Проблеми інформаційного права

Спеціальність: Право
Код дисципліни: 8.081.00.M.27
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Адміністративне та інформаційне право
Лектор: Парпан Уляна Михайлівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: – теоретичні та прикладні проблеми реалізації та захисту фундаментальних прав людини у сфері публічного права; – глибинні знання правового регулювання публічно-управлінської діяльності; – глибинні знання методологічного забезпечення єдності судової практики у процесі застосування адміністративного, кримінального та кримінально-процесуального права; – глибинні знання правового забезпечення входження України до єдиного європейського наукового та інноваційного простору; Повинні вміти: – застосовувати одержані знання з різних предметних сфер права для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області дослідження; – застосовувати сучасні методи аналізу для встановлення єдності прав людини, демократії та верховенства права як основоположних цінностей сучасного світу; – планувати і проводити порівняльно-правові дослідження, виявляти сучасні тенденції і напрями розвитку правової системи України.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Адміністративне право Інформаційне права Проблеми фінансового права Проблеми адміністративного права та процесу Світові тенденції розвитку адміністративно-правової науки
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна програма «Проблеми інформаційного права» досліджує теоретичні та практичні питання, пов’язані з питаннями правового регулювання відносин, що виникають у сфері формування та обігу інформації в Україні. Аналізуються актуальні питання інформаційного права; проблеми інформаційних правовідносин, їх структура та особливості; правові основи державної інформаційної політики; проблеми правового регулювання інформаційної діяльності засобів масової інформації; правові режими доступу до інформації; проблеми юридичної відповідальність в інформаційній сфері.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання результатів навчання студента здійснюється відповідно до 100-бальної шкали оцінювання, встановленої в Національному університеті «Львівська політехніка», згідно з Положенням про рейтингове оцінювання досягнень студентів. Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни складається з оцінки поточного контролю (ПК) результатів навчання упродовж семестру та оцінки результатів навчання при проведенні контрольного заходу під час СК. Практичні заняття проводяться з основних, найбільш важливих тем та розділів. На основі активної форми навчання закріплюється теоретичний матеріал, навички та уміння, творчі здібності, формується психологічна готовність до майбутньої юридичної діяльності. Самостійна робота планується як форма навчання, що має на меті надання допомоги у вивченні запропонованої літератури, у пошуках відповідей на проблемні питання курсу, оволодінні практичними завданнями курсу. СК проводиться у формі екзамену за накопичувальною системою, в терміни передбачені графіком навчального процесу Університету. Екзамен – це форма СК результатів навчання студента з навчальної дисципліни за семестр. На екзамен (ЕК) виносяться тестові питання, завдання, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати отримані знання і застосувати їх при вирішенні практичних завдань, за матеріалом, передбаченим робочою навчальною програмою дисципліни. ЕК з навчальної дисципліни складається у письмово-усній формі (усна компонента оцінюється в 10 балів; письмова компонента – 50 балів). Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни складається з оцінки ПК – 40 балів та оцінки з ЕК 60 балів.
Рекомендована література: 1. Брижко В. М., Швець М.Я. Інформаційне право:нормативні та методологічні засади упорядкування інформаційних відносин. Київ: НДЦПІ АПрН України, 2009. 289 с. 2. Інформаційне право України :навчальний посібник А.М. Куліш, Т.А. Кобзєва, В.С. Шапіро ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет. Суми: Сумський державний університет, 2016. 107 с. 3. Кормич Б. А. Інформаційне право. Підручник. Харків: БУРУН і К., 2011.334 с. 4. Кульчій О. О. Інформаційне право навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 081 «Право». Полтава: ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ», 2015 р. 193 с. 5. Нашинець-Наумова А.Ю. Практикум з інформаційного права: навчально-методичний посібник. К. 2014. 20 с. 6. Основи інформаційного права: навчальний посібник / укл. Л.В. Борець, А.Ю. Нашинець-Наумова; за ред. І.П. Голосніченка. К.:Вид-во «Сталь». 2015. 98 с. 7. Тарасенко Р.В. Інформаційне право :навчально-методичний посібник Міністерство внутрішніх справ України, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010. 510 с. 8. Фігель Ю.О. Інформаційне право :навчальний посібник Центральна спілка споживчих товариств України, Львівський торговельно-економічний університет. Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. 261 с. 9. Цимбалюк В.С. Інформаційне право :концептуальні положення до кодифікації інформаційного законодавства : монографія. Київ: Освіта України, 2011. 424 с.