Сучасні механізми захисту прав людини

Спеціальність: Право
Код дисципліни: 8.081.00.M.34
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теорії права та конституціоналізму
Лектор: Гарасимів Тарас
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен володіти такими програмними компетентностями: ІНТ - здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження на міжнародному та національному рівнях; ЗК1 - глибинні знання теоретичних основ та прикладних засад права, розуміння сучасних тенденцій розвитку правової науки. ФК1 - Глибинне розуміння правових механізмів забезпечення і захисту прав і свобод людини, світоглядних і методологічних проблем праворозуміння в контексті глобалізації та євроінтеграції ФК2- Глибинне розуміння проблем формування національної правової системи України та її адаптації до європейського права; співвідношення й взаємодії національного та міжнародного права. ФК4 - глибинне розуміння проблем правового забезпечення державного управління та реформування судоустрою, судочинства і суміжних правових інститутів. ФК8 - глибинне розуміння фундаментальних та прикладних проблем наукового забезпечення боротьби зі злочинністю та корупцією, реформування органів кримінальної юстиції України в умовах євроінтеграції та глобалізації. ЗН1 – глибинні знання сучасних світоглядних концепцій праворозуміння, правової свідомості та правової культури. ЗН3 - знання теоретичних та прикладних проблем реалізації та захисту фундаментальних прав людини у сфері публічного права. ЗН7- глибинні знання правового забезпечення входження України до єдиного європейського наукового та інноваційного простору. УН1 – застосовувати одержані знання з різних предметних сфер права для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області дослідження. УН2 – застосовувати сучасні методи аналізу для встановлення єдності прав людини, демократії та верховенства права як основоположних цінностей сучасного світу. УН3 - уміння планувати і проводити порівняльно-правові дослідження, виявляти сучасні тенденції і напрями розвитку правової системи України. УН4 - застосовувати знання про закономірності взаємозв’язку національного та міжнародного права. АіВ1 - здатність самостійно проводити наукові дослідження та приймати рішення. АіВ2 - здатність формулювати власні авторські висновки, пропозиції та рекомендації. АіВ3 - здатність усвідомлювати та нести особисту відповідальність за одержані результати дослідження.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Теорія держави і права Методологія сучасного правознавства Світоглядні та методологічні проблеми право розуміння Проблеми забезпечення прав і свобод людини
Короткий зміст навчальної програми: «Сучасні механізми захисту прав людини» є методологічною, світоглядною дисципліною, значення якої у системі юридичної науки зумовлено універсальною системою знань про права людини та юридичні гарантії їх забезпечення. У межах дисципліни «Сучасні механізми захисту прав людини» досліджуються міжнародні та національні механізми захисту прав людини, які мають важливе значення для правової та інших систем суспільства та юридичної науки. Метою дисципліни є вдосконалення знань аспірантів щодо сучасних механізмів захисту прав людини, які мають методологічне значення для юридичної науки та юридичної практики.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання результатів навчання студента здійснюється відповідно до 100-бальної шкали оцінювання, встановленої в Національному університеті «Львівська політехніка», згідно з Положенням про рейтингове оцінювання досягнень студентів. Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни складається з оцінки ПК результатів навчання упродовж семестру та оцінки результатів навчання при проведенні контрольного заходу під час СК. Практичні заняття проводяться з основних, найбільш важливих тем та розділів. На основі активної форми навчання закріплюється теоретичний матеріал, навички та уміння, творчі здібності, формується психологічна готовність до майбутньої юридичної діяльності. Самостійна робота планується як форма навчання, що має на меті надання допомоги у вивченні запропонованої літератури, у пошуках відповідей на проблемні питання курсу, оволодінні практичними завданнями курсу. Ця форма роботи є основною для студентів.
