Світові тенденції розвитку адміністративно-правової науки

Спеціальність: Право
Код дисципліни: 8.081.00.M.33
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Адміністративне та інформаційне право
Лектор: Бортник Надія Петрівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: результаті вивчення навчальної дисципліни «Світові тенденції розвитку адміністративно-правової науки» аспірант повинен мати такі знання: – глибинні знання сучасних світоглядних концепцій праворозуміння, правової свідомості та правової культури; – знання теоретичних та прикладних проблем реалізації та захисту фундаментальних прав людини у сфері публічного права; – глибинні знання правового регулювання публічно-управлінської діяльності; – глибинні знання методологічного забезпечення єдності судової практики у процесі застосування адміністративного, кримінального та кримінально-процесуального права; – глибинні знання правового забезпечення входження України до єдиного європейського наукового та інноваційного простору. У результаті засвоєння навчального матеріалу аспірант повинен вміти: – застосовувати одержані знання з різних предметних сфер права для формулювання та обгрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області дослідження; – застосовувати сучасні методи аналізу для встановлення єдності прав людини, демократії та верховенства права як основоположних цінностей сучасного світу; – планувати і проводити порівняльно-правові дослідження, виявляти сучасні тенденції і напрями розвитку правової системи України; – самостійно проводити наукові дослідження та приймати рішення; – формулювати власні авторські висновки, пропозиції та рекомендації; – усвідомлювати та нести особисту відповідальність за одержані результати дослідження.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Проблеми адміністративного права та процесу Проблеми фінансового права Практикум з науково-дослідної роботи у галузі адміністративного права
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна передбачає ознайомлення з функціями держави і державного управління, функціонуванням основних гілок влади, державною службою і тенденціями модернізації державного управління низки країн. Метою вивчення навчальної дисципліни «Світові тенденції розвитку адміністративно-правової науки» є сприяння глибокому та всебічному засвоєнню аспірантами знань щодо функціонування системи державного управління зарубіжних країн. А також основних тенденцій модернізації державного управління.
Методи та критерії оцінювання: Практичні заняття проводяться з основних, найбільш важливих тем курсу. На основі активної форми навчання закріплюється теоретичний матеріал, навички та уміння, творчі здібності, формується психологічна готовність до майбутньої освітньо-наукової діяльності. Самостійна робота планується як форма навчання, що має на меті надання допомоги у вивченні запропонованої літератури, в пошуках відповідей на проблемні питання курсу, оволодінні практичними завданнями. Ця форма роботи є основною для аспірантів. СК проводиться у формі диференційованого заліку за накопичувальною системою, в терміни передбачені графіком навчального процесу Університету.
Рекомендована література: 1. Державне управління : підручник : у 2 т. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України / ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) та ін. Київ , Дніпропетровськ : НАДУ, 2013. Т. 2. 324 с. 2. Теорія та історія державного управління : навч. посіб. /Г. С. Одінцова та ін. ; за заг. ред. д.е.н., проф. О. Ю. Амосова, к.е.н., доц. Н. М. Мельтюхової. Вид. 2-ге, перероб. і доп. Харків : вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. 252 с. 3. Державне управління : Європейські стандарти, досвід та адміністративне право /В. Б. Авер’янов та ін. ; за заг. ред. В. Б. Авер’янова. К. : Юстініан, 2007. 288 с. 4. Черноног Є. С. Державна служба: історія, теорія, практика : навч. посіб. Київ: Знання, 2008. 458 с. 5. Стандарти європейського врядування : навч.посібн. / І.А. Грицяк та ін.; за заг. ред. І.А. Грицяка. Київ : НАДУ, 2011. 184 с. 6. Світові моделі державного управління: досвід для України : у 2 ч. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, С.В. Загороднюка, П.І. Крайніка, Х.М. Дейнеги. 2- ге вид. Київ: НАДУ, 2015. Ч. 1. 612 с.

