Практикум з науково-дослідної роботи у галузі філософії права

Спеціальність: Право
Код дисципліни: 8.081.00.M.40
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Теорії права та конституціоналізму
Лектор: Сливка Степан
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни «Практикум з науково-дослідної роботи у галуз філософії права» аспірант повинен демонструвати такі результати навчання: ІНТ - здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження на міжнародному та національному рівнях; ЗК3 - здатність ініціювати та проводити оригінальні наукові дослідження, ідентифікувати актуальні наукові проблеми, здійснювати пошук та критичний аналіз інформації, продукувати інноваційні конструктивні ідеї та застосовувати нестандартні підходи до вирішення складних і нетипових завдань. ЗК4 - уміння виявляти ораторську та риторичну майстерність при презентації результатів наукових досліджень, вести фахову наукову бесіду і дискусію з широкою науковою спільнотою та громадськістю українською мовою, формувати наукові тексти в письмовій формі, організовувати та проводити навчальні заняття, використовувати прогресивні інформаційно-комунікаційні засоби. ЗК6 - здатність бути цілеспрямованим та наполегливим, самовдосконалюватись упродовж життя, усвідомлювати соціально-моральну відповідальність за одержані наукові результати. ЗК7 - здатність ініціювати, обґрунтовувати та управляти актуальними науковими проектами інноваційного характеру, самостійно проводити наукові дослідження, взаємодіяти у колективі та виявляти лідерські здібності при виконанні наукових проектів. ФК1 - Глибинне розуміння правових механізмів забезпечення і захисту прав і свобод людини, світоглядних і методологічних проблем праворозуміння в контексті глобалізації та євроінтеграції ФК2- Глибинне розуміння проблем формування національної правової системи України та її адаптації до європейського права; співвідношення й взаємодії національного та міжнародного права. ФК8 - глибинне розуміння фундаментальних та прикладних проблем наукового забезпечення боротьби зі злочинністю та корупцією, реформування органів кримінальної юстиції України в умовах євроінтеграції та глобалізації. ФК9 - глибинне розуміння методологічних та прикладних засад правового забезпечення в галузі національної безпеки та міжнародного правопорядку. ФК11 - глибинне розуміння суті філософсько-правових наукових концепцій. ЗН6 - глибинні знання методологічного забезпечення єдності судової практики у процесі застосування адміністративного, кримінального та кримінально-процесуального права. ЗН7- глибинні знання правового забезпечення входження України до єдиного європейського наукового та інноваційного простору. ЗН8 - знання та розуміння філософської методології наукового пізнання, психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової діяльності, формування власного наукового світогляду та морально-культурних цінностей. УН1 – застосовувати одержані знання з різних предметних сфер права для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області дослідження. УН2 – застосовувати сучасні методи аналізу для встановлення єдності прав людини, демократії та верховенства права як основоположних цінностей сучасного світу. УН3 - уміння планувати і проводити порівняльно-правові дослідження, виявляти сучасні тенденції і напрями розвитку правової системи України. УН6 - вести наукову бесіду та дискусію українською та англійською мовами на належному фаховому рівні, презентувати результати наукових досліджень в усній та письмовій формі, організовувати та проводити навчальні заняття. КОМ1 - уміння спілкуватись діловою науковою та професійною мовою, застосовувати різні стилі мовлення, методи і прийоми спілкування, демонструвати широкий науковий та професійний словниковий запас. КОМ2 - уміння застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні інструменти і технології для забезпечення ефективних наукових та професійних комунікацій. АіВ1 - здатність самостійно проводити наукові дослідження та приймати рішення. АіВ2 - здатність формулювати власні авторські висновки, пропозиції та рекомендації. АіВ3 - здатність усвідомлювати та нести особисту відповідальність за одержані результати дослідження.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Юридична деонтологія Філософія права Методологія правознавства Проблеми деонтології права Енциклопедія філософії права Світоглядні та методологічні проблеми праворозуміння