Рекомендована література: Базова Міжнародні документи 1. Загальна декларація прав людини: прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948. Офіційний вісник України. 2008. 15 груд. № 93. Ст. 3103. 2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: міжнар. док. від 04.11.1950 / Рада Європи. Урядовий кур’єр. 2010. 17 листоп. № 215. 3. Международный пакт о гражданских и политических правах: принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16.12.1966. Организация Объедененных Наций: офиц. веб-сайт. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml (дата звернення: 04.08.2019). 4. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (27.06.2014). Офіційний вісник України. 2014. 26 верес. № 75. Т. 1. Ст. 2125. 5. Хартия основных прав Европейского Союза: междунар. док. от 07.12.2000. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_524 (дата звернення: 15.08.2019). Рішення Європейського суду з прав людини 1. Газета Україна-Центр проти України» (Gazeta Ukraina-Tsentr v. Ukraine): рішення Європейського суду з прав людини від 15.07.2010 (заява № 16695/04). Офіційний вісник України. 2011. 14 лют. № 9. Ст. 439. 2. «Вєренцов проти України» (Vyerentsov v. Ukraine): рішення Європейського суду з прав людини у справі від 11.04.2013 (заява № 20372/11). Офіційний вісник України. 2013. 5 листоп. № 83. Ст. 3106. 3. «Швидка проти України» (Shvydka v. Ukraine): рішення Європейського суду з прав людини від 30.10.2014 (остаточне рішення від 30.01.2015) (заява № 17888/12). Офіційний вісник України. 2015. 27 берез. № 22. Ст. 625 Нормативно-правові акти України, документи 1. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. 2. Національна стратегія у сфері прав людини: затв. Указом Президента України від 25.08.2015 № 501/2015. Офіційний вісник України. 2015. 8 верес. № 69. Ст. 2257. 3. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 № 3477-IV. Офіційний вісник України. 2006. 5 квіт. № 12. Ст. 792. 4. Про Конституційний Суд України: Закон України від 13.07.2017 № 2136-VIII. Офіційний вісник України. 2017. 11 серп. № 63. Ст. 1912. 5. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII. Офіційний вісник України. 2016. 27 лип. № 56. Ст. 1935. 6. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23.12. 1997 № 776/97-ВР. Офіційний вісник України. 1998. 22 січ. № 1. Ст. 5. Навчальні підручники, посібники 1. Балинська О. М., Гарасимів Т.З. Проблеми теорії держави і права : навч. посібник. Вид. 2-е, доп. і перероб. Львів: Вид-во ЛьвДУВС, 2010. 416 с. 2. Дудаш Т.І. Практика Європейського Суду з прав людини: навч. посібник. К. : Алерта, 2016. 488 с. 3. Основи права України. Бедрій Р. Б., Береський Я. О., Буряк В. Я, Бойко І. Й., Вітковська І. М., Гарасимів Т. З. та ін.. За редакцією В. Л. Ортинського . Львів: Світ, 2003. 368 с. 4. Права человека: учеб. для вуз. / отв. ред. чл.-кор. РАН, д. ю. н. Е. А. Лукашева. Москва: Норма, 2004. 576 с. 5. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави : навч. посібник. – Вид. 10-е, доповнене. Львів : Край, 2008. 224 с. 6. Розмєтаєва Ю.С. Доктрина та практика захисту прав людини: навчальний посібник. Х. І.Б. Лисенко, 2018. 357 с. 7. Середа О.Г. Державно-правовий механізм захисту прав працівників в умовах інтеграції України до Європейського Союзу : теорія та практика : монографія; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2018. 468 с. 8. Сучасні проблеми цивільного права та процесу: навч. посібник /за ред. Ю.М. Жонокуя та Л.В. Красицької. Харків Право. 2017. 9. Фігель Ю.О., Скрекля Л.І., Санагурська Г.М. Права людини: різногалузеві теоретичні та практичні аспекти : монографія; Центральна спілка споживчих товариств України, Львівський торговельно-економічний університет. Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. 261 с. 10. Філософія права: навчальний посібник /С.С. Сливка, А.С. Романова. Львів: Ліга-Прес, 2018. 314 с.