Світові тенденції розвитку адміністративно-правової науки

Спеціальність: Право
Код дисципліни: 8.081.00.M.48
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Адміністративне та інформаційне право
Лектор: Бортник Надія Петрівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: результаті вивчення навчальної дисципліни «Світові тенденції розвитку адміністративно-правової науки» аспірант повинен мати такі знання: – глибинні знання сучасних світоглядних концепцій праворозуміння, правової свідомості та правової культури; – знання теоретичних та прикладних проблем реалізації та захисту фундаментальних прав людини у сфері публічного права; – глибинні знання правового регулювання публічно-управлінської діяльності; – глибинні знання методологічного забезпечення єдності судової практики у процесі застосування адміністративного, кримінального та кримінально-процесуального права; – глибинні знання правового забезпечення входження України до єдиного європейського наукового та інноваційного простору. У результаті засвоєння навчального матеріалу аспірант повинен вміти: – застосовувати одержані знання з різних предметних сфер права для формулювання та обгрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області дослідження; – застосовувати сучасні методи аналізу для встановлення єдності прав людини, демократії та верховенства права як основоположних цінностей сучасного світу; – планувати і проводити порівняльно-правові дослідження, виявляти сучасні тенденції і напрями розвитку правової системи України; – самостійно проводити наукові дослідження та приймати рішення; – формулювати власні авторські висновки, пропозиції та рекомендації; – усвідомлювати та нести особисту відповідальність за одержані результати дослідження.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Проблеми адміністративного права та процесу Проблеми фінансового права Практикум з науково-дослідної роботи у галузі адміністративного права
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна передбачає ознайомлення з функціями держави і державного управління, функціонуванням основних гілок влади, державною службою і тенденціями модернізації державного управління низки країн. Метою вивчення навчальної дисципліни «Світові тенденції розвитку адміністративно-правової науки» є сприяння глибокому та всебічному засвоєнню аспірантами знань щодо функціонування системи державного управління зарубіжних країн. А також основних тенденцій модернізації державного управління.
Методи та критерії оцінювання: Практичні заняття проводяться з основних, найбільш важливих тем курсу. На основі активної форми навчання закріплюється теоретичний матеріал, навички та уміння, творчі здібності, формується психологічна готовність до майбутньої освітньо-наукової діяльності. Самостійна робота планується як форма навчання, що має на меті надання допомоги у вивченні запропонованої літератури, в пошуках відповідей на проблемні питання курсу, оволодінні практичними завданнями. Ця форма роботи є основною для аспірантів. СК проводиться у формі диференційованого заліку за накопичувальною системою, в терміни передбачені графіком навчального процесу Університету.
Рекомендована література: 1. Державне управління : підручник : у 2 т. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України / ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) та ін. Київ , Дніпропетровськ : НАДУ, 2013. Т. 2. 324 с. 2. Теорія та історія державного управління : навч. посіб. /Г. С. Одінцова та ін. ; за заг. ред. д.е.н., проф. О. Ю. Амосова, к.е.н., доц. Н. М. Мельтюхової. Вид. 2-ге, перероб. і доп. Харків : вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. 252 с. 3. Державне управління : Європейські стандарти, досвід та адміністративне право /В. Б. Авер’янов та ін. ; за заг. ред. В. Б. Авер’янова. К. : Юстініан, 2007. 288 с. 4. Черноног Є. С. Державна служба: історія, теорія, практика : навч. посіб. Київ: Знання, 2008. 458 с. 5. Стандарти європейського врядування : навч.посібн. / І.А. Грицяк та ін.; за заг. ред. І.А. Грицяка. Київ : НАДУ, 2011. 184 с. 6. Світові моделі державного управління: досвід для України : у 2 ч. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, С.В. Загороднюка, П.І. Крайніка, Х.М. Дейнеги. 2- ге вид. Київ: НАДУ, 2015. Ч. 1. 612 с.