контролю (ПК) результатів навчання упродовж семестру та оцінки результатів навчання при проведенні контрольного заходу під час СК. Практичні заняття проводяться з основних, найбільш важливих тем та розділів. На основі активної форми навчання закріплюється теоретичний матеріал, навички та уміння, творчі здібності, формується психологічна готовність до майбутньої юридичної діяльності. Самостійна робота планується як форма навчання, що має на меті надання допомоги у вивченні запропонованої літератури, у пошуках відповідей на проблемні питання курсу, оволодінні практичними завданнями курсу. СК проводиться у формі екзамену за накопичувальною системою, в терміни передбачені графіком навчального процесу Університету. Екзамен – це форма СК результатів навчання студента з навчальної дисципліни за семестр. На екзамен (ЕК) виносяться тестові питання, завдання, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати отримані знання і застосувати їх при вирішенні практичних завдань, за матеріалом, передбаченим робочою навчальною програмою дисципліни. ЕК з навчальної дисципліни складається у письмово-усній формі (усна компонента оцінюється в 10 балів; письмова компонента – 50 балів). Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни складається з оцінки ПК – 40 балів та оцінки з ЕК 60 балів.
Рекомендована література: 1. Кучерявенко М.П. Фінансове право: підручник / М.П. Кучерявенко, О.О Дмитрик,. О.А. Лукашев та ін.; за ред. М.П. Кучерявенка. Х.: Право, 2016. 440 с. 2. Фінансове право : підручник Ю.М. Жорнокуй, О.В. Кашкарьова, Т.В Колесник та ін., за заг. ред. О.М. Бандурки та О.П. Гетманець. 2-ге вид. доп. та перероб. Харків: Екограф, 2015. 500 с. 3. Економіко-правовий глосарій : понятійно-термінол. посіб. / За ред.: Поляк О.В., Ільчук Т.Є., Приказки С.І. Чернівці: Букрек, 2014. 162 с. 4. Фінансове право: навч. посіб. За заг. ред. А.Г. Чубенка. К.: КНТ, 2014. 600 с. 5. Фінансове право: навч. посіб. Укладачі: Курило В.І., Білошкурська З.П., Бурлака С.І. і ін. Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. 775 с. 6. Шевчук О.А. Державний фінансовий контроль: навч. посібник. К.: УБС НБУ, 2014. 418 с. 7. Фінансове право України: навч. посіб. Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко, Н.Ю. Пришва та ін.; – К.: Правова єдність, 2013. 395 с. 8. Живко З.Б. Банківська діяльність: навч. посіб. З.Б. Живко. К. Алерта, 2012. 248 с. 9. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: навч. посіб. 4-те вид. допов. В.Д. Лагутін. К.: «Знання», 2013. 98 с. 10. Економіко-правовий глосарій : понятійно-термінол. посіб. За ред.: Поляк О. В., Ільчук Т. Є., Приказки С. І. Чернівці : Букрек, 2014. 162 с. 11. Ковтун О. І. Державне регулювання економіки : навч. посіб.. Ліра-К, 2014. 432 с.