Короткий зміст навчальної програми: Досліджуючи розвиток суспільства в державі, сам розвиток держави, помічаємо, що в будь-які періоди їхнього існування існують спроби та прагнення щодо створення універсальної правової доктрини. Такою універсальністю наділена енциклопедія філософії права, яка покликана служити та сприяти всебічному розвитку правової сфери, держави та суспільства. Глобалізоване та інформатизоване суспільство вимагає ефективного та загальносторонього регулювання суспільних відносин, що звичайно може бути здійснено лише за допомогою юриспруденції. Безперечно, одна енциклопедія права не забезпечить весь процес регулювання суспільних відносин в державі, і це не є її головним пріоритетом. Основне призначення та завдання енциклопедії права з’ясувати й показати філософсько-правове підгрунття правових явищ, а також їхню багатогранність та різновимірність. Але, незважаючи на це, енциклопедія філософії права є найбільш догматичною, універсальною, сталою філософсько-правовою категорією, яка досі зберігає своє значення та досліджує виникнення, розвиток і функціонування права та держави. Вивчення теоретичної спадщини минулого є однією із важливих позицій, що допомагає з’ясувати для сьогодення значення предмета, який досліджується. Завдання полягає в тому, щоб не тільки з’ясувати та пояснити ідеалістичну інтерпретацію філософського та правового розвитку енциклопедії права, а й критично переосмислити її сутність із різних філософсько-правових позицій. Здійснений аналіз становлення та розвитку енциклопедії права, а також загальна характеристика основних напрямів філософсько-правової думки щодо енциклопедії права на теренах України, допоможе глибше зрозуміти методологію правових теорій сьогодення та дасть достатній потенціал для подальшого вдосконалення та розвитку сучасної філософії права. Українське правознавство, в сучасному розумінні відомих особистостей та суспільства в цілому, звертає свій погляд до національних витоків та традицій народу, що в подальшому сприяє його відроджунню та ефективному існуванню. Національні елементи юриспруденції досить слабкі перед масштабними процесами суспільної чи державної глобалізації, що мають місце у світі. Але, не втрачаючи своєї національної індивідуальності та елементів, які притаманні тільки українському середовищу можна, досліджуючи минуле, вплинути на формування та вдосконалення правової сфери заради майбутніх поколінь. Мета вивчення навчальної дисципліни «Практикум з науково-дослідної роботи у галуз філософії права» – ознайомлення аспірантів з філософсько-правовими проблемами деонтології права, поглиблення знань щодо засобів та методів підвищення ефективності наукових досліджень. Програма складена так, що аспіранти мають можливість розширити свої знання з правничих дисциплін, засвоїти допоміжні положення філософії, філософії права, теорії держави та права, культурології, етики, психології, які необхідні на сучасному етапі українським юристам. Предметом вивчення навчальної дисципліни є філософсько-правові проблеми дослідження юридичної діяльності. Завдання вивчення навчальної дисципліни полягають у поглибленні теоретичних знань та формуванні практичних умінь науково-дослідної діяльності. Міжнародний досвід: https://www.gbif.org/publisher/e1475b95-d1f7-4f3a-9f3e-e681676abb18
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання результатів навчання здобувачів здійснюється відповідно до Положення про рейтингове оцінювання досягнень здобувачів у Національному університеті «Львівська політехніка». Практичні заняття проводяться на основі закріплення теоретичного матеріалу з набуттям навичок, вмінь та творчих здібностей в майбутній освітньо-науковій та професійно-правовій діяльності. Самостійна робота планується як форма навчання, що має на меті надання допомоги у вивченні запропонованої літератури, в пошуках відповідей на проблемні питання курсу, оволодінні практичними завданнями курсу. Ця форма роботи є основною для здобувачів. СК проводиться у формі заліку за накопичувальною системою, в терміни передбачені графіком навчального процесу Університету.
Рекомендована література: 1. Сливка С.С. Юридична деонтологія : підручник / С.С. Сливка. – Вид. 6-те. – К. : Атіка ; Х. : Право, 2015. – 296 с. 1. Абрамов В. Духовність суспільства: методологія системного вивчення: Монографія. – К.: КНЕУ, 2004. – 236 с. 2. Алексеев Н.Н. Основы философии права. – Лань, 1999. 3. Алексеев С. Восхождение к праву. Поиски и решения. – М.: НОРМА, 2002. – 608 с. 4. Аристотель. Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории. – Минск: Література, 1998. – 1392 с. 5. Афанасьєва О.В., Пищелко А.В. Этика и психология профессиональной деятельности юриста: Учеб. пособ. – Москва, 2001. 6. Басай В., Зеліско Л. Правова культура майбутнього юриста // Часопис Київського ун-ту права. – Київ, 2002. – №3. – С. 83–88. 7. Бачинин В. Морально-правовая философия. – Харьков: Консум, 2000. – 208 с. 8. Бачинин В. Морально-правовая философия. – Харьков: Консум, 2000. – 208 с. 9. Бризгалов І.В. Юридична деонтологія (стислий курс лекцій). – Київ, 1998. 10. Букреев В.И., Римская И.Н. Этика права. – Москва, 1998. 11. Букреев В.И., Римская И.Н. Этика права: От истории этики и права к мировоззрению: Учеб. пособие. – Москва, 1998. 12. Волошин М. До проблеми моральності як складової українського національного характеру // Гуманізм і моральність: екзистенцій ні виміри. – Львів: Край, 1997. – С. 149–152. 13. Гатальська С. Філософія культури : підруч. для студ. вузів / С.М. Гатальська. – К.: Либідь, 2005. – 328 с. 14. Головатий М. Ф. Демократія: історія, теорія, практика: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. та аспірантів-політологів/ М.Ф. Головатий. – К. : ДП «Вид. дім «Персонал», 2011. – 228 с.