Практикум з науково-дослідної роботи у галузі адміністративного права

Спеціальність: Право
Код дисципліни: 8.081.00.M.36
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Адміністративне та інформаційне право
Лектор: Остапенко Олексій Іванович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен володіти програмними компетентностями. Інтегральна компетентність: 1. Уміти продукувати інноваційні наукові ідеї; 2. Володіти методологією наукової та педагогічної діяльності; 3. Уміти вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності; 4. Уміти проводити оригінальні наукові дослідження на міжнародному та національному рівнях. Загальні компетентності: 1. Глибинні знання теоретичних основ та прикладних засад права, розуміння сучасних тенденцій розвитку адміністративно-правової науки 2. Грунтовні знання та розуміння філософської методології пізнання ключових засад професійної етики, системи морально-культурних цінностей. 3. Здатність ініціювати та проводити оригінальні наукові дослідження, ідентифікувати актуальні наукові проблеми, здійснювати пошук та критичний аналіз інформації, продукувати інноваційні конструктивні ідеї та застосовувати нестандартні підходи до вирішення складних і нетипових завдань. 3. Уміння виявляти ораторську та риторичну майстерність при презентації результатів наукових досліджень, вести фахову наукову бесіду і дискусію з широкою науковою спільнотою та громадськістю українською мовою, формувати наукові тексти в письмовій формі, організовувати та проводити навчальні заняття, використовувати прогресивні інформаційно-комунікаційні засоби. 4. здатність презентувати та обговорювати одержані результати наукових досліджень англійською мовою в усній та письмовій формі, вільно читати та цілковито розуміти англомовні наукові тексти. 5. Здатність бути цілеспрямованим та наполегливим, самовдосконалюватись упродовж життя, усвідомлювати соціально-моральну відповідальність за одержані наукові результати. 6. Здатність ініціювати, обґрунтовувати та управляти актуальними науковими проектами інноваційного характеру, самостійно проводити наукові дослідження, взаємодіяти у колективі та виявляти лідерські здібності при виконанні наукових проектів. Спеціальні (фахові) компетентності: 1. Глибинне розуміння правових механізмів забезпечення і захисту прав і свобод людини. 2. Глибинне розуміння світоглядних і методологічних проблем праворозуміння в контексті глобалізації та євроінтеграції.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Проблеми адміністративного права та процесу Світові тенденції розвитку адміністративно-правової науки
Короткий зміст навчальної програми: У процесі вивчення дисципліни розглядаються питання про: – роль та значення адміністративного права у сучасній правовій системі України; – систему суб'єктів адміністративного права в умовах реформування публічного управління та розвитку громадянського суспільства; – специфіку адміністративно-правових форм і методів публічного управління у контексті інноваційного розвитку України;\ – актуальні аспекти правового регулювання адміністративно-правових режимів в Україні; – концептуальні засади відповідальності в адміністративному праві та права і свободи людини; – сучасні погляди на адміністративно-юрисдикційну діяльність у контексті розвитку громадянського суспільства; – особливості законності і дисципліни в публічному управлінні у умовах розвитку інформаційного суспільства і інститутів громадянського суспільства; – теоретичні засади реформування публічного управління в сферах і галузях.
Методи та критерії оцінювання: Методами діагностики успішності навчання, формами виміру рівня засвоєння знань з навчальної дисципліни є: – усне опитування на практичних (семінарських) заняттях; – виступ на практичних (семінарських) заняттях (із рефератом, доповіддю, у дискусії тощо); – тестування знань студентів із відповідної теми лекційного курсу; – письмова контрольна робота (відповіді на питання лекційного курсу, вирішення практичних завдань (казусів), тестових завдань, тощо). Критерії оцінювання результатів навчання студентів Поточний контроль – 40 балів Залік – 60 балів Разом за дисципліну – 100 балів.
Рекомендована література: 1. Адміністративне право України : підручник / В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; За заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. Харків : Право, 2010. 624 с. 2. Адміністративне право України. Т.1. Загальне адміністративне право: навчальний посібник. В. В. Галунько, В. І. Курило, С.О. Короєд, О. Ю. Дрозд і ін. За ред. В. В. Галунька. Херсон: Грінь Д. С., 2015. 272 с. 3. Адміністративне право: навчальний посібник. Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.; За заг. ред. В. М. Гаращука. Харків : Право, 2017. 174 с. 4. Адміністративне право України. Повний курс : підручник. Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с. 5. Адміністративне право України : навчальний посібник. Остапенко О. І., Ковалів М. В., Остапенко Л. О., Гулак Л. В. Львів, 2019. 354 с. 6. Адміністративне право України: навчальний посібник. Вид. 7-е, перероблене і доповнене. С. В. Ківалов і ін. Одеса : Фенікс, 2015. 350 с. 7. Гриценко I. С., Мельник Р. С., Пухтецька А. А. Загальне адміністративне право: підручник. Київ : Юрінком Iнтер, 2015. 568 с. 8. Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України : навчальний посібник. Київ : Атіка, 2008. 496 с. 9. Загальне адміністративне право : підручник / За заг. ред. I. С. Гриценка. Київ : Юрінком Інтер 2017. 568 с. 10. Задихайло О. А. Адміністративне право України. Загальна частина: навчальний посібник. Харків : Право, 2016. 296 с. 11. Ківалов С. В., Картузова І. О., Осадчий А. Ю Курс адміністративного процесуального права України. Загальна частина : підручник. Одеса : Фенікс, 2014. 340 с. 12. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон України від 07.12.1984 р. № 8073-Х. Відомості Верховної Ради Української РСР. 1984, додаток до № 51. Ст. 1122. 13. Кузьменко О. В. Курс адміністративного процесу: навчальний посібник. Київ : Юрінком Інтер, 2012. 207 с. 14. Кузьменко О. В. Адміністративний процес / Адміністративне право України: словник термінів / За заг. ред. Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Київ : Ін Юре, 2014. 520 с. 15. Манн Т., Мельник Р., Бевзенко В, Комзюк А. Адміністративний процес: загальна частина (Федеративна Республіка Німеччини, Україна): науково-практичний посібник. пер. з нім. Мельник Р. Київ : Алерта, 2013. 308 с. 16. Остапенко О. І., Ковалів М. В., Кісіль З. Р. Адміністративне право: навчальний посібник. навчальний посібник. Київ : Правова єдність, 2008. 533 с. 17. Основи адміністративного права України: навчально-методичний посібник. Л. Р. Біла-Тіунова і ін. Одеса : Фенікс, 2015. 120 с. 18. Перепелюк В. Г. Адміністративний процес. Загальна частина: навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 367 с. 19. Середа В. В., Кісіль З. Р., Кісіль Р. В. Адміністративне право: навчальний посібник. 3-те вид. Київ : Алерта; ЦУЛ, 2011. 696 с. 20. Тетарчук І. В. Адміністративне право України : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2017. 214 с.